Ordinea de zi a ședinței ordinare din 07.11.2019

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru trimestrul 3 – anul 2019;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Administrarea Parcului Industrial Mangalia S.R.L.;
 3. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului Municipiului Mangalia să desemneze, prin dispoziție, persoanele semnatare să avalizeze biletul la ordin în vederea garantării furnizării energiei termice;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației referitoare la organizarea serviciului de iluminat public al Municipiului Mangalia și aprobarea furnizării/ prestării acestui serviciu prin intermediul S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. prin procedura gestiunii directe, în temeiul art.28 alin.(2) lit.b) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de inventar aparținând domeniului public/ privat al municipiului Mangalia și aflate în gestiune delegată prin concesionare sau în administrare la S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ”P.U.Z. Ansamblu Turistic și Rezidențial” – Zona Hipodrom, Venus (parcela nr.A326/2/1 și nr.A326/2/2) Str.Principesa Elena, nr.9;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea intervenirii asupra domeniului public de interes local situat în Municipiul Mangalia, Șoseaua Constanței, nr.88, zona DN 39 KM 41 + 813 stânga, Județul Constanța;
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea parțială și completarea H.C.L. nr.160/25.07.2019 privind aprobarea documentației ”Reactualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Mangalia, Județul Constanța”
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei tranzacții cu S.C. LITORAL CONSTRUCT S.A. în privința terenului în suprafață de 10.397mp situat în Cartier Dobrogea I, Municipiul Mangalia, Jud. Constanța;
 10. Proiect de hotărâre privind exercitarea/ neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la vânzarea terenului situat în Municipiul Mangalia, aflat în proprietatea S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A.;
 11. Proiect de hotărâre privind exercitarea/ neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la vânzarea terenurilor situat în Municipiul Mangalia, aflate în proprietatea S.C. INTERCONSTRUCT S.R.L.;
 12. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare pentru preșcolarii și elevii domiciliați în zonele Herghelie, IAS, Fruviileg, Zootehnie și Barieră din Municipiul Mangalia;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, din Municipiul Mangalia, în anul școlar 2019 – 2020;
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.126/26.09.2017 privind aprobarea Programului de sprijinire a unor categorii de persoane ce se află în situații de dificultate sau vulnerabilitate economică și socială, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.143/11.10.2017 privind reglementarea condițiilor de acordare a tichetelor sociale de medicamente categoriilor de persoane ce se află în situații de dificultate sau vulnerabilitate economică și socială din Municipiul Mangalia;
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.300/23.12.2014 privind reglementarea modului de acordare a subvențiilor de la bugetul local pentru serviciul de transport local, precum și stabilirea categoriilor de persoane beneficiare;
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea criteriilor de acces la locuințele de închiriere aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.86/24.07.2011, modificată și completată prin H.C.L. nr.37/22.09.2016 și H.C.L. nr.21/30.03.2017;
 18. Proiect de hotărâre privind transformarea și mutarea unor posturi din statul de funcții al Spitalului Municipal Mangalia;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții din cadrul DIRECȚIEI CULTURĂ ȘI SPORT MANGALIA;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu finanțare nerambursabilă ”Un viitor pentru trecut – clasarea și valorificarea patrimoniului epigrafic și sculptural callatian” (Cod unic proiect CALL01-09, Promotor Proiect (PP) Direcția Cultură și Sport Mangalia;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor acte adiționale la Protocolul de parteneriat nr.37032 din data de 28.07.2016 și la Protocolul de parteneriat nr.19950 din data de 11.05.2015;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de minimis reprezentând facilități fiscale constând în reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren datorate de către întreprinderi care au calitatea de contribuabili local al municipiului Mangalia stabilit pentru clădirile utilizate pentru prestarea de servicii turistice și terenuri aferente acestora utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic;
 23. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr.211/25.09.2019 privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite/ taxe locale și alte obligații bugetare, datorate de către persoanele fizice ce au calitatea de contribuabili la bugetul local al Municipiului Mangalia;
 24. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.294 din 20.12.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Cimitirelor din Municipiul Mangalia;
 25. Proiect de hotărâre privind actualizarea redevențelor pentru cabinetele medicale, conform H.G. nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare;
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor părți din imobilele –teren situate în incinta Liceului Teoretic ”Callatis” și în incinta Grădiniței nr.2, Municipiul Mangalia, str. Rozelor, nr.42, Jud. Constanța;
 27. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Campania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – ”Construire bază sportivă TIP 1, Str. Șoseaua Constanței, nr.18A, Municipiul Mangalia, Județul Constanța”;
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – economici aferente proiectului ”Reabilitare trotuare de pe strada 1 Decembrie 1918, ieșire spre 2 Mai din Municipiul Mangalia”
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării circulației vehiculelor pe unele străzi din Municipiul Mangalia;
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Mangalia și S.C. MERA RESORT S.R.L.;
 31. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.257/26.09.2014 privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unui spațiu din incinta Policlinicii Mangalia în vederea desfășurării de activități medicale, către S.C. DENTAL CARE S.R.L.
