Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în data de 17.01.2018, ora 10:00 – proba scrisă/proba practică şi în data de 22.01.2018, ora 11:00 – interviul, la sediul Primăriei din Şos. Constanţei, nr. 13, conform H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale:

1) inspector de specialitate grad II – Compartimentul Port Turistic;

2) inspector grad IA – Biroul Administrare Pieţe, Baze Sportive şi Agrement;

3) asistent social – Căminul de Bătrâni;

4) arhivar treapta IA – Compartimentul Registrul Agricol, Arhivă;

5) muncitor calificat (electrician) treapta I – Biroul Parcuri şi Spaţii Verzi;

6) muncitor necalificat treapta II – Compartimentul Cimitire;

7) îngrijitor – Creşa nr. 3.

Condiţii generale pentru ocuparea funcţiilor:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiilor:

1) inspector specialitate grad II – Compartimentul Port Turistic;

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie;
 • vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an.

2) inspector grad IA – Biroul Administrare Pieţe, Baze Sportive şi Agrement;

 • studii superioare de scurtă durată;
 • vechime în specialitatea studiilor minimum 6 ani 6 luni.

3) asistent social – Căminul de Bătrâni;

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţei sociale;
 • vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an.

4) arhivar treapta  IA – Compartimentul Registrul Agricol, Arhivă;

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă minimum 6 ani 6 luni.

5) muncitor calificat (electrician) treapta I – Biroul Parcuri şi Spaţii Verzi:

 • studii medii sau generale;
 • vechime în muncă minimum 3 ani.

6)  muncitor necalificat treapta II – Compartimentul Cimitire:

 • studii medii sau generale.

7)  îngrijitor – Creşa nr. 3:

 • studii medii sau generale;
 • vechime în muncă minimum 3 ani.

Dosarele de concurs se vor depune, începând cu data de 20.12.2017 până în data de 08.01.2018 ora 16:00 la Serviciul Resurse Umane – Salarizare şi vor conţine în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

i) dosar cu şină.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul autorităţii ori instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice, după caz, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.

Notarea probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, după caz, se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Secretariatul comisiei de concurs şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor este asigurat de Toader Margareta, şef serviciu, Serviciul Resurse Umane-Salarizare.

            Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei şi la telefon 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro,

Bibliografii – Click AICI…               

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.