Capitolul I. Documentele De Referinţă

Prezentul regulament de organizare şi funcţionare stabileşte cadrul juridic şi condiţiile în care se desfăşoară serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân în conformitate cu principiile şi reglementările prevăzute în:

Legea 205/2004, privind protecţia animalelor, modificată şi completată cu Legea nr. 9/2008;

Convenţia europeană pentru protecţia animalelor de companie

Ordonanţa de Urgenţă nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

Ordonanţa nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

Hotărârea Guvernului nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002;

Legea 60/2003, privind aprobarea OUG 55/2002

Capitolul II. Considerente Generale

Art. 1. Prezentul regulament stabileşte reguli pentru managementul populaţiei canine din    municipiul Mangalia.

Art. 2. Managementul populaţiei canine constă în armonizarea acţiunilor de supraveghere şi delimitare a dezvoltării populaţiei de câini, cu scopul obţinerii de beneficii maxime    din relaţia cu animalele preferate şi reducerea până la anulare a riscurilor privind           sănătatea publică, şi se realizează în următoarele etape:

– estimarea populaţiei canine şi a ratei de înlocuire;

– invidualizarea şi înregistrarea tuturor câinilor de pe raza municipiului Mangalia;

– supravegherea habitatelor şi controlul reproducţiei prin sterilizare;

– controlul circulaţiei şi al vânzării;

– capturare, transport, adăpostire, deparazitare şi vaccinare sau eutanasiere;

– programe de educaţie şi informare pentru cetăţeni.

Art. 3. În cuprinsul prezentului regulament  termenii şi sintagmele de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) prin deţinător de animale se înţelege proprietarul, persoana care deţine cu orice titlu valabil, precum şi orice persoană fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află câinele;

b) câinele de companie – câinele deţinut sau destinat a fi deţinut de către om, în special pe lângă casă, pentru agrement sau companie;

c) câinele fără stăpân – orice câine  care, fie nu are adăpost, fie se găseşte în afara proprietăţii stăpânului său sau a deţinătorului său şi care nu este sub controlul ori supravegherea directă a nici unui proprietar sau deţinător;

d) câine agresiv – orice câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane sau animale domestice în locuri publice sau private;

 

e) abandonul câinelui – reprezintă lăsarea unui câine, aflat în proprietatea şi îngrijirea omului, pe domeniul public, fără hrană, adăpost  şi tratament medical;

f) metis – câine rezultat din încrucişarea a cel puţin două rase diferite;

g) sterilizare – suprimarea definitivă, prin metode chirurgicale, a capacităţii de procreere;

h) procesare – diferitele manopere suportate de câinele ajuns în Biobaza municipiului Mangalia, în accepţiunea prezentului regulament cuprinde : deparazitare (internă/ externă), vaccinare antirabică, sterilizare, identificare prin crotaliere/tatuaj; când, din diferite motive, una sau mai multe dintre acţiunile enumerate nu se aplică vorbim de  „procesare incompletă”.

Capitolul III. Reglementări care privesc managementul populaţiei canine cu deţinători pe teritoriul municipiului Mangalia

Art. 4.  Deţinătorii de câini de companie trebuie sa aibă vârsta minimă de 18 ani.

Art. 5.  Orice persoană care deţine un câine de companie sau care are în grijă un câine de companie este responsabil de sănătatea şi bunăstarea acestuia.

Art. 6. Deţinătorii de câini au obligaţia de a asigura aplicarea normelor sanitar veterinare şi  de zooigienă privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproducţia, exploatarea,     protecţia şi bunăstarea animalelor.

Art. 7. Deţinătorii de câini de companie au obligaţia de a asigura acestora următoarele:

un adăpost corespunzător ;

să ia măsurile necesare pentru a nu lăsa animalul să devină liber;

hrană şi apă suficiente;

posibilitatea de mişcare suficientă;

îngrijire şi atenţie;

asistenţă medicală

Art. 8. Deţinătorii de câini au obligaţia de a avea un comportament lipsit de brutalitate faţă de     aceştia, fiind strict interzis abandonul şi/sau izgonirea câinilor deţinuţi.

Un câine nu poate fi deţinut ca animal de companie dacă:

condiţiile enumărate la art. 7 nu sunt îndeplinite;

animalul nu se poate adapta în captivitate.

Art. 9. Deţinătorii de câini de companie au obligaţia de a prezenta reprezentantului desemnat al Serviciului de Igienă Publică carnetul de sănătate al câinelui, cu vaccinurile şi rapelurile la zi, eliberat de către medicul veterinar de la Biobază sau orice alt medic veterinar autorizat şi de a solicita înregistrarea câinilor deţinuţi în baza de date constituită la nivelul municipiului Mangalia. Pentru declararea numărului de animale de companie      avute în proprietate vă puteţi adresa  Centrului  de Informaţii  Cetăţeni (CIC), din cadrul                   Primăriei municipiului Mangalia, de unde puteţi procura şi  înregistra  declaraţia tip – „Declaraţia deţinătorului de animale de companie”.

Este obligatorie identificarea fotografică a câinelui deţinut, prin aplicarea fotografiei pe    carnetul de sănătate.

Art. 10. Deţinătorul animalului de companie are obligaţia de a respecta normele generale de   curăţenie, igienă şi întreţinere în condiţii optime a spaţiului de cazare a câinelui deţinut, fără a aduce atingere liniştii şi ordinii publice, precum şi drepturilor celorlalţi proprietari        ai imobilelor învecinate.

