Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Directiva 2011/92/UE a armonizat principiile de evaluare a efectelor proiectelor asupra mediului prin introducerea de cerințe minime (în ceea ce privește tipul de proiecte evaluate, principalele obligații ale inițiatorilor, conținutul evaluării și participarea autorităților competente și a publicului) și contribuie la asigurarea unui nivel înalt de protecție a mediului și a sănătății umane. (1)  Directiva 2011/92/UE a armonizat principiile de evaluare a efectelor proiectelor asupra mediului prin introducerea de cerințe minime (în ceea ce privește tipul de proiecte evaluate, principalele obligații ale inițiatorilor, conținutul evaluării și participarea autorităților competente și a publicului) și contribuie la asigurarea unui nivel înalt de protecție a mediului și a sănătății umane. Ar trebui să se permită statelor membre să adopte norme mai stricte pentru a proteja mediul și sănătatea umană.

 

Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 3

(3)  Este necesar ca Directiva 2011/92/UE să fie modificată pentru a consolida calitatea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru a simplifica diversele etape ale procedurii și pentru a îmbunătăți coerența și sinergiile cu alte acte legislative și politici ale Uniunii, precum și cu strategiile și politicile elaborate de statele membre în domenii de competență națională. (3)  Este necesar ca Directiva 2011/92/UE să fie modificată pentru a consolida calitatea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru a simplifica diversele etape ale procedurii, pentru a alinia procedura la principiile reglementării inteligente și pentru a îmbunătăți coerența și sinergiile cu alte acte legislative și politici ale Uniunii, precum și cu strategiile și politicile elaborate de statele membre în domenii de competență națională. Obiectivul final al modificării prezentei directive este o mai bună punere în aplicare la nivelul statelor membre. În numeroase cazuri, procedurile administrative au devenit prea complicate și îndelungate, ceea ce a generat întârzieri și riscuri suplimentare în ceea ce privește protecția mediului. În acest sens, simplificarea și armonizarea procedurilor ar trebui să fie unul dintre obiectivele prezentei directive. În vederea unei evaluări coordonate sau a unor proceduri comune atunci când sunt necesare mai multe evaluări ale impactului asupra mediului (EIM), de exemplu în cazul proiectelor transfrontaliere, dar și pentru definirea unor criterii mai specifice pentru evaluările obligatorii, trebuie să se analizeze dacă nu ar fi adecvat să se creeze un ghișeu unic.

Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

(3a)  Pentru a garanta aplicarea armonizată și protecția egală a mediului pe teritoriul întregii Uniuni, Comisia ar trebui, având în vedere rolul său de gardian al tratatelor, să asigure conformitatea calitativă, precum și cea procedurală, cu dispozițiile Directivei 2011/92/UE, inclusiv cu cele privind consultarea și participarea publicului.

Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 3 b (nou)

(3b)  În cazul proiectelor care ar putea avea un impact transfrontalier asupra mediului, statele membre implicate ar trebui să instituie un organism de legătură comun, organizat în mod paritar, responsabil cu toate etapele procedurii. Autorizarea finală a proiectului necesită aprobarea tuturor statelor membre implicate.

Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 3 c (nou)

(3c)  Directiva 2011/92/UE ar trebui să fie revizuită, de asemenea, de o manieră care să asigure îmbunătățirea protecției mediului, creșterea eficienței folosirii resurselor și sprijinirea unei creșteri durabile în Europa. În acest sens se impune o simplificare și armonizare a procedurilor prevăzute.

Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 4

(4)  În ultimii zece ani, problemele de mediu, cum sunt utilizarea eficientă a resurselor, biodiversitatea , schimbările climatice și riscurile de dezastre, au devenit mai importante în elaborarea politicilor și trebuie, prin urmare, să constituie și elemente esențiale în procesul de evaluare și în cel decizional, în special în cazul proiectelor de infrastructură. (4)  În ultimii zece ani, problemele de mediu, cum sunt utilizarea eficientă și durabilă a resurselor, protejarea biodiversității , utilizarea terenurilor, schimbările climatice și riscurile de dezastre naturale sau antropice , au devenit mai importante în elaborarea politicilor. Prin urmare, ele ar trebui să constituie și elemente importante în procesul de evaluare și în cel decizional în cazul oricărui proiect public sau privat care ar putea avea un impact semnificativ asupra mediului , în special în cazul proiectelor de infrastructură. Dat fiind că Comisia nu a instituit orientări cu privire la aplicarea Directivei 2011/92/UE în ceea ce privește conservarea patrimoniului istoric și cultural, Comisia ar trebui să propună o listă de criterii și de indicații, inclusiv în legătură cu impactul vizual , pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a directivei.

Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

(4a)  A stipula că este necesar să se țină seama într-o mai mare măsură de criteriile de mediu în cazul tuturor proiectelor s-ar putea dovedi contraproductiv dacă ar folosi la sporirea complexității procedurilor implicate și la prelungirea timpului necesar pentru autorizarea și validarea fiecărei etape. Aceasta ar putea conduce la creșterea costurilor, putând chiar ajunge să reprezinte o amenințare pentru mediu dacă proiectele de infrastructură necesită o perioadă îndelungată de timp până la terminare.

Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 4 b (nou)

(4b)  Este esențial ca problemele de mediu legate de proiectele de infrastructură să nu distragă atenția de la faptul că, în mod inevitabil, orice proiect va avea un impact asupra mediului. De asemenea, este necesar să se pună accentul pe asigurarea unui echilibru dintre valoarea unui proiect și impactul său asupra mediului.

Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 5

(5)  În comunicarea sa intitulată „Foaie de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere energetic”, Comisia s-a angajat să includă considerente mai ample privind utilizarea eficientă a resurselor în contextul revizuirii Directivei 2011/92/UE. (5)  În comunicarea sa intitulată „Foaie de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere energetic”, Comisia s-a angajat să includă considerente mai ample privind utilizarea eficientă și sustenabilă a resurselor în contextul revizuirii Directivei 2011/92/UE.

Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 11

(11)  Protecția și promovarea patrimoniului cultural și a peisajelor, care constituie parte integrantă a diversității culturale pe care Uniunea s-a angajat să o respecte și să o promoveze în conformitate cu articolul 167 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, se pot baza, în mod util, pe definițiile și principiile elaborate în convențiile relevante ale Consiliului Europei, în special Convenția pentru protecția patrimoniului arhitectural al Europei, Convenția europeană a peisajului și Convenția-cadru privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate. (11)  Protecția și promovarea patrimoniului cultural și a peisajelor, care constituie parte integrantă a diversității culturale pe care Uniunea s-a angajat să o respecte și să o promoveze în conformitate cu articolul 167 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, se pot baza, în mod util, pe definițiile și principiile elaborate în convențiile relevante ale Consiliului Europei, în special Convenția pentru protecția patrimoniului arhitectural al Europei, Convenția europeană a peisajului, Convenția-cadru privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate și Recomandarea internațională privind salvgardarea ansamblurilor istorice sau tradiționale și rolul lor în viața contemporană, adoptată în Nairobi, în 1976, de Unesco .

Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

(11a)  Impactul vizual constituie un criteriu esențial în evaluarea impactului asupra mediului în ceea ce privește conservarea patrimoniului istoric și cultural, a peisajelor naturale și a zonelor urbane; acesta este un alt factor care ar trebui aplicat în cadrul evaluărilor.

Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 12

(12)  La aplicarea Directivei 2011/92/UE, este necesar să se asigure un mediu de afaceri competitiv, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru a genera o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, în concordanță cu obiectivele stabilite în comunicarea Comisiei intitulată „Europa 2020 – O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”. (12)  La aplicarea Directivei 2011/92/UE, este necesar să se asigure o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, în concordanță cu obiectivele stabilite în comunicarea Comisiei intitulată „Europa 2020 – O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”.

Amendamentul 13
Propunere de directivă
Considerentul 12 a (nou)

(12a)  În vederea consolidării accesului publicului și a transparenței, în fiecare stat membru ar trebui pus la dispoziție un portal central care să furnizeze, în timp util, informații în format electronic privind mediul în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentei directive.

