Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de şef serviciu gradul II – Serviciul Fond Locativ în data de 06.12.2021, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 09.12.2021, ora 10:00 – interviul, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, Şos. Constanţei nr. 13, cu respectarea prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/ zi, 40 ore/săptămână.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice de participare la concurs:

–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;

– să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

–  vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.

Dosarele de concurs se depun în perioada 02.11.2021 – 22.11.2021, ora 16:00, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, Şos. Constanţei nr. 13, telefon: 0241751060, int. 222, fax: 0241755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro, persoană de contact: Tatarciuc Margareta, director executiv – Direcţia Management Resurse Umane şi trebuie să conţină următoarele documente:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Model adeverinte

Atributii

Bibliografie

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008

Formular concurs nou

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.