Art. 11 (1).   În cazul deţinătorilor de animale de companie care locuiesc în apartamente este  obligatorie obţinerea acordului scris al celorlalţi locatari sau proprietari  ( 50% +1)  de pe scara blocului (semnat şi ştampilat de preşedintele asociaţiei de proprietari sau   locatari). În momentul cererii acordului scris, deţinătorul este obligat să prezinte    colocatarilor carnetul de sănatate al animalului. În mod obligatoriu, deţinătorii de     animale de companie vor lua măsuri ca acestea să nu deterioreze spaţiile de folosinţă  comună (holuri, scări, spaţii verzi). În caz contrar, vor fi obligaţi să efectueze     curăţenie, dezinfecţie, refacerea spaţiilor deteriorate si plata daunelor, la solicitarea     asociaţiei de proprietari.

Art. 11(2). De la data intrării  în vigoare a regulamentului, responsabil cu aplicarea art. 11.(1) va fi preşedintele asociaţiei de proprietari sau locatari.

Art. 11(3). Cetăţenii care au în proprietate atât construcţia cât şi terenul aferent  acestuia pot    să întreţină câini numai cu acordul expres al vecinilor şi doar dacă  împrejmuirea   proprietăţii este corespunzătoare şi nu permite ieşirea animalelor pe domeniul public sau  privat. Este obligatorie respectarea art. 6, cap.I din O.M.S. nr. 536/1997, care prevede ca adăposturile animalelor să se amplaseze la cel puţin 10 m de cea mai apropiată locuinţă învecinată şi se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului sau disconfort vecinilor.

Art. 12.(1). Pentru un control al reproducţiei câinilor pe raza municipiului Mangalia, până la       eradicarea populaţiei de câini comunitari, este obligatorie sterilizarea câinilor metişi      deţinuţi în proprietate.Pentru aceasta, Primaria municipiului Mangalia  derulează o    campanie de sterilizare gratuită  a animalelor  de pe raza municipiului. Deţinătorii de    animale de companie beneficiază de gratuitate pentru sterilizarea lor numai dacă     prezintă, la Biobaza Mangalia , numărul de înregistrare al cererii de deţinător de   animale de companie.

(2). În perioada  în care nu se desfăşoară campania de sterilizare gratuită orice     sterilizare solicitată, ca urmare a revendicării, serviciului de gestionare al câinilor fără     stăpân, se va taxa triplu faţă de tariful aprobat prin HCL pentru această operaţiune.   ( 507 lei)

(3). Sunt exceptaţi de la obligaţia sterilizării câinii de valoare – cu pedigree, ai MAI,    MaPN, câini utilitari şi cei cu drept de montă dat de către  Asociaţia Chinologică,   precum şi cei a căror stare de sănătate nu permite intervenţiea chirurgicală aceasta                constituind un risc major pentru viaţa animalului (caz în care deţinătorul va trebui să   prezinte o adeverinţă în acest sens de la medicul veterinar).

(3a). De asemenea pot fi exceptaţi de la obligaţia sterilizării acei câini care au un     carnet de sănătate valabil şi din a căror date reiese apartenenţa acestora la una din   rasele canine. Dacă datele prezentate contravin realităţii, medicul veterinar al     serviciului de gestionare al câinilor fără stăpân poate decide sterilizarea respectivului    animal.

( 4). În afara perioadei de desfăşurare a  campaniei de sterilizare gratuită, revendicarea   câinilor ce au fost capturaţi din haitele formate în cadrul ritualului de împerechere    („nunţi”), pe lângă taxele stabilite prin  HCL nr. 116/27.08.2010 va conţine şi o taxă    suplimentară în valoare de 250 lei.

(5). Deţinerea în apartamente a mai mult de două animale decompanie    ( câine/pisică) va obliga proprietarul la plata unei taxe speciale de disconfort, taxă  anuală în valoare de 200 lei ce se aplică pentru fiecare animal în plus.

(6). Se interzice cu desăvârşire amplasarea de adăposturi pentru animale, deţinerea sau   creşterea câinilor pe domeniul public.

Art. 13.(1) În cazul refuzului de a steriliza câinele/câinii deţinuţi, proprietarul său va fi    sancţionat contravenţional.

(2) Nedeclararea numărului de câini deţinuţi, neplata „taxei speciale de disconfort”   odată cu plata taxelor şi impozitelor anuale va fi sancţionată contravenţional.

Art.14. Accesul câinilor  cu deţinător pe domeniul public este permis doar dacă se îndeplinesc următoarele condiţii:

câinele este însoţit permanent, pe întreaga perioadă în care acesta se află pe domeniul public, de către deţinătorului acestuia sau de către o altă persoană cu vârstă de minim 14 ani;

o persoană nu poate însoţi mai mult de doi câini, câinii vor avea zgardă şi lesă individuală.Sunt exceptaţi de la această prevedere câinii de talie mică. În cazul în care condiţiile prevăzute la acest articol nu sunt îndeplinite, câinii se  consideră a fi câini fără stăpân.

