Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de promovare în data de 11.02.2021, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 16.02.2021, ora 10:00 – interviul, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, Şos. Constanţei nr. 13, cu respectarea prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de conducere vacante:

1) şef birou grad II, Biroul Parcuri şi Spaţii Verzi – Direcţia Gospodărire Urbană şi Servicii de Utilităţi Publice;

2) şef birou grad II, Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat – Direcţia Gospodărire Urbană şi Servicii de Utilităţi Publice.

Pentru a participa la concursul de promovare pe funcţiile publice de conducere vacante, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

– să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitate, respectiv 5 ani;

– să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginereşti, juridice sau economice;

– să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

– să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile codului administrativ.

Dosarele de concurs se vor depune în perioada 11.01.2021-01.02.2021, ora 16:00 la Serviciul Resurse Umane și S.S.M., telefon: 0241/751060, int. 222, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro şi va conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f) copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) cazierul administrativ.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.