Amendamentul 14
Propunere de directivă
Considerentul 12 b (nou)

(12b)  Pentru a reduce sarcinile administrative, a facilita procesul decizional și a reduce costurile proiectelor, ar trebui luate măsurile necesare pentru standardizarea criteriilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană 1 , cu scopul de a putea sprijini utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile (BAT), a îmbunătăți competitivitatea și a preveni interpretarea standardelor în mod diferit.
1 JO L 316, 14.11.2012, p.12.

Amendamentul 15
Propunere de directivă
Considerentul 12 c (nou)

(12c)  Tot pentru a simplifica și facilita activitatea administrațiilor competente, ar trebui elaborate criterii de îndrumare care să ia în considerare caracteristicile diferitelor sectoare de activitate economică sau industrială. Aceasta ar trebui să se bazeze pe instrucțiunile în temeiul articolul 6 din Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică 1 .
1 JO L 206, 22.07.92, p.7.

Amendamentul 16
Propunere de directivă
Considerentul 12 d (nou)

(12d)  Pentru a asigura conservarea optimă a patrimoniului istoric și cultural, Comisia și/sau statele membre ar trebui să elaboreze criterii de îndrumare.

Amendamentul 17
Propunere de directivă
Considerentul 13

(13)  Experiența a demonstrat că, în cazurile de urgență civilă, respectarea dispozițiilor Directivei 2011/92/UE poate avea efecte negative și, prin urmare, este necesar să se stabilească dispoziții prin care statele membre să fie autorizate să nu aplice directiva respectivă în anumite cazuri. (13)  Experiența a demonstrat că, în ceea ce privește proiectele care au drept obiectiv unic reacția în caz de urgență civilă, respectarea dispozițiilor Directivei 2011/92/UE poate avea efecte negative asupra realizării acestui obiectiv și, prin urmare, este necesar să se stabilească dispoziții prin care statele membre să fie autorizate să nu aplice directiva respectivă în aceste cazuri excepționale . În acest sens, directiva ar trebui să ia în considerare dispozițiile Convenției de la Espoo a CEE-ONU privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier care, în cazul proiectelor transfrontaliere, obligă statele participante să se informeze și să se consulte reciproc. În cadrul acestor proiecte transfrontaliere, Comisia ar trebui să joace un rol mai proactiv și de facilitare, atunci când acest lucru este potrivit și posibil.

Amendamentul 18
Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)

(13a)  Articolul 1 alineatul (4) din Directiva 2011/92/UE, care prevede că directiva nu se aplică proiectelor adoptate printr-un act specific al legislației naționale, prevede o derogare cu garanții procedurale limitate și ar putea să introducă posibilitatea de a eluda în mare măsură punerea în aplicare a directivei.

Amendamentul 19
Propunere de directivă
Considerentul 13 b (nou)

(13b).  Experiența a demonstrat că este necesară introducerea unor norme clare pentru evitarea conflictului de interese care poate apărea între inițiatorul unui proiect supus evaluării impactului aspra mediului și autoritățile competente menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (f) din Directiva 2011/92/UE. În special, autoritățile competente nu ar trebui să fie și inițiatorul proiectului și nici nu ar trebui să se afle într-o poziție de dependență, legătură sau subordonare față de inițiator. Din aceleași motive, este oportun să se prevadă că o autoritate desemnată ca autoritate competentă în sensul Directivei 2011/92/UE nu poate îndeplini această atribuție în cazul proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului pe care le-a inițiat ea însăși.

Amendamentul 20
Propunere de directivă
Considerentul 13 c (nou)

(13c)  În cadrul evaluării impactului proiectelor asupra mediului se ține seama de principiul proporționalității. Cerințele care sunt impuse pentru evaluarea impactului asupra mediului al unui proiect ar trebui să fie proporționale cu anvergura sa și cu etapa în care se află.

Amendamentul 21
Propunere de directivă
Considerentul 16

(16)  Atunci când stabilesc dacă este probabil să se producă efecte semnificative asupra mediului, autoritățile competente trebuie să identifice cele mai relevante criterii care trebuie avute în vedere și să utilizeze eventualele informații suplimentare disponibile ca urmare a altor evaluări prevăzute în legislația Uniunii pentru a aplica în mod eficient procedura de evaluare. În această privință, este oportun să se specifice conținutul deciziei de verificare prealabilă, în special în cazul în care nu este necesară o evaluare de mediu. (16)  Atunci când stabilesc dacă este probabil să se producă efecte semnificative asupra mediului, autoritățile competente ar trebui să definească în mod clar și strict cele mai relevante criterii care trebuie avute în vedere și să utilizeze eventualele informații suplimentare disponibile ca urmare a altor evaluări prevăzute în legislația Uniunii pentru a aplica în mod eficient și transparent procedura de evaluare. În această privință, este oportun să se specifice conținutul deciziei de verificare prealabilă, în special în cazul în care nu este necesară o evaluare de mediu.

Amendamentul 22
Propunere de directivă
Considerentul 16 a (nou)

(16a)  Pentru a evita eforturile și cheltuielile inutile, proiectele care se înscriu în anexei II ar trebui să includă o declarație de intenție care să nu depășească niciodată 30 de pagini și caracteristicile și informațiile privind amplasarea proiectului care trebuie supus verificării prealabile, care ar trebui să constea în evaluarea inițială a viabilității sale. Această verificare prealabilă ar trebui să fie publică și să reflecte factorii stabiliți la articolul 3. Ar trebui să demonstreze efectele directe și indirecte semnificative ale proiectului.

Amendamentul 23
Propunere de directivă
Considerentul 17

(17)  Autoritățile competente trebuie să aibă obligația de a stabili domeniul de aplicare și nivelul de detaliu al informațiilor privind mediul care trebuie comunicate sub forma unui raport de mediu (delimitarea domeniului de aplicare a evaluării). Pentru a îmbunătăți calitatea evaluării și pentru a simplifica procesul decizional, este important să se specifice, la nivelul Uniunii, categoriile de informații pe baza cărora autoritățile competente trebuie să facă stabilirea respectivă. (17)  Autoritățile competente ar trebui ca, atunci când consideră că este necesar sau dacă acest lucru este solicitat de inițiator, să redacteze un aviz prin care să stabilească domeniul de aplicare și nivelul de detaliu al informațiilor privind mediul care trebuie comunicate sub forma unui raport de mediu (delimitarea domeniului de aplicare a evaluării). Pentru a îmbunătăți calitatea evaluării, simplificarea procedurilor și eficientizarea procesului decizional, este important să se specifice, la nivelul Uniunii, categoriile de informații pe baza cărora autoritățile competente ar trebui să facă stabilirea respectivă.

Amendamentul 24
Propunere de directivă
Considerentul 18

(18)  Raportul de mediu al unui proiect, care trebuie furnizat de inițiatorul proiectului, trebuie să includă o evaluare a unor alternative rezonabile relevante pentru proiectul propus, inclusiv evoluția probabilă a stării existente a mediului în cazul în care proiectul nu este implementat (scenariu de bază), pentru a ameliora calitatea procesului de evaluare și pentru a permite integrarea considerentelor de mediu într-o etapă timpurie a elaborării proiectului. (18)  Raportul de mediu al unui proiect, care trebuie furnizat de inițiatorul proiectului, ar trebui să includă o evaluare a unor alternative rezonabile relevante pentru proiectul propus, inclusiv evoluția probabilă a stării existente a mediului în cazul în care proiectul nu este implementat (scenariu de bază), pentru a ameliora calitatea procesului de evaluare comparativă și pentru a permite integrarea considerentelor de mediu într-o etapă timpurie a elaborării proiectului, cu scopul de a face posibilă adoptarea opțiunii celei mai sustenabile și cu impactul cel mai redus asupra mediului .

Amendamentul 25
Propunere de directivă
Considerentul 19

(19)  Trebuie luate măsuri pentru a se garanta că datele și informațiile incluse în rapoartele de mediu în conformitate cu anexa IV la Directiva 2011/92/UE sunt complete și de o calitate suficient de bună. Pentru a se evita duplicarea evaluărilor, statele membre trebuie să țină seama de faptul că evaluările de mediu pot fi efectuate la niveluri diferite sau folosind instrumente diferite. (19)  Ar trebui luate măsuri pentru a se garanta că datele și informațiile incluse în rapoartele de mediu în conformitate cu anexa IV la Directiva 2011/92/UE sunt complete și de o calitate suficient de bună.