Art. 15.  Cu privire la comportamentul deţinătorilor de câini în locurile expuse publicului se   instituie următoarele obligaţii ale acestora:

câinii de companie sunt însoţiţi în public, obligatoriu, de către o persoană cu vârsta de minim 14 ani;

Pentru orice pagubă produsă de animalul deţinut răspunderea o poartă proprietarul acestuia;

Accesul câinilor de companie în localurile publice, mijloacele de transport în comun, parcuri, magazine, părţile comune ale imobilelor, pe drumurile publice şi căile de acces, este permis numai dacă aceştia sunt ţinuţi în lesă, şi doar dacă nu există alte interdicţii care să interzică accesul animalelor. Suplimentar, pentru câinii de talie mare, portul botniţei este obligatoriu.

Se interzice accesul câinilor de companie în locurile de joacă pentru copii şi în portul turistic. De asemenea pe perioada sezonului estival (01.05 – 30.09) accesul cîinilor de companie pe plajă este strict interzis, în afara perioadei amintite accesul este permis cu obligativitatea respectării   prezentului regulament şi a legislaţiei în vigoare.

Însoţitorii vor avea în mod obligatoriu, pe timpul plimbării sau scoaterii în spaţiul public a câinelui, actul de identitate şi carnetul de sănătate al câinelui. Sunt exceptaţi de la această prevedere însoţitorii câinilor utilitari, ai câinilor de serviciu ai M.A.I sau M.Ap.N;

Însoţitorii câinilor de companie au obligaţia de a purta asupra lor materialele necesare pentru curăţirea locului şi evacuarea excrementelor animalului( pungă şi mănuşi de unică folosinţă sau pungă  şi mătură cu făraş);

Însoţitorii câinilor de companie au obligaţia să cureţe în urma animalului şi să arunce resturile rezultate la gunoi;

Art. 16. Orice persoană care comercializează, creşte sau adăposteşte în scopuri comerciale     câini, ori administrează un refugiu pentru animale trebuie să facă o declaraţie    serviciului de Igienă şi Sănătate Publică din cadrul Serviciului Public Creşe, Asistenţă           Socială, Cultură, Sport,  Igienă Publică, în interval de 30 de zile de la adoptarea   prezentului Regulament. Pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii există   obligaţia colaborării cu serviciul Igienă şi Sănătate Publică, în baza unui protocol de     colaborare.

Orice persoană care are intenţia de a se ocupa de una din activităţile enumerate    anterior trebuie să facă o declaraţie serviciului de Igienă Publică.

În aceste declaraţii se vor menţiona:

persoana responsabilă şi cunoştinţele acesteia în domeniu;

descrierea instalaţiilor, echipamentelor sau altele asemenea utilizate.

Capitolul IV. Reglementări care privesc managementul populaţiei canine fără stăpân pe teritoriul municipiului Mangalia

Art. 17. Unitatea care va presta serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân  în municipiul Mangalia este, conform HCL nr. 3/2005,  S.P.C.A.S.C.S.I.P.

Art.18.  S.P.C.A.S.C.S.I.P. este singurul administrator al populaţiei de câini fără stăpân de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Mangalia.

Art.19.  Procesul aflat în desfăşurare urmăreşte controlul reproducţiei în vederea    stabilizării numărului de câini fără stăpân, pentru ca ulterior numărul acestora să   scadă pe cale naturală până la extincţie. Toate acţiunile desfăşurate de către    Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân au ca scop  împlinirea acestui     deziderat.

Art.20.  Sunt interzise încercările de intimidare sau orice alte activităţi ce au drept scop   perturbarea sau blocarea bunei desfăşurări a acţiunilor întreprinse de angajaţii    Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân.

Art.21. Se recomandă ca locuitorii municipiului Mangalia să dea dovadă de spirit civic şi să  sprijine eforturile făcute de municipalitate pentru un oraş curat.

Art.22.  Se interzice cu desăvârşire amplasarea de adăposturi pentru animale, deţinerea,  creşterea sau hrănirea câinilor fără stăpân pe domeniul public.

Prin excepţie, se admite hrănirea câinilor fără stăpân  în locuri special desemnate   pentru acest scop. Respectivele locuri de hrănire vor fi identificate şi stabilite în urma    colaborării dintre societatea civilă şi reprezentanţi ai primăriei, în funcţie de priorităţi           şi de comun acord vor desemna o persoană responsabilă cu păstrarea curăţeniei.

Orice persoană , asociaţie sau O.N.G. poate depune, în scris, propuneri şi sugestii în    sprijinul administraţiei locale pentru o mai bună  desfăşurare a activităţii.

Art.23. După procesare câinele fără stăpân (în lipsa adopţiei sau revendicării) va reajunge pe    domeniul public sau va fi cazat în adăpost. Reteritorizarea câinilor fără stăpân  se va     face, de preferat, în zona de unde a fost ridicat. În cazul unor situaţii conflictuale,  conducerea serviciului specializat poate decide repunerea câinelui într-un alt loc decât    cel de unde a fost capturat câinele fără stăpân.

 

 

Capitolul V.    Reglementări care privesc organizarea activităţii serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân

Art.24.  Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi reglementarea serviciului public de     gestionare a câinilor fără stăpân constituie obligaţia exclusivă a autorităţii    administraţiei publice locale a municipiului Mangalia, iar monitorizarea şi     controlul funcţionării şi gestionării acestuia intră în atribuţiunile şi     responsabilitatea exclusivă a acestei autorităţi.

