U.M. 02146 Mangalia organizează concurs de încadrare a postului vacant de execuţie de Muncitor calificat, treapta II(Sudor).

Principalele cerinţe ale postului sunt aplicarea procedurilor de lucru şi administrarea bunurilor materiale specifice şi a normelor interne specifice Ministerului Apărării Naţionale.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată comandantului/şefului unităţii militare organizatoare;
 • curriculum vitae – model european;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copii ale documentelor de studii;
 • copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior
  derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 12.05.2021, ora 15:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02146 Mangalia, strada 1 Decembrie 1918, nr.72, localitatea Mangalia, persoană de contact Pcc. ANDREI Daniela, secretar, telefon 0241 75 13 58/173 sau 142.

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:

 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplinirea condiţiilor de studii sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs.
 7. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 1. Studii generale;
 2. Curs de calificare în domeniu, atestat profesional;
 3. Vechime în specialitate: minim 3 ani și 6 luni vechime în specialitate;
 4. Stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate.
 5. Capacitatea de a se adapta şi a lucra în echipă;
 6. Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admis”.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 14.05.2021, la sediul U.M. 02146 Mangalia, strada 1 Decembrie 1918, nr.72 şi pe pagina de internet a Bazei Logistice Navale „Pontica”, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri.

Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02146 Mangalia, strada 1 Decembrie 1918, nr.72, în data de 17.05.2021 până la ora 15.00, persoană de contact Pcc. ANDREI Daniela, secretar, telefon 0241 75 13 58/173 sau 142.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02146 Mangalia, strada 1 Decembrie 1918, nr.72 şi pe pagina de internet a Bazei Logistice Navale „Pontica”, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri, în data de 18.05.2021.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 • Proba practică: se desfăşoară la sediul U.M. 02146 Mangalia, strada 1 Decembrie 1918, nr. 72, localitatea Mangalia, în data de 24.05.2021,orele 10.00 până la finalizare.
  • Rezultatul la proba practică se afişează în data de 25.05.2021 la U.M. 02146 Mangalia, strada 1 Decembrie 1918, nr. 72, localitatea Mangalia şi pe pagina de internet a Bazei Logistice Navale „Pontica”, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri;
  • Eventuale contestaţii privind rezultatul probei practice se depun la sediul U.M. 02146 Mangalia, strada 1 Decembrie 1918, nr.72 , în data de 26.05.2021 până la ora 15.00, persoană de contact Pcc. ANDREI Daniela, secretar, telefon 0241 75 13 58/173 sau 142.
  • Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba practică se afişează la sediul U.M. 02146 Mangalia, strada 1 Decembrie 1918, nr.72 şi pe pagina de internet a Bazei Logistice Navale „Pontica”, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri, în data de 27.05.2021.
 • Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02146 Mangalia, strada 1 Decembrie 1918, nr.72, localitatea Mangalia, în data de 28.05.2021, începând cu ora 10.00 până la finalizare.
  • Rezultatul la interviu se afişează în data de 31.05.2021 la sediul U.M. 02146 Mangalia, strada 1 Decembrie 1918, nr.72 şi pe pagina de internet a Bazei Logistice Navale „Pontica”, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri;
  • Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02146 Mangalia, strada 1 Decembrie 1918, nr.72 , în data de 02.06.2021, până la ora 15.00, persoană de contact Pcc. ANDREI Daniela, secretar, telefon 0241 75 13 58/173 sau 142.
  • Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02146
  • Mangalia, strada 1 Decembrie 1918, nr.72 şi pe pagina de internet a Bazei Logistice Navale „Pontica”, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri în data de 03.06.2021.

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02146 Mangalia, strada 1 Decembrie 1918, nr.72 şi pe pagina de internet a Bazei Logistice Navale „Pontica”, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri, în data de 04.06.2021.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.