Amendamentul 102
Propunere de directivă
Considerentul 19 a (nou)

(19a)  Ar trebui să se garanteze că persoanele care verifică rapoartele de mediu au, datorită calificării și experienței lor, competența tehnică necesară pentru a îndeplini atribuțiile prevăzute de Directiva 2011/92/UE într-un mod obiectiv din punct de vedere științific și absolut independent față de inițiatorul proiectului și de autoritățile competente însele.

Amendamentul 27
Propunere de directivă
Considerentul 20

(20)  În scopul asigurării transparenței și responsabilității , autoritatea competentă trebuie să aibă obligația de a-și justifica decizia de a acorda unui proiect aprobarea de dezvoltare, indicând faptul că a luat în considerare rezultatele consultărilor efectuate și informațiile relevante colectate. (20)  Pentru a asigura transparența și responsabilitatea , autoritatea competentă ar trebui să aibă obligația de a-și justifica în mod detaliat și cuprinzător decizia de a acorda unui proiect aprobarea de dezvoltare, indicând faptul că a luat în considerare rezultatele consultărilor efectuate în rândul publicului vizat și toate informațiile relevante colectate. În cazul în care această condiție nu este îndeplinită, ar trebui să existe posibilitatea unei căi de atac pentru publicul vizat.

Amendamentul 28
Propunere de directivă
Considerentul 21

(21)  Este oportun să se stabilească cerințe minime comune pentru monitorizarea efectelor negative semnificative ale construcției și funcționării proiectelor, pentru a se asigura o abordare comună la nivelul tuturor statelor membre și pentru a se garanta că, după implementarea unor măsuri de atenuare și compensatorii, nu există impacturi care să le depășească pe cele prevăzute inițial. Această monitorizare nu trebuie să se suprapună sau să se adauge monitorizării obligatorii în temeiul altor acte legislative ale Uniunii. (21)  Este oportun să se stabilească cerințe minime comune pentru monitorizarea efectelor negative semnificative ale punerii în aplicare și gestionării proiectelor, pentru a se asigura o abordare comună la nivelul tuturor statelor membre și pentru a se garanta că, după implementarea unor măsuri de atenuare și compensatorii, nu există impacturi care să le depășească pe cele prevăzute inițial. Ar trebui ca această monitorizare să nu se suprapună și să nu se adauge monitorizării obligatorii în temeiul altor acte legislative ale Uniunii. În cazul în care rezultatele monitorizării indică prezența unor efecte negative neprevăzute, ar trebui să se prevadă o acțiune corectivă de remediere a problemei sub forma unor măsuri ulterioare de atenuare și/sau compensare.

Amendamentul 29
Propunere de directivă
Considerentul 22

(22)  Trebuie introduse termene pentru diversele etape ale evaluării de mediu a proiectelor pentru a stimula eficientizarea procesului decizional și pentru a spori certitudinea juridică, luând în considerare și natura, complexitatea, amplasarea și anvergura proiectului propus. Aceste termene nu trebuie în niciun caz să compromită standardele ridicate de protecție a mediului, în special cele care decurg din alte acte legislative ale Uniunii în domeniul mediului, și nici participarea efectivă a publicului și accesul la justiție. (22)  Ar trebui introduse termene rezonabile și previzibile pentru diversele etape ale evaluării de mediu a proiectelor pentru a stimula eficientizarea procesului decizional și pentru a spori securitatea juridică, luând în considerare și natura, complexitatea, amplasarea și anvergura proiectului propus. Aceste termene nu trebuie în niciun caz să compromită standardele ridicate de protecție a mediului, în special cele care decurg din alte acte legislative ale Uniunii în domeniul mediului, și nici participarea efectivă a publicului și accesul la justiție, iar eventualele prelungiri ar trebui acordate numai în cazuri excepționale .

Amendamentul 30
Propunere de directivă
Considerentul 22 a (nou)

(22a)  Printre obiectivele Convenției Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite (CEE-ONU) privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului (Convenția de la Aarhus), ratificată de UE și transpusă în legislația sa 1 , se numără garantarea dreptului populației de a participa la luarea de decizii în ceea ce privește aspecte legate de mediul înconjurător. Prin urmare, această participare, inclusiv participarea prin intermediul asociațiilor, al organizațiilor și al grupurilor și, în special, al organizațiilor nonguvernamentale care promovează protecția mediului, ar trebui încurajată în continuare. Mai mult, articolul 9 alineatele (2) și (4) din Convenția de la Aarhus prevede accesul la proceduri judiciare sau la alte proceduri pentru a contesta legalitatea de fond sau de procedură a deciziilor, a acțiunilor sau a omisiunilor care implică participarea publicului. De asemenea, ar trebui consolidate elementele prezentei directive în proiectele de transport transfrontalier, prin utilizarea structurilor existente de dezvoltare a coridoarelor de transport și a instrumentelor necesare pentru identificarea impactului potențial asupra mediului.
1 Decizia 2005/370/CE a Consiliului din 17 februarie 2005 (JO L 124, 17.5.2005, p. 1).

Amendamentul 31
Propunere de directivă
Considerentul 23 a (nou)

(23a)  Pragurile de producție prevăzute pentru țiței și gaze naturale în anexa I la Directiva 2011/92/UE nu țin seama de specificitatea nivelurilor de producție zilnică de hidrocarburi neconvenționale, care adesea variază substanțial și sunt mai mici. Astfel, în ciuda impactului lor asupra mediului, proiectele referitoare la aceste hidrocarburi nu fac obiectul unei evaluări obligatorii a impactului asupra mediului. În conformitate cu principiul precauției, astfel cum s-a solicitat în rezoluția Parlamentului European din 21 noiembrie 2012 referitoare la impactul activităților de extracție a gazelor de șist și a uleiului de șist asupra mediului, este oportună introducerea hidrocarburilor neconvenționale (gazele de șist și uleiul de șist, gazele din formațiuni compacte, metanul din straturile de cărbune), definite pe baza caracteristicilor geologice, în anexa I la Directiva 2011/92/UE, indiferent de cantitatea extrasă, astfel încât proiectele referitoare la aceste hidrocarburi să fie supuse în mod sistematic evaluării impactului asupra mediului.

Amendamentul 32
Propunere de directivă
Considerentul 24 a (nou)

(24a)  Statele membre și ceilalți promotori de proiecte ar trebui să se asigure că evaluările proiectelor transfrontaliere sunt efectuate în mod eficient, evitându-se întârzierile inutile.

Amendamentul 33
Propunere de directivă
Considerentul 26

(26)  Pentru a ajusta criteriile de selecție și informațiile care trebuie furnizate în raportul de mediu la ultimele evoluții din domeniul tehnologic și al practicilor relevante, trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta acte, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, cu privire la anexele II.A, III și IV la Directiva 2011/92/UE. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. (26)  În vedere ajustării criteriilor de selecție și a informațiilor care trebuie furnizate în raportul de mediu la ultimele evoluții din domeniul tehnologic și al practicilor relevante, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește anexele II.A, III și IV la Directiva 2011/92/UE. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul 34
Propunere de directivă
Considerentul 27

( 27) Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia trebuie să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu. eliminat

Amendamentul 36
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera aa (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a – liniuța 2

(aa) la alineatul (2) litera (a), a doua liniuță se înlocuiește cu următorul text:
‘– alte intervenții în mediul natural și asupra peisajului, inclusiv cele care implică căutarea și exploatarea resurselor minerale;„

Amendamentul 37
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera ab (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera c

(ab) la alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:
„ (c) ”aprobare de dezvoltare’ înseamnă decizia autorității sau a autorităților competente care împuternicesc inițiatorul proiectului să își înceapă proiectul;„

Amendamentul 38
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2

(b) la alineatul (2) se adaugă următoarea definiție : (b) la alineatul (2) se adaugă următoarele definiții :

Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera g

(g) ‹‹evaluarea impactului asupra mediului›› înseamnă procesul de pregătire a unui raport de mediu, de desfășurare a unor consultări (inclusiv cu publicul vizat și cu autoritățile de mediu), evaluarea de către autoritatea competentă, ținând seama de raportul de mediu și de rezultatele consultărilor în cadrul procedurii de aprobare a dezvoltării, precum și furnizarea de informații privind decizia luată în conformitate cu articolele 5 – 10. (g) ‹‹evaluarea impactului asupra mediului›› înseamnă procesul de pregătire a unui raport de mediu de către inițiator, de desfășurare a consultărilor (inclusiv cu publicul vizat și cu autoritățile de mediu), evaluarea de către autoritatea competentă și/sau de autoritățile menționate la articolul 6 alineatul (1) , ținând seama de raportul de mediu, inclusiv de datele privind poluarea generată de emisii, și de rezultatele consultărilor în cadrul procedurii de aprobare a dezvoltării, precum și furnizarea de informații privind decizia luată în conformitate cu articolele 5 – 10;

Amendamentul 41
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera g b (nouă)

(gb) „tronson transfrontalier” înseamnă un tronson care asigură continuitatea unui proiect de interes comun între cele mai apropiate noduri urbane de ambele părți ale frontierei dintre două state membre sau dintre un stat membru și o țară vecină;

Amendamentul 42
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera g c (nouă)

(gc) „standard” înseamnă o specificație tehnică, adoptată de un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, a cărei respectare nu este obligatorie și poate fi unul dintre următoarele:
(i) „standard internațional” înseamnă un standard adoptat de un organism de standardizare internațional;
(ii) „standard european” înseamnă un standard adoptat de o organizație de standardizare europeană;
(iii) „standard armonizat” înseamnă un standard european adoptat pe baza unei solicitări din partea Comisiei pentru aplicarea legislației de armonizare a Uniunii;
(iv) „standard național” înseamnă un standard adoptat de un organism de standardizare național;

Amendamentul 43
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera g d (nouă)

(gd) „situri urbane istorice” sunt parte dintr-un ansamblu mai larg, care cuprinde mediul natural și construit, precum și experiența de zi cu zi a locuitorilor săi. Ȋn acest mediu mai larg, îmbogățit cu valori de origine îndepărtată sau recentă și supus în permanență unui proces dinamic de transformări succesive, noile spații urbane pot fi considerate dovezi de mediu în etapele lor de formare;

Amendamentul 44
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera g e (nouă)

(ge) „acțiune corectivă” înseamnă alte măsuri de atenuare și/sau compensare care pot fi realizate de inițiatorul proiectului pentru a remedia efecte adverse neprevăzute sau orice pierderi nete de biodiversitate identificate în cursul implementării proiectului, care pot apărea din cauza deficiențelor legate de atenuarea impactului asupra mediului, apărute în urma construirii sau exploatării unor proiecte pentru care s-a acordat deja aprobarea de dezvoltare;

Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera g f (nouă)

(gf) „evaluarea impactului vizual”: impactul vizual se definește ca o modificare a aspectului sau a formelor peisajului construit sau natural și al zonelor urbane, rezultată ca urmare a dezvoltării, care poate fi pozitivă (îmbunătățire) sau negativă (deteriorare); evaluarea impactului vizual se referă și la demolarea construcțiilor protejate sau a celor care joacă un rol strategic pentru imaginea tradițională a unui spațiu sau a unui peisaj. Acest concept cuprinde schimbările evidente ale topografiei geologice și orice alte obstacole, precum construcțiile sau zidurile, care afectează contemplarea naturii și armonia peisagistică Impactul vizual se evaluează în mare parte din punct de vedere calitativ, în funcție de aprecierea umană a peisajului și de interacțiunea umană cu acesta, precum și de valoarea pe care omul o dă unui spațiu (genius loci);

Amendamentul 46
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera g g (nouă)

(gg) „procedură comună” înseamnă că, în cadrul procedurii comune, autoritatea competentă realizează o singură evaluare a impactului asupra mediului care integrează evaluările efectuate de una sau mai multe autorități, fără a aduce atingere eventualelor dispoziții prevăzute de alte acte legislative relevante ale Uniunii;

Amendamentul 47
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera g h (nouă)

(gh) „simplificare” înseamnă reducerea formelor și a procedurilor administrative, crearea de proceduri comune sau de instrumente de coordonare, în vederea integrării evaluărilor realizate de mai multe autorități. Simplificare înseamnă și stabilirea de criterii comune, scurtarea termenelor pentru depunerea rapoartelor și consolidarea evaluărilor obiective și științifice.

Amendamentul 48
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera c
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 3

(c) alineatele (3) şi (4) se înlocuiesc cu următorul text: (c) alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text:
(3)  Statele membre pot decide, de la caz la caz, dacă dreptul intern prevede astfel, să nu aplice prezenta directivă proiectelor care au ca obiectiv unic apărarea națională sau reacția la urgențe civile , în cazul în care consideră că aplicarea acesteia ar avea efecte negative asupra obiectivelor respective. (3)  Statele membre pot decide, de la caz la caz, și, dacă dreptul intern prevede astfel, să nu aplice prezenta directivă proiectelor care au ca obiectiv unic apărarea națională, în cazul în care consideră că aplicarea acesteia ar avea efecte negative asupra obiectivelor respective.„

Amendamentul 49
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera c
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 4

(4)  Prezenta directivă nu se aplică proiectelor ale căror detalii sunt adoptate printr-un act legislativ special de drept intern, cu condiția ca obiectivele urmărite de prezenta directivă, inclusiv furnizarea de informații, să fie atinse prin procesul legislativ. O dată la doi ani, începând de la data specificată la articolul 2 alineatul (1) din Directiva XXX [OPOCE, vă rugăm să introduceți nr. prezentei directive], statele membre informează Comisia cu privire la orice aplicare a acestei dispoziții. eliminat

Amendamentul 50
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera c a (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 4 a (nou)

(ca) se adaugă următorul alineat:
„(4a) Statele membre desemnează autoritatea sau autoritățile competente de o manieră prin care să se garanteze independența lor deplină în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor care le-au fost încredințate în temeiul prezentei directive. În special, autoritatea sau autoritățile competente sunt desemnate astfel încât să fie evitată orice relație de dependență, legătură sau subordonare între ele sau componentele lor și inițiator. O autoritate competentă nu își poate exercita atribuțiile care i-au fost încredințate în conformitate cu prezenta directivă în legătură cu un proiect al cărei inițiator este ea însăși.”

Amendamentul 51
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 1

1a. la articolul 2, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„( 1) Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura că, înaintea acordării autorizației, proiectele care ar putea avea efecte semnificative asupra mediului, în temeiul, între altele, al naturii, al dimensiunii și al localizării lor, fac obiectul unei cereri de aprobare de dezvoltare și al unei evaluări a efectelor lor , după consultarea cu publicul . Măsurile de monitorizare a efectelor adverse asupra mediului și măsurile de atenuare și compensare sunt luate, dacă este cazul, de autoritatea competentă, atunci când este acordată aprobarea de dezvoltare. Respectivele proiecte sunt definite la articolul 4.”