Art. 25.  Funcţionarea serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân se va face în condiţii de transparenţă, prin consultarea cu cetăţenii, asociaţiile de    proprietari, patronate, autorităţile sanitar-veterinare şi asociaţiile pentru    protecţia animalelor.

Art. 26.   Activităţile specifice serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân vor asigura:

satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţii locale;

continuitatea serviciului;

ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ai serviciului prestat;

protecţia şim conservarea mediului natural şi construit;

menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă şi sănătate publică.

Art. 27.  Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân se realizează prin      instituirea de norme privind capturarea, transportul, adăpostirea, tratarea,     îngrijirea şi examinarea animalelor fără stăpân care prezintă un grad ridicat de                        pericol social.

Art. 28.  Serviciul public de gestionare al câinilor fără stăpân va asigura protecţia câinilor  conform principiilor europene de protejare a animalelor, concomitent cu    protecţia cetăţenilor.

Art. 29. Autoritatea administraţiei publice locale acţionează în numele şi în interesul     comunităţii locale pe care o reprezintă şi răspunde faţă de aceasta prin modul în    care organizează, coordonează şi controlează serviciul public de gestionare a  câinilor fără stăpân în municipiul Mangalia.

Art. 30. Autoritatea administraţiei publice locale are următoarele atribuţiuni:

a) stabilirea strategiei de dezvoltare şi funcţionare a serviciul public de gestionare  a câinilor fără stăpân şi funcţionarea lui în cadrul unui Program de gestionare a câinilor fără stăpân în municipiul Mangalia, prin consultare publică privind adoptarea Programului de gestionare;

b) luarea iniţiativelor şi adoptarea hotărârilor privitoare la serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân;

c) exercitarea competenţelor şi responsabilităţilor ce îi revin potrivit legislaţiei în vigoare, referitoare la serviciile de administrare a domeniului public şi privat.

Art. 31.   Beneficiarii serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân, cetăţenii   municipiului Mangalia, organizaţiile civile pentru protecţia animalalor,      organizaţiile patronale au următoarele drepturi:

a) acces neîngrădit la informaţiile publice privind serviciul public de gestionare a  câinilor fără stăpân;

b) acces neîngrădit al organizaţiilor civile partenere în cadrul Programului de gestionare a câinilor fără stăpân în municipiul Mangalia, împreună cu autoritatea publică locală, la adăpostul pentru câini, accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului;

c) de a contesta, în condiţiile legale, prevederile adoptate de consiliul local prin hotărâri proprii.

Art. 32.  Prin serviciul public de gestionare al câinilor fără stăpân se realizează   următoarele activităţi:

strângerea câinilor fără stăpân, pe baza reclamaţiilor scrise ale persoanelor fizice sau juridice;

angajaţii serviciului public de gestionare al câinilor fără stăpân se pot autosesiza şi acţiona în consecinţă în situaţiile în care se constată că prezenţa sau activitatea cainilor fără stăpân impune acest lucru. Astfel de situaţii pot apărea când se crează disconfort cetăţenilor, se stinghereşte circulaţia autoturismelor, există pericolul de a produce pagube pe spaţiul verde sau sănătatea cetaţenilor este pusă în pericol.

eliberarea animalelor contra unei taxe de revendicare/ adopţie sau cu scutire de taxă pentru organizaţiile de protecţie a animalelor care deţin adăposturi sau refugii pentru câinii fără stăpân;

îngrijirea câinilor, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea şi înregistrarea tuturor câinilor din municipiul Mangalia, separat în registre de evidenţă a câinilor cu deţinător şi, respectiv a câinilor fără stăpân;

eutanasierea câinilor bolnavi incurabil, de către personal specializat al serviciului public de gestionare al câinilor fără stăpân.;

derularea unor acţiuni permanente, în colaborare cu asociaţiile partenere, de popularizare a adopţiilor de cîini fără stăpân, de testare, evaluare şi educare pentru pregătirea în vederea pregătirii pentru adopţie a câinilor fără stăpân; de popularizare a reglementărilor privind deţinerea cîinilor cât şi a obligaţiilor ce revin deţinătorilor de câini;

adoptarea şi urmărirea respectării măsurilor privind înregistrarea, evidenţa, vaccinarea şi asigurarea condiţiilor privind deţinerea cîinilor în municipiul Mangalia.

Art. 33.  Activitatea de capturare a câinilor fără stăpân se efectuează permanent, în tot   cursul anului, conform programelor de activitate stabilite de directorul SPCASCSIP, de către personalul compartimentului Igienă Publică al SPCASCSIP, dotat cu echipament de  lucru şi dispozitive speciale.

Art. 34.(1). Formularele pentru  reclamaţiile scrise se  găsesc  şi se înregistrează   la  Centrul de Informaţii Cetăţeni (CIC)  din cadrul  Primăriei Mangalia. În cazul   reclamaţiilor scrise, pentru ca acestea să fie luate în consideraţie,este  necesară    îndeplinirea următoarelor condiţii:

a) reclamaţiile ce nu se referă la o situaţie concretă nu vor fi luate în considerare;

b) redactarea trebuie făcută cu un scris inteligibil, aşa încât să nu se creeze confuzii;

c) reclamaţia va conţine obligatoriu datele de contact ale reclamantului (numele, adresa de domiciliu, număr de telefon) dar şi date explicite cu privire la evenimentul reclamat (situaţie existentă, adresă, elemente de identificare a câinilor ce fac obiectul reclamaţiei etc.);

d) la data şi ora convenită, de comun acord, pentru intervenţia echipajului specializat, reclamantul are obligaţia de a fi prezent sau să delege o persoană care să-l reprezinte;

e) la finele intervenţiei, reclamantul sau persoana delegată de acesta, va semna un proces verbal din care să reiasă rezolvarea reclamaţiei şi felul în care aceasta s-a soluţionat.

