Gruparea de Jandarmi Mobilă Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, b-dul I.C. Brătianu, nr. 246, recrutează şi selecţionează candidaţi, pentru sesiunea de admitere ianuarie 2018, în instituţiile militare de învăţământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează:

  • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, învăţământ de zi – TOTAL 350 locuri, pentru bărbaţi şi femei fără discriminare, dintre care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru minorităţi;
  • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, învăţământ de zi –TOTAL 350 de locuri, pentru bărbaţi şi femei fără discriminare, dintre care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru minorităţi;

Pentru a putea participa la concursurile de admitere în instituţiile militare de învăţământ – forma de învăţământ cu frecvenţă – pe locurile destinate formării profesionale iniţiale, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) Să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) Să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic (verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne);
e) Să aibă vârsta cuprinsă între 18 – 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
f) Să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) Să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) Să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) Să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) Să fi obţinut la purtare în perioada studiilor liceale, media de minimum 09.00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/ punctaj/ calificativ purtarea elevului;
m) Să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
n) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
o) Să aibă înălţimea minimă de 1.70 m bărbaţii şi 1.65 m femeile (verificările punctelor n) şi o) se realizează cu ocazia examinării medicale);
Candidaţii pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale vor prezenta o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice constituite conform legii care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului.

Dosarul de candidat cuprinde urmãtoarele documente:
a) Cerere de înscriere;
b) C.V (model Europass)
c) Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă (copii);
d) Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
e) Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
f) Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului;
g) Cazierul judiciar al candidatului;
h) Avizul psihologic;
i) Fişa medicală tip de încadrare în M.A.I.;
j) O fotografie color 9/12 cm şi două fotografii color 3/4 cm;
k) Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi de acceptare a condiţiilor de recrutare;

Copiile documentelor solicitate vor fi însoţite de documentele originale, pentru confruntare, în vederea certificării. Se admit şi copiile legalizate.

Cererile de înscriere pentru admiterea la instituţiile militare de învăţământ postliceal ale M.A.I., se depun la sediul Grupării de Jandarmi Mobile Constanţa până pe data de 05 decembrie 2017 , iar dosarele de candidat în volum complet până pe data de 28 decembrie 2017.
Calendarele de desfăşurare ale concursurilor de admitere sunt stabilite de către unităţile de învăţământ şi afişate pe site-urile acestora.

Informaţii suplimentare despre înscrierea la instituţiile militare de învăţământ se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Constanţa, tel. 0241/623435 int. 24110.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.