Amendamentul 52
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 3

(3)  Proiectele în cazul cărora obligația de a efectua evaluări ale efectelor asupra mediului decurge simultan din prezenta directivă și din alte acte legislative ale Uniunii trebuie să facă obiectul unor proceduri coordonate sau comune care îndeplinesc cerințele legislației relevante a Uniunii. (3)  Proiectele în cazul cărora obligația de a efectua evaluări ale efectelor asupra mediului decurge simultan din prezenta directivă și din alte acte legislative ale Uniunii fac obiectul unor proceduri coordonate sau comune care îndeplinesc cerințele legislației relevante a Uniunii, cu excepția cazului în care statele membre consideră că aplicarea procedurilor respective ar fi o măsură disproporționată .
În cadrul procedurii coordonate, autoritatea competentă coordonează diversele evaluări individuale prevăzute de legislația în cauză a Uniunii și realizate de mai multe autorități, fără a aduce atingere eventualelor dispoziții contrare prevăzute de alte acte legislative relevante ale Uniunii. În cazul proiectelor care fac obiectul procedurii coordonate, autoritatea competentă coordonează diversele evaluări individuale prevăzute de legislația în cauză a Uniunii și realizate de diversele autorități, fără a aduce atingere altor acte legislative relevante ale Uniunii.
În cadrul procedurii comune, autoritatea competentă realizează o singură evaluare a impactului asupra mediului care integrează evaluările efectuate de una sau mai multe autorități, fără a aduce atingere eventualelor dispoziții contrare prevăzute de alte acte legislative relevante ale Uniunii. În cazul proiectelor care fac obiectul procedurii comune, autoritatea competentă realizează o singură evaluare a impactului asupra mediului care integrează evaluările efectuate de una sau mai multe autorități, fără a aduce atingere altor acte legislative relevante ale Uniunii.
Statele membre numesc o singură autoritate care este responsabilă cu facilitarea procedurii de aprobare a dezvoltării pentru fiecare proiect. Statele membre pot numi o singură autoritate care este responsabilă cu facilitarea procedurii de aprobare a dezvoltării pentru fiecare proiect.
La cererea unui stat membru, Comisia oferă sprijinul necesar pentru definirea și punerea în aplicare a procedurilor coordonate sau comune menționate la prezentul articol.
În cazul tuturor evaluărilor impactului asupra mediului, inițiatorul proiectului demonstrează în raportul de mediu că a luat în considerare toate actele legislative ale Uniunii care se aplică dezvoltării propuse pentru care sunt necesare evaluări individuale ale impactului asupra mediului.

Amendamentul 53
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 4

2a. la articolul 2, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
„(4) Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 7, în cazuri excepționale, statele membre pot excepta , dacă astfel prevede legislația națională, un anumit proiect care are ca unic scop răspunderea la urgențele civile , în totalitate sau în parte, de la dispozițiile prevăzute de prezenta directivă , dacă această aplicare ar avea un efect advers asupra acestor scopuri .
În acest caz, statele membre pot informa și consulta publicul și :
(a) evaluează în ce măsură ar fi potrivită o altă formă de evaluare;
(b) pun la dispoziția publicului interesat informațiile obținute prin alte forme de evaluare menționate la litera (a), informațiile privind decizia de exceptare și motivele acordării acesteia;
(c) informează Comisia, înaintea acordării aprobării de dezvoltare, despre motivele care justifică acordarea exceptării și îi furnizează, dacă este cazul, informațiile puse la dispoziția propriilor resortisanți.
Comisia transmite de îndată documentele primite celorlalte state membre.
Comisia informează anual Parlamentul European și Consiliul cu privire la aplicarea prezentului alineat.„

Amendamentul 54
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/92/UE
Articolul 3

Articolul 3 Articolul 3
Evaluarea impactului asupra mediului identifică, descrie și evaluează într-o manieră corespunzătoare, în funcție de fiecare caz și în conformitate cu articolele 4 – 11, efectele semnificative directe și indirecte ale unui proiect asupra următorilor factori: Evaluarea impactului asupra mediului identifică, descrie și evaluează într-o manieră corespunzătoare, în funcție de fiecare caz și în conformitate cu articolele 4 – 11, efectele semnificative directe și indirecte ale unui proiect asupra următorilor factori:
(a) populația, sănătatea umană și biodiversitatea, acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului(*) și al Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului(**) ; (a) populația, sănătatea umană și biodiversitatea, inclusiv flora și fauna, acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate în temeiul Directivelor 92/43/CEE, 2000/60/CE și 2009/147/CE ;
(b) terenurile, solul, apa, aerul și schimbările climatice ; (b) terenurile, solul, apa, aerul și clima ;
(c) bunurile materiale, patrimoniul cultural și peisajul; (c) bunurile materiale, patrimoniul cultural și peisajul;
(d) interacțiunea dintre factorii menționați la literele (a), (b) și (c); (d) interacțiunea dintre factorii menționați la literele (a), (b) și (c);
(e) expunerea, vulnerabilitatea și reziliența factorilor menționați la literele (a), (b) și (c), la riscurile de dezastre naturale și antropice. (e) expunerea, vulnerabilitatea și reziliența factorilor menționați la literele (a), (b) și (c), la riscurile probabile de dezastre naturale și antropice.

Amendamentele 55 şi 127/rev
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatele 3, 4, 5 şi 6

4.  Articolul 4 se modifică după cum urmează: 4.  Articolul 4 se modifică după cum urmează:
(a) alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text: (a) alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:
„ (3) Pentru proiectele enumerate în anexa II, inițiatorul furnizează informații cu privire la caracteristicile proiectului, la impactul său potențial asupra mediului și la măsurile avute în vedere pentru evitarea și reducerea efectelor semnificative. Lista detaliată a informațiilor care trebuie furnizate este specificată în anexa II.A. „(3) Pentru proiectele enumerate în anexa II, dacă statul membru în cauză consideră că acest lucru este relevant , inițiatorul furnizează un rezumat al informațiilor cu privire la caracteristicile proiectului, la impactul său potențial asupra mediului și la măsurile avute în vedere pentru evitarea și reducerea efectelor semnificative. Lista detaliată a informațiilor care trebuie furnizate este specificată în anexa II.A. Cantitatea de informații care trebuie furnizate de inițiatorul proiectului este limitată la minimul necesar și se limitează la aspectele-cheie care permit autorității competente să ia decizia sa în temeiul alineatului (2).
(4)  Atunci când se efectuează o analiză de la caz la caz sau se fixează praguri sau criterii în scopul aplicării alineatului (2), autoritatea competentă ia în considerare criteriile de selecție legate de caracteristicile și de amplasarea proiectului, precum și posibilul său impact asupra mediului. Lista detaliată a criteriilor de selecție care trebuie utilizate este specificată în anexa III.„ (4)  Atunci când se efectuează o analiză de la caz la caz sau se fixează praguri sau criterii în scopul aplicării alineatului (2), autoritatea competentă ia în considerare criteriile de selecție relevante legate de caracteristicile și de amplasarea proiectului, precum și posibilul său impact asupra mediului. Lista detaliată a criteriilor de selecție este specificată în anexa III.„
(b) se adaugă următoarele alineate (5) și (6) : (b) se adaugă următoarele alineate:
„ (5) Autoritatea competentă își ia decizia în temeiul alineatului (2), pe baza informațiilor furnizate de inițiatorul proiectului și ținând seama, acolo unde este cazul, de rezultatele studiilor, ale verificărilor preliminare sau ale evaluărilor efectelor asupra mediului, care decurg din alte acte legislative ale Uniunii. Decizia în temeiul alineatului (2): „(5) Autoritatea competentă își ia decizia în temeiul alineatului (2), pe baza informațiilor furnizate de inițiatorul proiectului în temeiul alineatului (3) și ținând seama, acolo unde este cazul, de comentariile publicului și ale autorităților locale implicate, de rezultatele studiilor, ale verificărilor preliminare sau ale evaluărilor efectelor asupra mediului, care decurg din alte acte legislative ale Uniunii. Decizia în temeiul alineatului (2):
(a) precizează modul în care s-a ținut seama de criteriile din anexa III;
(b) include motivele pentru care s-a solicitat sau nu s-a solicitat o evaluare a impactului asupra mediului în temeiul articolelor 5 – 10; (b) include motivele pentru care s-a solicitat sau nu s-a solicitat o evaluare a impactului asupra mediului în temeiul articolelor 5 – 10, în special în ceea ce privește criteriile relevante enumerate la anexa III ;
(c) include o descriere a măsurilor avute în vedere pentru evitarea, prevenirea și reducerea oricăror efecte semnificative asupra mediului, în cazul în care se decide că nu trebuie realizată nicio evaluare a impactului asupra mediului în temeiul articolelor 5 – 10; (c) include o descriere a măsurilor avute în vedere pentru evitarea, prevenirea și reducerea oricăror efecte semnificative asupra mediului, în cazul în care se decide că nu trebuie realizată nicio evaluare a impactului asupra mediului în temeiul articolelor 5 – 10;
(d) se pune la dispoziția publicului. (d) se pune la dispoziția publicului.
(6)  Autoritatea competentă își ia decizia în temeiul alineatului (2) în decurs de trei luni de la depunerea cererii de aprobare a dezvoltării, cu condiția ca inițiatorul proiectului să fi comunicat toate informațiile necesare. În funcție de natura, complexitatea, amplasarea și anvergura proiectului propus, autoritatea competentă poate prelungi termenul respectiv cu încă 3 luni ; în acest caz, autoritatea competentă informează inițiatorul proiectului cu privire la motivele care justifică prelungirea și la data la care preconizează că va lua decizia. (6)  Autoritatea competentă își ia decizia în temeiul alineatului (2) într-o perioadă de timp stabilită de statul membru, care să nu depășească 90 de zile de la depunerea cererii de aprobare a dezvoltării, cu condiția ca inițiatorul proiectului să fi comunicat toate informațiile necesare în temeiul alineatului (3) . În funcție de natura, complexitatea, amplasarea și anvergura proiectului propus, autoritatea competentă poate prelungi o dată, în mod excepțional, termenul respectiv cu o perioadă de timp suplimentară, stabilită de statul membru, care să nu depășească 60 de zile ; în acest caz, autoritatea competentă informează în scris inițiatorul proiectului cu privire la motivele prelungirii și la data la care preconizează că va lua decizia, punând la dispoziția publicului informațiile menționate la articolul 6 alineatul (2) .
Dacă proiectul face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului în conformitate cu articolele 5 – 10, decizia în temeiul articolului (2) din prezentul articol include informațiile prevăzute la articolul 5 alineatul (2).„ Dacă proiectul face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului în conformitate cu articolele 5 – 10, decizia în temeiul articolului (2) din prezentul articol include avizul prevăzut la articolul 5 alineatul (2), dacă s-a solicitat un asemenea aviz în conformitate cu articolul respectiv .„

