Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în data de 27.09.2021, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 30.09.2021, ora 10:00 – interviul, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, Şos. Constanţei nr. 13, cu respectarea prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

– consilier juridic clasă I grad profesional debutant – Serviciul Juridic şi Contencios;

– consilier juridic clasă I grad profesional superior – Serviciul Juridic şi Contencios.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier juridic clasă I grad profesional debutant:

 • –  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
 • –  vechimea în specialitatea studiilor – nu este necesară.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier juridic clasă I grad profesional superior:

 • –  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
 • –  vechimea în specialitatea studiilor minimum 7 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 27.08.2021 – 15.09.2021, ora 16:00 la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, Şos. Constanţei nr. 13, telefon: 0241751060, int. 222, fax: 0241755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro, persoana de contact: Tatarciuc Margareta, director executiv – Direcţia Management Resurse Umane, şi vor conţine în mod obligatoriu:

 • a) formularul de înscriere;
 • b) curriculum vitae, modelul comun european;
 • c) copia actului de identitate;
 • d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • f) adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • g) cazierul judiciar;
 • h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.