Îndeplinirea condiţiilor stipulate în prezentul articol, se consideră a fi obligativitatea  Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân va răspunde reclamaţiilor în ordinea  dată de gravitatea situaţiei reclamate dar şi de alte activităţi aflate în desfăşurare.

(2). Primăria municipiului Mangalia va înfiinţa şi va face public sistemul de   informare, înregistrare a solicitărilor, reclamaţiilor şi intervenţiilor privind câinii cu   deţinător, câinii fără stăpân sau orice alte situaţii legate de prezenţa unor animale pe  domeniul public al municipiului Mangalia.

Art. 35.  Câinii fără stăpân vor fi capturaţi şi transportaţi în adăpostul pentru câinii fără stăpân, unde vor fi cazaţi, cu respectarea prezentului regulament şi a normelor legale.

Art. 36.  După examinarea lor de medicul veterinar, câinii fără stăpân care sunt agresivi, bolnavi cronic sau incurabili vor fi eutanasiaţi, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

Art. 37. Câinii sănătoşi, care nu au fost revendicaţi/adoptaţi, vor rămâne în adăpost sub supravegherea personalului care asigură hrănirea, controlul bolilor, dezinfectarea   adăpostului.Repunerea în  teritoriu va fi stabilită de administratorul adăpostului.

Art. 38. Cazarea câinilor se va face la biobază, în cuşti separate, după următoarele  criterii:

stare de sănătate;

vârstă;

sex;

grad de agresivitate.

Art. 39. În perioada cazării în cadrul adăpostului li se va asigura hrană după cum   urmează:

– căţeii în vârstă de 6- 12 săptămâni vor fi hrăniţi de 3 ori pe zi cu hrană pentru câini   în cantitate de 100 grame/ zi;

– câinii în vârstă de peste 12 săptămâni până la 12 luni vor fi hrăniţi de 2 ori pe zi cu   hrană pentru câini în cantitate de 250 grame/ zi;

– câinii peste 1 an vor fi hrăniţi o dată pe zi, cu hrană pentru câini, în cantitate de 400   grame/ zi.

Art. 40. Evidenţa pentru gestionarea câinilor fără stăpân se va face prin următoarele   înregistrari, vizate de către medicul veterinar:

registrul de capturare: în care se vor menţiona: numărul de câini prinşi, data capturării, data şi ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului.

registrul de adopţie şi gestionare a câinilor comunitari în care se vor menţiona: numărul de câini revendicaţi, adoptaţi, eutanasiaţi, substanţa utilizata şi numele persoanei care realizează eutanasia, numărul de crotal, numărul fişei de adopţie, data vaccinării antirabice, data sterilizării, data returnării în teritoriu, data predării cadavrelor la societăţile ce vor executa incinerarea, precum şi persoanele care au instrumentat manoperele respective.

raportări lunare la direcţia Veterinară, conform prevederilor art. 12/OUG 155/2001.

Art. 41. Depozitarea materialelor şi substanţelor de tratament se face în spaţiu special amenajat, în condiţii de maximă securitate, şi gestionarea va fi făcută în registre de evidenţă a substanţelor,

Art. 42.  Acţiunile de capturare, adăpostire, vaccinare, deparazitare, sterilizare, adopţie, returnare în teritoriu şi eutanasie se pot efectua şi în prezenta reprezentanţilor societăţilor de protecţie a animalelor, în cazul în care aceştia solicită acest lucru, în   baza unui program orar prestabilit.

Art. 43. Se interzice organizarea sau participarea la luptele cu câini, abandonarea sau  inducerea de suferinţe acestora.

Art.  44.  Cadavrele animalelor eutanasiate sau colectate de pe străzi vor fi incinerate,   interzicându-se folosirea lor pentru obţinerea de piei, grăsimi, carne, faina proteică şi alte   produse.

 

Art.  45. Capturarea câinilor

 

Capturarea câinilor se va face de către personalul angajat  care trebuie sa fie format din persoane instruite în acest sens.

Capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal. Persoanele care capturează câinii fără stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinate antirabic.

Persoanele care capturează câinii vor lucra în echipe de câte doi, plus şoferul mijlocului de transport şi vor purta echipament de protecţie adecvat.

Personalul calificat poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase. Pentru capturarea câinilor se vor folosi crosele speciale formate din tije din aluminiu, având la capăt o bucla care poate sa gliseze sau care se poate strânge în jurul gâtului câinelui, pentru a permite persoanei calificate sa ţină câinele la distanţă şi să-l poată manipula. Bucla trebuie fixata la lărgimea dorită, pentru a evita strangularea animalului, mecanismul de declanşare rapidă fiind utilizat pentru eliberarea câinelui în caz de urgenţă sau atunci când este pus într-o cuşcă. De asemenea, câinii mai pot fi capturaţi cu ajutorul cuştilor capcană, în care se introduce mâncare şi care sunt dotate cu uşi mobile care cad după intrarea animalului în cuşcă.