Amendamentul 56
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 1

(1)  Dacă evaluarea impactului asupra mediului trebuie realizată în conformitate cu articolele 5-10, inițiatorul pregătește un raport de mediu. Raportul de mediu se bazează pe elementele stabilite în temeiul alineatului (2) din prezentul articol și include informații care pot fi solicitate în mod rezonabil în scopul luării unor decizii în cunoștință de cauză privind impacturile proiectului propus asupra mediului, ținând seama de actualele cunoștințe și metode de evaluare, de caracteristicile, capacitatea tehnică și amplasarea proiectului, de caracteristicile impactului potențial, de alternativele la proiectul propus și de măsura în care anumite aspecte (inclusiv evaluarea alternativelor) sunt evaluate într-un mod mai corespunzător la diferite niveluri, inclusiv la nivel de planificare, sau pe baza altor cerințe de evaluare . Lista detaliată a informațiilor care trebuie furnizate în raportul de mediu este specificată în anexa IV. (1)  Dacă evaluarea impactului asupra mediului trebuie realizată în conformitate cu articolele 5-10, inițiatorul depune un raport de mediu. Raportul de mediu se bazează pe avizul redactat în temeiul alineatului (2) din prezentul articol, dacă este cazul, și include informații care pot fi solicitate în mod rezonabil în scopul luării unor decizii în cunoștință de cauză privind impacturile proiectului propus asupra mediului, ținând seama de actualele cunoștințe și metode de evaluare, de caracteristicile, capacitatea tehnică și amplasarea proiectului, precum și de caracteristicile impactului potențial. Raportul de mediu include, de asemenea, alternative rezonabile avute în vedere de inițiatorul proiectului, care sunt relevante pentru proiectul propus și caracteristicile sale specifice. Lista detaliată a informațiilor care trebuie furnizate în raportul de mediu este specificată în anexa IV. În raportul de mediu se include un rezumat netehnic al informațiilor furnizate.

Amendamentul 57
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2

(2)  Autoritatea competentă, după consultarea autorităților menționate la articolul 6 alineatul (1) și a inițiatorului, stabilește domeniul de aplicare și nivelul de detaliu al informațiilor care trebuie incluse de către inițiatorul proiectului în raportul de mediu, în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol. Concret, autoritatea competentă stabilește: (2)  Dacă inițiatorul proiectului o cere, autoritatea competentă, după consultarea autorităților menționate la articolul 6 alineatul (1) şi a inițiatorului, publică un aviz în care stabilește domeniul de aplicare și nivelul de detaliu al informațiilor care trebuie incluse de către inițiatorul proiectului în raportul de mediu, în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol incluzând, în special:
(a) deciziile și avizele care trebuie obținute;
(b) autoritățile și publicul care ar putea fi implicat; (b) autoritățile și publicul care ar putea fi implicat;
(c) etapele individuale ale procedurii și durata acestora; (c) etapele individuale ale procedurii și termenele pentru durata acestora;
(d) alternative rezonabile relevante la proiectul propus și particularitățile ale acestora ; (d) alternative rezonabile care pot fi avute în vedere de inițiatorul proiectului, care sunt relevante pentru proiectul propus, particularitățile acestuia și impactul său semnificativ asupra mediului;
(e) caracteristicile de mediu menționate la articolul 3 care pot fi afectate în mod semnificativ;
(f) informațiile relevante care trebuie furnizate cu privire la particularitățile unui anumit proiect sau tip de proiect; (f) informațiile relevante care trebuie furnizate cu privire la particularitățile unui anumit proiect sau tip de proiect;
(g) informațiile și cunoștințele disponibile și obținute la alte niveluri ale procesului decizional sau prin intermediul altor acte legislative ale Uniunii, precum și metodele de evaluare care trebuie utilizate. (g) informațiile și cunoștințele disponibile și obținute la alte niveluri ale procesului decizional sau prin intermediul altor acte legislative ale Uniunii, precum și metodele de evaluare care trebuie utilizate.
Autoritatea competentă poate, de asemenea, să solicite asistență din partea unor experți acreditați și competenți din punct de vedere tehnic, menționați la alineatul (3) din prezentul articol. Ulterior, inițiatorului i se pot adresa cereri de informații suplimentare numai dacă acestea sunt justificate de circumstanțe noi și sunt explicate în mod corespunzător de autoritatea competentă. Autoritatea competentă poate, de asemenea, să solicite asistență din partea unor experți independenți calificați și competenți din punct de vedere tehnic, menționați la alineatul (3) din prezentul articol. Ulterior, inițiatorului i se pot adresa cereri de informații suplimentare numai dacă acestea sunt justificate de circumstanțe noi și sunt explicate în mod corespunzător de autoritatea competentă.

Amendamentul 106
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 3

(3)  Pentru a se garanta integralitatea și nivelul suficient al calității rapoartelor de mediu menționate la articolul 5 alineatul (1): (3)  Pentru a se garanta integralitatea și nivelul suficient al calității rapoartelor de mediu menționate la articolul 5 alineatul (1):
(a) inițiatorul proiectului se asigură că raportul de mediu este pregătit de experți acreditați și competenți din punct de vedere tehnic sau (a) inițiatorul proiectului se asigură că raportul de mediu este pregătit de experți competenți; și
(b) autoritatea competentă se asigură că raportul de mediu este verificat de experți acreditați și competenți din punct de vedere tehnic și/sau de comitete de experți naționali. (b) autoritatea competentă se asigură că raportul de mediu este verificat de experți competenți și/sau de comitete de experți naționali, ale căror nume sunt făcute publice .
În cazul în care autoritatea competentă a fost asistată de experți acreditați și competenți din punct de vedere tehnic la pregătirea stabilirii elementelor menționate la articolul 5 alineatul (2), acești experți nu pot fi utilizați și de inițiatorul proiectului pentru pregătirea raportului de mediu. În cazul în care autoritatea competentă a fost asistată de experți competenți la pregătirea stabilirii elementelor menționate la articolul 5 alineatul (2), acești experți nu pot fi utilizați și de inițiatorul proiectului pentru pregătirea raportului de mediu.
Măsurile detaliate privind utilizarea și selecționarea experților acreditați și competenți din punct de vedere tehnic (de exemplu, calificările necesare, atribuirea misiunilor de evaluare, autorizarea și descalificarea) sunt stabilite de statele membre. Măsurile detaliate privind utilizarea și selecționarea experților competenți (de exemplu, experiența și calificările necesare, atribuirea misiunilor de evaluare, autorizarea și descalificarea) sunt stabilite de statele membre.
Autorității care revizuiește evaluarea impactului asupra mediului i se solicită să nu aibă niciun interes în dosar și nicio legătură cu acesta pentru a evita orice conflict de interese.