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație a terenului în suprafață de 12mp, situat în Municipiului Mangalia, Str. T.S. Săveanu, Bl.B8, Sc.A, Ap.2 – extindere, către GANEA CONSTANTIN;
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație a terenului în suprafață de 15mp, situat în Municipiului Mangalia, Str. Matei Basarab, nr.2A-extindere, către BOBOȘATU AUREL;
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație a terenului în suprafață de 16mp, situat în Municipiului Mangalia, str. Libertății, nr.1, bl.L2, sc.A, ap.3 – exindere, jud. Constanța, către BURUIANĂ IONUȚ;
 35. Proiect de hotărâre privind majorarea suprafeței de teren ce face obiectul contractului de concesiune nr.3307 din data de 07.04.1998, beneficiar fiind S.C. PERLA VENUSULUI S.R.L.;
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație a terenului în suprafață de 20mp, situat în Municipiului Mangalia, Șos. Constanței, nr.19, bl. C3, sc.C, parter, ap.1 – extindere, jud. Constanța, către GÎDIUTĂ VICTOR și GÎDIUȚĂ TEODORA-CORINA;
 37. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 18mp situat în Municipiul Mangalia Str. Ernest Juvara, Nr.38, Jud. Constanța, beneficiar ALBIȘTEANU RODICA;
 38. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, nr.84, Jud. Constanța, beneficiar DRAGOMIR AURELIAN;
 39. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara nr.36 Jud. Constanța, beneficiar WEISS GRIGORE;
 40. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia Str. Ernest Juvara, Nr.54, Jud. Constanța, beneficiar MILITARU FLORINA-AURORA;
 41. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia Str. Ernest Juvara nr.52, Jud. Constanța, beneficiar ATANASIU GHEORGHE;
 42. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafașp de 23mp situat în Municipiul Mangalia Str. Mihai Viteazu Nr.1, Bl.B1, Sc.A-Ap.3-extindere, Jud. Constanța, beneficiar S.C. TANDER MAXX S.R.L.;
 43. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 32mp situat în Municipiul Mangalia Str. Ernest Juvara nr.50, Jud. Constanța, beneficiar ATANASIU GHEORGHE;
 44. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 64mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Sirenei, Nr.11B, Jud. Constanța, benficiar P.F.A. CURT CONSTANTIN;
 45. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 500mp situat în Municipiul Mangalia Str. Marin Preda Nr.14 jud. Constanța, beneficiar TUDOSE ȘTEFAN-LAURENȚIU;
 46. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 42mp situat în Municipiul Mangalia Str. Vasile Alecsandri, nr.2B, Jud. Constanța, beneficiar S.C. VIMAV COM S.R.L.;
 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1000mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Saturn, Str. Faleză Saturn, nr.16, Jud. Constanța;
 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1008mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Str. Gala Galaction, Nr.50, Jud. Constanța;
 49.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 300mp situat în Municipiul Mangalia, Str. 1 Decembrie 1918, nr.23C, Jud. Constanța;
 50.  Diverse.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.