Câinii foarte agresivi, situaţi în spaţii inaccesibile sau suspecţi de a fi turbaţi, pot fi imobilizaţi cu ajutorul armelor pentru captura cu săgeată care utilizează gazul carbonic comprimat sau cartuşe cu percuţie pentru propulsarea unor seringi sau săgeţi care permit injectarea câinilor cu produse imobilizante.

Se vor utiliza hidroclorura de ketamină şi xylazina( ori substanţe cu efecte similare). Injectarea pe cale intramusculara a celor doua produse în asociere este recomandata pentru câini, având un efect rapid, aproximativ 5 minute, şi fiind puţin periculoasa pentru trecători.

O alta asociere de produse foarte eficientă – etorfina cu acepromazina – poate fi folosită cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Armele de captură nu pot fi utilizate pentru capturarea căţeilor, aceştia putând fi răniţi grav.

 

Art. 46.  Transportul Câinilor

 

(1). Câinii docili pot fi transportaţi până la adăposturi în vehicule închise de tip camionetă. Ei pot fi legaţi cu o lesa de colier, dar în interiorul unei cuşti puse în vehicul. Animalelor li se pot pune şi botniţe din nailon.

2). Se va utiliza un sistem care să reducă la minimum manipularea directă a   animalului.

(3). Cuştile pentru transportul animalelor trebuie sa fie alese în funcţie de talia animalului. Cuşca trebuie sa fie întotdeauna mai lunga decât corpul animalului. Aceste cuşti trebuie sa fie fabricate din materiale solide pentru a rezista la uzura. Se pot utiliza şi cuşti din material plastic.

(4). Vehiculele trebuie sa fie bine ventilate şi sa protejeze animalele împotriva intemperiilor naturii.

Art. 47.  Revendicarea, adopţia şi încredinţarea  câinilor

(1). Încredinţarea câinilor revendicaţi sau ceruţi spre adopţie se face numai după ce aceştia au fost sterilizaţi, vaccinaţi antirabic, deparazitaţi şi identificaţi prin aplicarea de crotali.

(2). Revendicarea sau adopţia câinilor de către solicitanţi se va face pe baza declaraţiei-angajament, al cărei model este prevăzut în prezentul regulament, cu achitarea unei sume care reprezintă cheltuielile medicale şi de întreţinere, aşa cum au fost stabilite prin HCL 116 din 27.08.2010.

Pentru câinii care au fost încredinţaţi anterior în baza declaraţiei angajament, ridicaţi de   către echipajul specializat de pe domeniul public, taxa de revendicare stabilită prin HCL    în valoare de 212,54 lei va fi dublată la a doua revendicare şi următoarele.

 

Art. 48.   Eutanasierea Câinilor

 

(1). Eutanasia este un act de sacrificare prin procedee rapide, nedureroase, a câinilor ce suferă de boli incurabile, boli cronice transmisibile la om şi animale, a câinilor agresivi sau a animalelor senile (bătrâne).

(2).Medicul veterinar poate dispune şi eutanasierea animalului ce suferă de boli cu caracter transmisibil ce pun în pericol sănătatea şi integritatea populaţiei canine. În acest caz particular, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

medicul veterinar abilitat comunică deţinătorului de drept (în cazul câinilor de companie) sau unui reprezentant al asociaţiei de protecţie a animalelor, situaţia existentă;

persoana solicitată, în maxim 24 ore, îşi dă acceptul scris în favoarea eutanasierii.

in cazul în care persoana solicitată nu îşi dă acordul, medicul veterinar este obligat  să facă formele de adopţie/revendicare aşa încât deţinătorul animalului sau reprezentantul asociaţiei de protecţie a animalelor să poată duce câinele la un alt specialist, în vederea tratării bolii.

(3).Eutanasierea câinilor se efectuează de către un medic veterinar  care posedă atestatul de liberă practică eliberat de Colegiul Medicilor Veterinari.

(4) Eutanasierea câinilor se realizează numai prin utilizarea barbituricelor – pentobarbital sodic; acesta este disponibil sub trei forme: soluţie sterilă care poate fi utilizată şi ca anestezic, soluţie 20%, nesterilă, specială pentru eutanasie, şi pudră. Administrarea intravenoasa este posibilă numai în cazul în care animalul este contenţionat corespunzător. Dacă aceasta nu este posibilă, injecţia poate fi administrată în cavitatea peritoneală. Barbituricele nu trebuie sa fie injectate pe cale intramusculara sau subcutanată. Pentru căţei calea de administrare care se utilizează este cea peritoneală.

(5).La animalele nervoase, excitate sau agresive se pot administra tranchilizante ori sedative prin injectarea intramusculară a ketaminei, acepromazinei sau xylazinei. Produsele narcotice pot fi administrate şi pe cale orală.

(6). Medicul veterinar este singura persoană care poate avea acces la barbiturice şi care poate decide în privinţa utilizării medicamentelor periculoase.

(7). Se interzice uciderea câinilor de către alte persoane sau prin alte metode decât cele prevăzute în prezentul regulament şi în normele legale.

