Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în data de 28.12.2020, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 30.12.2020, ora 10:00 – interviul, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, Şos. Constanţei nr. 13, cu respectarea prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

 • – consilier clasa I grad profesional superior – Compartimentul Patrimoniu şi Cadastu;
 • – consilier clasa I grad profesional asistent – Biroul Inspecţie Fiscală;
 • – consilier clasa I grad profesional asistent – Biroul Registratură şi Informare Cetăţeni;
 • – consilier clasa I grad profesional debutant – Compartimentul Fond Locativ;
 • – consilier clasa I grad profesional debutant – Compartimentul de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă, Abuz, Neglijare,Trafic, Migraţie şi Repatrieri, Prevenire Marginalizare Socială;
 • – consilier clasa I grad profesional debutant – Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistenţă Socială şi Incluziune Socială;
 • – consilier clasa I grad profesional debutant – Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistenţă Socială şi Incluziune Socială;
 • – poliţist local clasa I grad profesional debutant – Compartimentul Dispecerat şi Evidenţa Persoanelor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/ zi, 40 ore/săptămână.

            Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţiile de:

1) consilier, clasa I grad profesional superior – Compartimentul Patrimoniu şi Cadastu;

–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti, chimie şi inginerie chimică, economice, juridice sau administrative;

–  vechimea în specialitatea studiilor minimum 7 ani.

2) consilier, clasa I grad profesional asistent – Biroul Inspecţie Fiscală; Biroul Registratură şi Informare Cetăţeni:

–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;

–  vechimea în specialitatea studiilor minimum 1 an.

3) consilier clasa I grad profesional debutant – Compartimentul Fond Locativ:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;

–  vechimea în specialitatea studiilor – nu este cazul.

4) consilier clasa I grad profesional debutant – Compartimentul de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă, Abuz, Neglijare,Trafic, Migraţie şi Repatrieri, Prevenire Marginalizare Socială; Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistenţă Socială şi Incluziune Socială;

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice, administrative, comunicării, asistenţă socială;

–  vechimea în specialitatea studiilor – nu este cazul.

5) poliţist local clasa I grad profesional debutant – Compartimentul Dispecerat şi Evidenţa Persoanelor:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor  juridice, administrative, poliţie locală, economice;

–  vechimea în specialitatea studiilor – nu este cazul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 26.11.2020 – 15.12.2020, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, Şos. Constanţei nr. 13, Serviciul Resurse Umane şi S.S.M., persoană de contact Baban Gabriel, şef serviciu, telefon: 0241751060, int. 222, fax: 0241755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro, şi trebuie să conţină următoarele documente:

   1.  formularul de înscriere;
   2.  curriculum vitae, modelul comun european;
   3.  copia actului de identitate;
   4.  copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
   5.  copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
   6.  copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
   7.  cazierul judiciar;
   8.  declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.