Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs prin recrutare în data de 17.06.2016, ora 10.00 – proba scrisă şi în data de 21.06.2016, ora 10.00 – interviul, la sediul instituţiei din Şos.Constanţei nr.13, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de conducere vacante:
– şef birou, Biroul Registratură şi Informare Cetăţeni;
– şef serviciu, Serviciul Turism şi Organizare Evenimente.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani.

Dosarele de concurs se vor depune până în data de 06.06.2016 ora 16.00 la Biroul  Resurse Umane – Salarizare şi vor conţine în mod obligatoriu:
– curriculum vitae;
– formularul de înscriere;
– copia actului de identitate;
– copiile diplomelor de studii;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
– cazierul judiciar;
– adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
– dosar cu şină.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.      

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de ocupare a funcţiei publice de conducere de şef birou

Biroul Registratură şi Informare Cetăţeni     

1)Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
2)Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici,  republicată;
3)Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată;
4)Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
5)H.G.nr.123/2002 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
6)Ordonanţa  nr. 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
7)Ordonanţa de Urgenţă nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite;
8)Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere textele de acte normative în vigoare,  inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de ocupare a funcţiei publice de conducere de şef serviciu

Serviciul Turism şi Organizare Evenimente

1)Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
2)Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici,  republicată;
3)Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată;
4)Ordonanţa Guvernului  nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România;
5)Ordin nr.1096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică;
6)Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
7)H.G.nr.123/2002 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
8)Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere textele de acte normative în vigoare,  inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.