Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs, prin recrutare, în conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi a H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, în data de 26.11.2020, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 02.12.2020, ora 11:00 – interviul, la sediul instituţiei din Şos. Constanţei nr. 13, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

  • consilier, clasa I grad profesional superior – Biroul Urmărire Contracte;
  • consilier, clasa I grad profesional superior – Compartimentul Evidenţă şi Plată Beneficii de Asistenţă Socială;
  • consilier, clasa I grad profesional superior – Biroul Investiţii;
  • consilier, clasa I grad profesional superior – Serviciul Resurse Umane şi S.S.M.;
  • consilier, clasa I grad profesional debutant – Serviciul Dezvoltare, Promovare Turistică şi Organizare Evenimente.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/ zi, 40 ore/săptămână.

Condiţii specifice de participare la concurs, pentru funcţiile de:

1) consilier, clasa I grad profesional superior:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;
  • vechimea în specialitatea studiilor minimum 7 ani.

2) consilier, clasa I, grad profesional debutant:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;
  • vechimea în specialitatea studiilor – nu este cazul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 27.10.2020 – 16.11.2020, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, Şos. Constanţei nr. 13, Serviciul Resurse Umane şi S.S.M., persoană de contact Baban Gabriel, şef serviciu, telefon: 0241751060, int. 214, fax: 0241755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro, şi trebuie să conţină următoarele documente:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Model adeverinta – Click AICI…

Aributiile postului – Click AICI…

Bibliografii – Click AICI…

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008 – Click AICI…

Formular concurs – Click AICI…

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.