Ședința ordinară a Consiliului Local Mangalia

Ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Mangalia pentru următoarele 3 luni;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2022, trimestrul III;
 3. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mangalia în cadrul Consiliilor de Administrație și a Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității la unitățile de învățământ preuniversitar aflate în Municipiul Mangalia, în anul școlar 2022 – 2023;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statelor de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor;
 5. Proiect de hotărâre privind transformare unor posturi din statul de funcții al Spitalului Municipal Mangalia;
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la H.C.L. nr.256/07.11.2019 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții din cadrul Direcției Cultură și Sport Mangalia, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Mangalia;
 7. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Mangalia 2022 – 2027 realizată în cadrul proiectului ”Planificare strategică și simplificare proceduri administrative în Municipiul Mangalia”, cod proiect SIPOCA 828, cod MySMIS 136064;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru anul financiar 2022;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii parțiale a pierderilor induse de prestarea serviciului public de distribuție și furnizare a energiei pentru populație în sistemul centralizat Mangalia pentru anul 2021;
 10. Proiect de hotărâre privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Mangalia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.;
 11. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către municipiul Mangalia a sponsorizării efectuată de VOGH OLIMP S.R.L. cu sediul social în București Sectorul 1, Aleea Alexandru, Nr.32E;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Programelor de transport aferente Regulamentului pentru organizarea și funcționarea activității de transport în cont propriu de persoane, cu autobuze noi, cu acționare complet electrică, pe raza U.A.T. Municipiul Mangalia, aprobat prin H.C.L. nr.129 din 30.06.2022;
 13. Proiect de hotărâre privind detalierea prevederilor Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal aprobat prin H.C.L. nr.200 din 24.07.2020;
 14. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Mangalia pentru prestarea de servicii funerare de către Agenția Funerară Casa Verde S.R.L.;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează Creșa nr.3 Mangalia pentru anul școlar 2022 – 2023;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de protecție socială pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal, grav și accentuat și persoane fără venit cu vârsta de peste 60 de ani cu domiciliul stabil în municipiul Mangalia;
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.143/22.10.2021 privind aprobarea Regulamentului și a criteriilor pentru repartizarea locuințelor în regim de închiriere din Municipiul Mangalia;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: ”AMENAJARE STRADĂ AFERENTĂ ACCESULUI CĂTRE DEPOU – STRADA METALURGIEI”, Mangalia;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici (faza D.A.L.I.) aferente proiectului: ”MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL MANGALIA”;
 20. Proiect de hotărâre privind retragerea repartiției pentru locuința socială situată în municipiul Mangalia, str. M.I.Dobrogeanu, nr.63B, ap.1, jud. Constanța;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe pentru Mustafa Sunai, chiriaș al locuinței sociale situate în municipiul Mangalia, str.M.I. Dobrogeanu, nr.63, bl.C1, ap.10, jud. Constanța, cu o locuință socială liberă situată în municipiul Mangalia, str.George Enescu, nr.11, jud. Constanța;
 22. Proiect de hotărâre privind realizarea unui schimb de locuințe construite prin programele A.N.L., între locuința situată în municipiul Mangalia, str. Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.20, jud. Constanța, deținută de doamna LEONTE BIANCA cu o locuință vacantă;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Municipiul Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.7, bl.OD6, ap.13, jud. Constanța având număr cadastral 110510-C3-U13, către domnul CHIREA ADRIAN;
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Municipiul Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.9, bl.OD7, ap.1, jud. Constanța având număr cadastral 110511-C4-U1, către domnul FEFEA IONEL;
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Municipiul Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.11, bl.OD8, ap.4, jud. Constanța având număr cadastral 110512-C5-U4, către domnul HARITON CRISTIAN;
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Municipiul Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.17, bl.OD2, ap.2, jud. Constanța având număr cadastral 110488-C2-U2, către domnul HURUIALĂ DUMITRU;
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Municipiul Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.11, bl.OD8, ap.5, jud. Constanța având număr cadastral 110512-C5-U5, către doamna MILEA NICOLETA ALEXANDRINA;
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Municipiul Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.9, bl.OD7, ap.2, jud. Constanța având număr cadastral 110511-C4-U2, către domnul NACIU ARTHUR PETRIȘOR și încetarea aplicabilității H.C.L. nr.132/30.04.2022;
