Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs prin recrutare în conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008, în data de 11.12.2017, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 13.12.2017, ora 12:00 – interviul, la sediul instituţiei din șos. Constanţei nr. 13, pentru ocuparea  funcţiei publice de conducere vacante de șef birou – Biroul Monitorizare Servicii de Utilități Publice.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică :

  • să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă ;
  • să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minimum 2 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în perioada 13.11.2017 – 04.12.2017, ora 18:00 și trebuie să conțină următoarele documente:

a)formularul de înscriere;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i)cazierul judiciar;

j)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Condiţiile de participare la concurs, atribuțiile prevăzute în fișa postului şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei din Șoseaua Constanțe nr. 13, telefon 0241751060 interior 214, fax: 0241755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro, persoană de contact: Baban Gabriel, consilier I/S –  Serviciul Resurse Umane-Salarizare

Atributii – Click AICI…

Bibliografie monitorizare – Click AICI…

Formular concurs – Click AICI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.