Amendamentul 59
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5 a (nou)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 a (nou)

5a.  Se introduce următorul articol:
‘Articolul 5a
În cazul proiectelor transfrontaliere, statele membre și țările vecine implicate iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că autoritățile competente respective cooperează pentru a realiza în comun o evaluare transfrontalieră integrată și coerentă a impactului asupra mediului, din faza incipientă a planificării, în conformitate cu legislația aplicabilă privind cofinanțarea de către Uniune.
În cazul proiectelor de transport din cadrul rețelei trans-europene de transport, se identifică impactul potențial asupra rețelei Natura 2000, folosind sistemul TENTec și programul informatic Natura 2000 ale Comisiei, precum și posibilele alternative.„

Amendamentul 61
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – litera – a (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 6 – alineatul 1

(-a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„( 1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura că autoritățile care ar putea fi interesate de un proiect, prin natura responsabilităților lor specifice în materie de mediu sau prin competența teritorială , au posibilitatea să emită un aviz cu privire la informațiile furnizate de inițiatorul proiectului și la cererea de aprobare de dezvoltare. În acest sens, statele membre desemnează autoritățile care trebuie consultate, în general sau de la caz la caz. Informațiile colectate în conformitate cu articolul 5 sunt transmise autorităților respective. Statele membre stabilesc normele de aplicare privind consultarea.”;

Amendamentul 107
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – litera -a a (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 6 – alineatul 2

(-aa) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2) Publicul este informat printr-un portal central care este accesibil publicului în format electronic în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu*, prin anunțuri publice și prin alte mijloace adecvate, precum mijloacele electronice, într-o etapă timpurie a procedurii de luare a deciziilor privind mediul menționată la articolul 2 alineatul (2) și de îndată ce informațiile pot fi furnizate în limite rezonabile:”

Amendamentul 63
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – litera -a b (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 6 – alineatul 3

(-ab) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„ (3) Statele membre se asigură că următoarele elemente sunt puse la dispoziția publicului interesat, în termene rezonabile , cel puțin printr-un portal central care este accesibil publicului în mod electronic :
(a) orice informații colectate în conformitate cu articolul 5;
(b) în conformitate cu legislația internă, principalele rapoarte și îndrumări emise pentru autoritatea sau autoritățile competente în momentul în care publicul interesat este informat în conformitate cu alineatul (2) al prezentului articol;
(c) în conformitate cu dispozițiile Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu, alte informații decât cele menționate la alineatul (2) al prezentului articol care sunt relevante pentru decizia adoptată în conformitate cu articolul 8 al prezentei Directive și care devin disponibile numai după ce publicul interesat a fost informat în conformitate cu alineatul (2) al prezentului articol.„;

Amendamentul 108
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – litera -a c (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 6 – alineatul 5

(-ac) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:
„(5) Detaliile privind modalitățile de informare și consultare a publicului interesat se stabilesc de către statele membre. Statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta că informațiile relevante sunt furnizate prin intermediul unui portal central, accesibil publicului în format electronic, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/4/CE.”

Amendamentul 65
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 6 – alineatul 7

(7)  Termenele pentru consultarea publicului vizat cu privire la raportul de mediu menționat la articolul 5 alineatul (1) nu trebuie să fie mai scurte de 30 de zile sau mai lungi de 60 de zile. În cazuri excepționale, dacă natura, complexitatea, amplasarea sau anvergura proiectului propus o cer, autoritatea competentă poate extinde termenul respectiv cu încă 30 de zile; în acest caz, autoritatea competentă informează inițiatorul proiectului cu privire la motivele care justifică prelungirea. (7)  Termenele pentru consultarea publicului vizat cu privire la raportul de mediu menționat la articolul 5 alineatul (1) nu trebuie să fie mai scurte de 30 de zile sau mai lungi de 60 de zile. În cazuri excepționale, dacă natura, complexitatea, amplasarea sau anvergura proiectului propus o cer, autoritatea competentă poate extinde termenul respectiv cu încă cel mult 30 de zile; în acest caz, autoritatea competentă informează inițiatorul proiectului cu privire la motivele care justifică prelungirea.

Amendamentul 66
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b a (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 6 – alineatul 7 a (nou)

(ba) se adaugă următorul alineat:
„(7a) Pentru a asigura participarea efectivă a publicului implicat la procedurile decizionale, statele membre garantează că publicul are acces rapid și ușor în orice moment la autoritatea sau autoritățile responsabile pentru îndeplinirea obligațiilor ce decurg din prezenta directivă și la informațiile de contact ale acestora, indiferent de orice proiect specific în derulare care face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului, și că se acordă atenția cuvenită comentariilor și opiniilor exprimate de public.”;

Amendamentul 67
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 7 – alineatul 5 a (nou)

7a.  La articolul 7, se adaugă alineatul următor:
„(5a) În cazul proiectelor transfrontaliere de interes comun în domeniul transporturilor, incluse într-unul dintre coridoarele prevăzute în anexa I la Regulamentul … + de instituire a mecanismului Conectarea Europei, statele membre sunt implicate în coordonarea lucrărilor de consultări publice. Coordonatorul se asigură că planificarea noilor infrastructuri include o consultare publică extinsă a tuturor părților interesate și a societății civile. În orice caz, coordonatorul poate propune modalități de dezvoltare a planului privind coridorul și de punere în aplicare a acestuia într-un mod echilibrat.”
+ JO: a se introduce numărul, data și titlul Regulamentului de instituire a mecanismului Conectarea Europei (2011/0302(COD)).

Amendamentele 109, 93 şi 130
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8

