U.M. 02146 Mangalia angajeaza referent de specialitate debutant

0
110

U.M. 02146 Mangalia din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, referent de specialitate debutant, studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă în ştiinţe economice, în domeniile: administrarea afacerilor, economie, marketing, management; specializarea administrarea afacerilor/merceologie şi managementul calităţii/economie generală/economie agroalimentară/marketing/management.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 ianuarie 2019, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 ianuarie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • 24 ianuarie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Depunerea dosarelor și organizarea concursului are loc la sediul U.M. 02146 Mangalia, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 72, unde se vor afişa şi detaliile organizatorice.

Date de contact ale secretariatului, la telefon 0241/751358. int. 173 sau 142.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.