(8). Aruncarea, de către orice persoană fizică sau juridică, a cadavrelor de animale

pe domeniul public sau privat al municipiului Mangalia este strict interzisă.Cadavrele  se vor preda la firma specializată în neutralizarea deşeurilor de origine animală

 

 

Capitolul VI. Finanţarea serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Mangalia

 

Art. 49  Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare şi exploatare ale serviciului public de    gestionare a câinilor fără stăpân, reprezentând cheltuieli de presonal, cheltuieli cu     întreţinerea şi funcţionarea adăpostului pentru cîini, cheltuieli privind activitatea de      capturare şi transport a câinilor, procesarea acestora, returnarea în teritoriu sau  eutanasierea, se realizează din bugetul de venituri şi cheltuieli al SPCASCSIP     Mangalia, stabilit prin hotărâre a consiliului local.

Art. 50 Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, reprezentând cheltuielile cu realizarea adăposturilor pentru câini, respectiv      cu dotarea cu mijloace de transport şi dotări necesare capturării şi transportului   câinilor şi a altor animale, se asigură din bugetul SPCASCSIP Mangalia.

Capitolul VII. Preţuri, tarife şi taxe

Art.  51.(1). Nivelul preţurilor şi /sau tarifelor pentru plata serviciilor prestate de serviciul   public de gestionare a câinilor fără stăpân se fundamentează pe baza costurilor de   realizare a activităţilor de capturare şi transport a câinilor şi a altor animale, a  costurilor pentru hrănire, procesare, reteritorializare sau eutanasiere a câinilor, a  costurilor de întreţinere;

(2). Cuantumul şi regimul taxelor locale se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului  local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3). Structura şi nivelul preţurilor, tarifelor şi taxelor vor fi stabilite astfel încât:

a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului de gestionare a câinilor fără  stăpân;

b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi  exploatare;

c) să descurajeze consumul excesiv şi risipa;

d) să încurajeze exploatarea eficientă a serviciului de gestionare a câinilor fără  stăpân.

Capitolul VIII. Răspunderea Juridică

Art.  52.  Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară,   civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Art.  53. Contravenţii

(a)Nerespectarea prevederilor de la articolele 9 şi 10  din prezentul regulament se     sancţionează cu amendă cuprinsă între 200 şi 400 lei;

(b) Nerespectarea prevederilor de la articolele 11, 15, 16, 20, 48.(8)  din prezentul   regulament se sancţionează cu amendă cuprinsă între 300 şi 600 lei;

(c) Nerespectarea prevederilor de la articolele  13 şi14 din prezentul regulament se   sancţionează cu amendă cuprinsă între 400 si 800 lei;

(d) Nerespectarea prevederilor de la articolele  12(6) şi 22 din prezentul regulament se   sancţionează cu amendă cuprinsă între 400 si 800 lei, direcţionarea câinilor către  Biobază şi confiscarea sau distrugerea adăposturilor amplasate pe domeniul public.

(e) Nerespectarea prevederilor de la articolul  7 din prezentul regulament se   sancţionează cu amendă cuprinsă între 1.000 – 1.500 lei – conform Legea 9/2008)

Art. 54.  Infracţiuni (conform Legea 9/2008)

(a). Nerespectarea prevederilor de la articolul 43 din prezentul regulament,  constituie   infracţiune sancţionându-se cu închisoare de până la 3 ani sau amendă penală de  până la 10.000 lei;

(b). Nerespectarea prevederilor de la articolul 48 (7)  din prezentul regulament,    constituie infracţiune  sancţionându-se cu închisoare de la 1 lună la 1 an sau  cu  amendă penală  cuprinsă între 500 şi 10.000 lei;

(c). Nerespectarea prevederilor de la articolul 8 din prezentul regulament, constituie    infracţiune sancţionându-se cu închisoare de până la 3 ani sau amendă penală de  10.000 lei;

Art. 55.(1). Constatarea contravenţiilor şi întocmirea proceselor verbale de contravenţie în   cazul art.53 literele a, b, c, d   se face de către inspectorii Primariei Municipiului   Mangalia şi reprezentanţi ai Poliţiei locale;

(2). Constatarea contravenţiilor şi întocmirea proceselor verbale de contravenţie în  cazul art.53 litera e  se face  în conformitate cu art.25 şi art.26 din legea 9/2008   de către reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi Internelor  şi Autoritatea                           Naţională Sanitară –Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

(3). Constatarea infracţiunilor  şi aplicarea sancţiunilor  în cazul Art. 53 literele a, b, c   se face  în conformitate cu art.25 şi art.26 din legea 9/2008 de către reprezentanţii   Ministerului Administraţiei şi Internelor  şi Autoritatea Naţională Sanitară –                                          Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

CAPITOLUL  IX  Reglementări care privesc regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi.

Art. 56.  În sensul prezentului regulament prin câini periculoşi se înţelege câinii clasificaţi  conform OUG nr. 55/2002, în două categorii:

a) categoria I – câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele lor morfologice  cu câinii de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog, şi metişii lor;

b)  categoria II – câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller,    Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Braziliero, Mastiff, Ciobanesc   Caucazian, Cane Corso şi metişii lor.

Art. 57. Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 1 trebuie să   îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă vârsta minimă de 18 ani

b) să aibă capacitate deplină de exerciţiu

c) să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra persoanei.

Art. 58.  Regimul de deţinere a câinilor agresivi sau periculoşi este supus reglementărilor   O.U.G nr. 55/2002, modificată prin Legea nr. 60/2003, publicată în MOF nr.    183/2003.

