UNITATEA MILITARĂ 02129 MANGALIA scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 869 / 2015, cu modificările şi completările ulterioare ,Hotărârii Guvernului 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,și a Ordinului Ministrului Apărării Naționale nr. M68 / 2015 pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post cu normă întreagă, vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naționale, următorul post:

  • Medic la Asigurare Medicală la Structura de Sprijin Decizional din Divizionul 129 Nave Speciale și de Sprijin Logistic din Statul Major al Forţelor Navale – medicină generală/medicină de familie.


La concurs se pot prezenta medici în specialitatea mai sus menţionată.

Înscrierea la selecţie se realizează la sediul unităţii (U.M. 02129, Str. Portului nr. 32 – 35 , Loc. Mangalia, Jud. Constanţa) prin depunerea unui dosar care cuprinde documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) din Anexa 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
 cerere în care se menţionează postul pentru care se doreşte să concureze;
 copie xerox, de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
 copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
 acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
 cazier judiciar;
 certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 copia actului de identitate în termen de valabilitate;
 chitanţa de plată a taxei de concurs;
curriculum vitae – model european;
 acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.

Taxa de concurs este de 150 lei şi se achită la casieria U.M.02022 Constanța (Str. Fulgerului nr.99).

Înscrierile la selecţie se fac la sediul U.M. 02129 MANGALIA, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ, iar concursul se va organiza şi se va desfăşura în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa medicală”.
Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241.754.425, int. 127.(0751 627 603)
.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.