Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de arhitect-şef gradul II, ID 382327 din cadrul Direcţiei Urbanism şi Amenajare a Teritoriului în data de 22.11.2021, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 25.11.2021, ora 10:00 – interviul, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, Şos. Constanţei nr. 13, cu respectarea prevederilor art. I din O.U.G. nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/ zi, 40 ore/săptămână.

       Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

            Condiţii specifice de participare la concurs:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă de: arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, precum şi de inginer în domeniul construcţiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcţii, absolvenţi ai cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, la nivelul municipiilor;

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei de arhitect-şef de minimum 5 ani, potrivit art.361 alin. (3) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

            Dosarele de concurs se depun în perioada 20.10.2021 – 08.11.2021, ora 16:00, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, Şos. Constanţei nr. 13, telefon: 0241751060, int. 222, fax: 0241755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro, persoană de contact: Baban Gabriel, şef serviciu – Serviciul Resurse Umane şi trebuie să conţină următoarele documente:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

            Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.