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Municipiul Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.9, bl.OD7, ap.12, jud. Constanța având număr cadastral 110511-C4-U12, către domnul PURCELEA LUMINIȚA și încetarea aplicabilității H.C.L. nr.138/30.04.2022;
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Municipiul Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.19, bl.OD3, ap.2, jud. Constanța având număr cadastral 110489-C3-U2, către domnul ZAHARIA DAN CONSTANTIN;
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii terenurilor situate în Municipiul Mangalia, Zona limitrofă dintre Saturn și Venus, Lot1/3, str. Faleză Saturn, nr.18C și 18B, jud. Constanța;
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 44mp situat în Municipiul Mangalia, str. Rozelor, nr.4B, bl.R2b, sc.B, parter, ap.20 – extindere vest, jud. Constanța;
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 280mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Olimp, str. Faleză Olimp, Tronson 1, lot 2, jud. Constanța;
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 1009mp situat în Municipiul Mangalia, str. Oituz, Cartier Dobrogea, Lot 1/1, jud. Constanța;
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 18261mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Olimp, str. Trandafirilor, nr.30B, jud. Constanța;
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 18824mp situat în Municipiul Mangalia, str. Portului, Tronson1, Tronson 2, lot 1/1, jud. Constanța;
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 173170mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Lacul nr.1, Tronson1, jud. Constanța;
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Direcția Cultură și Sport Mangalia din subordinea Consiliului Local Mangalia a terenului în suprafață de 1995mp din acte (1883mp din măsurători), situat în Municipiului Mangalia, str. Oituz, nr.77A, jud. Constanța, CF 106342 Mangalia cu nr. cadastral 106342, care figurează pe lista Monumentelor istorice ca monument de categoria A, C-I-m-A-02696.02 – Morminte hypogee plaocreștine cu inscripții;
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită (contract de comodat) Bisericii Penticostale Speranța a terenului în suprafață de 1942mp situat în Municipiul Mangalia, str. Petre Ispirescu, nr.2, lot.2, jud. Constanța;
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită (contract de comodat) Protoieriei Callatis din Mangalia a terenului în suprafață de 1056mp situat în Municipiul Mangalia, str. Ion Budai Deleanu, nr.23, jud. Constanța;
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii Contactului de închiriere nr.1686/03.05.2012 de către S.C. DAVID COMERȚ S.R.L. către S.C. CONCRET INVEST S.R.L., cu privire la imobilul teren în suprafață de 431mp, situat în Municipiul Mangalia, str. Portului, nr.59A, jud. Constanța;
 42. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 85mp situat în Municipiul Mangalia, str. T.S. Săveanu, nr.1C, jud. Constanța, beneficiar fiind S.C. ADFIBCROM S.R.L.;
 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 3mp situat în Municipiul Mangalia, str. Henny Ignatie, bl.CP1, ap.17 – extindere, jud. Constanța;
 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, str. Ernest Juvara, nr.32, jud. Constanța;
 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, str. Ernest Juvara, nr.82, jud. Constanța;
 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, str. Ernest Juvara, nr.84, jud. Constanța;
 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 50mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str. Trandafirilor, nr.5D, jud. Constanța;
 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 225,18mp din suprafața totală de 1502mp situat în Municipiul Mangalia, șos. Constanței, nr.27B, jud. Constanța;
 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 581mp situat în Municipiul Mangalia, str. Soarelui, nr.12, jud. Constanța;
 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii prin licitație publică a imobilului – teren – parcare în suprafață de 1022mp din măsurători (890mp din acte), situat în Municipiul Mangalia, str. Frumoasei, nr.13, jud. Constanța;
 51. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unor terenuri (17 loturi) situate în Municipiul Mangalia, strada Augustin Buzura, strada Ion Jalea și strada Metalurgiei, jud. Constanța, aparținând domeniului privat al U.A.T. Municipiul Mangalia;
 52. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mangalia, precum și actualizare și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Municipiul Mangalia;
 53. Diverse.

ORDINE DE ZI
SUPLIMENTARĂ

Ședința ordinară din data de 24.11.2022 convocată
prin Dispoziția nr.1883/18.11.2022

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.327/09.11.2022 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2022 – 2023;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ”Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal Mangalia” în vederea depunerii în cadrul Planului Național de redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12: Sănătate, Investiția2: Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale;
 3. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unei străzi din Municipiul Mangalia, Cartierul Dobrogea I, din ”str. Horia Vintilă” în ”str. ”Demostene Botez”;
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.147/30.06.2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mangalia, precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Mangalia;

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.