 

 

 

 

18 COMENTARII

 1. la blocul 101 de pe albatros la aceasta ora 8,47 am numarat 14 caini unii foarte agresivi. Solicitam ajutor concret din partea primariei!

 2. Si pe str.sirenei bloc h4 sunt 2 caini f.agresivi care ataca oamenii care trec prin fata blocului. La fel si pe str. aleea farului.

 3. ce balarie … deci cainii to pe strada raman, tot morti de foame, tot din ce in ce mai agresivi din cauza ca mor de foame sau apara teritoriul celor care le dau sa manance…tot se caca pe strada, ar trebui sa iasa raducu and company cu pungile sa le stranga mizeria. o promisiune frumoasa de care s-a tinut de cuvant mizerabil.

 4. Doamne care legi cata protectie si cata grija pt aceste jivine care ne fac noptile albe si zilele infioratoare .Cati bani se baga in fundul lor si cati bani se spala cand ma gandesc cca numai anul trecut s au cheltuit de la buget 5 milioane de euroi pt vaccinul antirabic .Ce bine e sa fii maidanez te pupa toate babele toti frustratii te mangaie toti chiar si bebelusii fara sa stie ca iau pe manute milioane de microbi tenie, jardie etc Ce bine ca vine caldura si danfuri de fecale si urina canina vor inmiresma natura .Ce idee minunata sa i sterilizeze, ca sterilizarea unui maidanez costa 150 lei o nimica toata .Bravo guverantilor bravo irinuca longhin traiasca 100 de ani fosila de paula iacob cu marinescu in frunte si toti care profita de pe urma comunitarilor si au acasa potai de mare rasa nu maidanezi pe care trebuie sa i suportam si protejam noi .Daca ne uitam sasiu la o potaie riscam sa ajungem la zdup

 5. Mai degraba ar trebui sa cautam solutii sa eutanasiem “cainii” aia cu 2 picioare si cu “blana” mai tuciurie.

 6. tabirca elena/1 decembrie 1918 bl.Z3.3 caini in casa(nu taxa,nu aprobare asociatie locatari)5 caini afara(nu-s ai ei dar ai hraneste,le face adapost sub geamul ei si te face varza daca te iei de ei(ea).cei 3 sunt scosi afara de X ori pe zi sa faca cacuta si pisulica pe domeniul public pt.ca sa poata copii nostri calca in kkt(MANNY THANKS)
  subscriu celor spuse de george.

 7. sa nu ii lase pe domeniul public pt ca musca oameni.ori le face tarcuri,ori adaposturi,ori ii eutanasiaza.
  prin mentinerea cainilor pe domeniul public se incalca dreptul fundamental al oamenilor la siguranta,iar cei ce sustin mentinerea unor animale periculoase sunt criminali.

 8. cainii te ataca zilnic,baietii de cartier doar o data pe an.cainii sunt de 300 ori mai periculosi decat golanii.

 9. de ce nu s-a publicat in campania electorala si Regulamentul de gestionare……..,acolo era vorba despre construirea unui adapost pentru animale.

 10. Haide-ti prin intermediul acestui site sa prezentam pe acei care ne sfideaza existenta prin detinerea sau ingrijirea maidanezilor,poate asa se vor rusina de noi.Incep eu cu un vecin de bloc,Moise D. care locuieste cu sotia si copilul de 8 ani intr-o garsoniera si detin 3 caini,in casa si alti 5-6 prin jurul blocului.Oare acesta este OM?nu se gindeste la copilul sau ce sta intr-un focar de infectie?Oare protectia copilului nu are nimic de zis?Mai tot timpul acest copil are tot felul de bube pe corp si pe cap!Nu mai zic ,atunci cind deschide usa de la garsoniera se impute toata scara blocului!Da-ti si voi exemple de acest tip de primate sa-i stie tot orasul!

 11. Acest regulament ar trebui multiplicat si afisat in locuri corespunzatoare , de ex. la locurile de depozitare a deseurilor menajere dar in asa fel incat sa nu – l distruga chiar cainii [sic!] altfel …… suntem putini cei care frecventam acest site ! Ar trebui ca toti cainii care trec prin acest contol sa fie dotati cu placute si nr. sa stiu ce caine m-a muscat si daca nu este cumva purtator de turbare sau rabie ca de capuse nu se poate dispersasa , sa mai fie si maidanez ! Toata noaptea latra …… oare ce ar trebui sa faca , devin absurd , nu ?

 12. Putini care viziteaza site-ul? Cel putin 600 pe zi pe direct plus inca peste 1200 pe zi din facebook. Statisticile sunt publice. La un oras ca Mangalia in zilele slabe trecem de 1000 iar in zilele cu stiri importante trecem de 6000. In ceea ce priveste problema cainilor,am distribuit ziarul care a continut acest regulament pe 2 pagini chiar. Nu aici e problema. Nu se vrea putina intelegere din ambele tabere.

 13. Unde pot suna cand ma deranjeaza cainii pe plaja.Panourile care interzic accesul animalelor pe plaja nu ma ajuta:)

 14. In nici un caz nu am vrut sa minimalizez importanta acestui site , m-am luat dupa nr. de comentarii , de aici am tras concluzia ca sunt putini . Scuze daca am gresit , faceti o munca extraordinara prin popularizarea evenimentelor mai importante din oras mai ales video si prin foto. Va multumesc , cu respect P.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.