Articolul 8 Articolul 8
(1)  Rezultatele consultărilor și informațiile colectate în temeiul articolelor 5, 6 și 7 se iau în considerare în cadrul procedurii de aprobare a dezvoltării . În acest scop, decizia de acordare a aprobării de dezvoltare trebuie să conțină următoarele informații: (1)  Rezultatele consultărilor și informațiile adunate în temeiul articolelor 5, 6 și 7 sunt luate în considerare în mod corespunzător și sunt evaluate în mod amănunțit în cadrul procedurii de autorizare . La adoptarea unei decizii privind acordarea sau refuzul acordului cu privire la dezvoltare, autoritatea competentă sau autoritățile competente informează publicul în acest sens în conformitate cu procedurile aplicabile și pun la dispoziția publicului următoarele informații:
(a) evaluarea de mediu a autorității competente menționate la articolul 3 și condițiile de mediu anexate deciziei, inclusiv o descriere a principalelor măsuri de evitare, de reducere și, dacă este posibil, de compensare a efectelor negative semnificative; (a) rezultatele evaluării de mediu a autorității competente menționate la articolul 3, inclusiv un rezumat al observațiilor și avizelor primite în temeiul articolelor 6 și 7, și condițiile de mediu anexate deciziei, inclusiv o descriere a principalelor măsuri de evitare, de reducere și, dacă este posibil, de compensare a efectelor negative semnificative;
(b) principalele motive pentru alegerea proiectului astfel cum este adoptat, în lumina celorlalte alternative avute în vedere, inclusiv evoluția probabilă a stării existente a mediului în cazul în care proiectul nu este implementat (scenariu de bază); (b) o descriere scurtă a principalelor alternative studiate de inițiatorul proiectului și o expunere a principalelor motive care stau la baza alegerii sale, ținând seama de efectele asupra mediului;
(c) un rezumat al observațiilor primite în temeiul articolelor 6 și 7;
(d) o declarație care să rezume modul în care considerentele de mediu au fost integrate în aprobarea de dezvoltare și modul în care au fost încorporate sau luate în considerare în alt mod rezultatele consultărilor și informațiile colectate în temeiul articolelor 5, 6 și 7. (d) o declarație care să rezume modul în care considerentele de mediu au fost integrate în aprobarea de dezvoltare și modul în care au fost încorporate sau luate în considerare în alt mod raportul de mediu, rezultatele consultărilor și informațiile colectate în temeiul articolelor 5, 6 și 7.
Pentru proiectele care pot avea efecte negative semnificative la nivel transfrontalier, autoritatea competentă furnizează informații în cazul în care nu a ținut seama de observațiile primite de la statul membru afectat în timpul consultărilor desfășurate în temeiul articolului 7. Pentru proiectele care pot avea efecte negative semnificative la nivel transfrontalier, autoritatea competentă furnizează informații în cazul în care nu a ținut seama de observațiile primite de la statul membru afectat în timpul consultărilor desfășurate în temeiul articolului 7.
(2)  Dacă, în urma consultărilor și informațiilor colectate în temeiul articolelor 5, 6 și 7, se concluzionează că un proiect va avea efecte negative semnificative asupra mediului, autoritatea competentă, cât mai curând posibil și în strânsă cooperare cu autoritățile menționate la articolul 6 alineatul (1) și cu inițiatorul proiectului, examinează oportunitatea revizuirii raportului de mediu menționat la articolul 5 alineatul (1) și a modificării proiectului în scopul evitării sau al reducerii efectelor negative, precum și necesitatea unor măsuri suplimentare de atenuare sau compensatorii. (2)  Autoritatea competentă, cât mai curând posibil și după consultarea autorităților menționate la articolul 6 alineatul (1) și a inițiatorului proiectului, examinează oportunitatea refuzării aprobării de dezvoltare sau a revizuirii raportului de mediu menționat la articolul 5 alineatul (1) și a modificării proiectului în scopul evitării sau al reducerii efectelor negative, precum și necesitatea, în temeiul legislației aplicabile, a unor măsuri suplimentare de atenuare sau compensatorii.
Dacă autoritatea competentă decide să acorde aprobarea de dezvoltare, aceasta se asigură că aprobarea de dezvoltare include măsuri de monitorizare a efectelor negative semnificative asupra mediului, pentru a evalua implementarea și eficacitatea preconizată a măsurilor de atenuare și compensatorii, precum și pentru a identifica eventualele efecte negative neprevăzute . Dacă autoritatea competentă decide să acorde aprobarea de dezvoltare, aceasta se asigură, pe baza legislației aplicabile, că aprobarea de dezvoltare include măsuri de monitorizare a efectelor negative semnificative asupra mediului.
Tipul de parametri care trebuie monitorizați și durata monitorizării trebuie să fie proporționale cu natura, amplasarea și anvergura proiectului propus, precum și cu gravitatea efectelor asupra mediului.
Dacă este cazul, pot fi utilizate măsuri de monitorizare existente care decurg din alte acte legislative ale Uniunii.
(3)  După transmiterea către autoritatea competentă a tuturor informațiilor necesare colectate în temeiul articolelor 5, 6 și 7, inclusiv, dacă este cazul, a evaluărilor specifice solicitate în temeiul altor acte legislative ale Uniunii, și după finalizarea consultărilor menționate la articolele 6 și 7, autoritatea competentă își finalizează în termen de trei luni raportul privind impactul proiectului asupra mediului. (3)  După transmiterea către autoritatea competentă a tuturor informațiilor necesare colectate în temeiul articolelor 5, 6 și 7, inclusiv, dacă este cazul, a evaluărilor specifice solicitate în temeiul altor acte legislative ale Uniunii, și după finalizarea consultărilor menționate la articolele 6 și 7, autoritatea competentă își finalizează raportul privind impactul proiectului asupra mediului într-un termen stabilit de statul membru, dar care să nu depășească 90 de zile .
În funcție de natura, complexitatea, amplasarea și anvergura proiectului propus, autoritatea competentă poate prelungi termenul respectiv cu încă 3 luni ; în acest caz, autoritatea competentă informează inițiatorul proiectului cu privire la motivele prelungirii și la data la care preconizează că își va lua decizia. În funcție de natura, complexitatea, amplasarea și anvergura proiectului propus, autoritatea competentă poate prelungi în mod excepțional termenul respectiv cu o perioadă de timp suplimentară, stabilită de statul membru, dar care să nu depășească 90 de zile ; în acest caz, autoritatea competentă informează în scris inițiatorul proiectului cu privire la motivele prelungirii și la data la care preconizează că își va lua decizia.
(4)  Înainte de luarea unei decizii privind acordarea sau neacordarea aprobării de dezvoltare, autoritatea competentă verifică dacă informațiile din raportul de mediu menționat la articolul 5 alineatul (1) sunt actualizate, în special în ceea ce privește măsurile avute în vedere pentru prevenirea, reducerea și, dacă este posibil, compensarea eventualelor efecte negative semnificative.
(4a)  Decizia de acordare a aprobării de dezvoltare poate fi luată și prin adoptarea unui act legislativ național specific, cu condiția ca autoritatea competentă să fi realizat evaluarea impactului asupra mediului în toate componentele sale, în conformitate cu dispozițiile prezentei directive.
* JO L 312, 22.11.2008, p. 3

Amendamentul 69
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 9 – litera a
Directiva 2011/92/UE
Articolul 9 – alineatul 1

(1)  La adoptarea unei decizii de acordare sau de refuzare a aprobării de dezvoltare, autoritatea sau autoritățile competente informează în acest sens publicul și autoritățile menționate la articolul 6 alineatul (1), în conformitate cu procedurile adecvate , și pune la dispoziția publicului următoarele informații : (1)  La adoptarea unei decizii de acordare sau de refuzare a aprobării de dezvoltare sau a unei alte decizii emise în vederea respectării cerințelor prezentei directive , autoritatea sau autoritățile competente informează în acest sens publicul și autoritățile menționate la articolul 6 alineatul (1), cât de curând posibil și în conformitate cu procedurile naționale , cel târziu în termen de 10 zile lucrătoare. Autoritatea sau autoritățile competente pun decizia la dispoziția publicului și a autorităților menționate la articolul 6 alineatul (1), în conformitate cu Directiva 2003/4/CE.
(a) conținutul deciziei și orice condiții anexate acesteia;
(b) după examinarea raportului de mediu, precum și a preocupărilor și a opiniilor exprimate de publicul implicat, principalele motive și considerații pe care se bazează decizia, inclusiv informații privind procesul de participare a publicului;
(c) o descriere a principalelor măsuri de evitare, de reducere și, dacă este posibil, de compensare a efectelor negative semnificative.„
(d) dacă este cazul, o descriere a măsurilor de monitorizare menționate la articolul 8 alineatul (2).

Amendamentul 120
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 9 a (nou)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 9 a (nou)

9a.  După articolul 9 se adaugă următorul articol:
‘Articolul 9a
Statele membre se asigură că autoritatea sau autoritățile competente, atunci când își îndeplinesc obligațiile care decurg din prezenta directivă, nu se află într-un conflict de interese conform oricărei legislații căreia i se supun.„

Amendamentul 72
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 9 b (nou)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 10 – alineatul 1

9b.  La articolul 10, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
‘Dispozițiile prezentei directive nu aduc atingere obligației autorităților competente de a respecta limitele impuse de actele cu putere de lege și de actele administrative de drept intern și de practicile legale acceptate cu privire la secretul industrial și comercial, inclusiv la proprietatea intelectuală și la protecția interesului public , dacă sunt în conformitate cu dispozițiile Directivei 2003/4/CE .„

Amendamentul 73
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 9 c (nou)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 10 a (nou)

9c. se introduce următorul articol:
‘Articolul 10a
Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor de drept intern adoptate în temeiul prezentei directive și adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura că acestea sunt aplicate. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive.„

Amendamentul 75
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 9 d (nou)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 2

9d. la articolul 11, alineatul (4) al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
‘Orice astfel de procedură este adecvată și eficace, permite solicitări pentru hotărâri reparatorii și este corectă, echitabilă, rapidă și cu un cost care să nu fie prohibitiv.„

Amendamentul 76
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 11
Directiva 2011/92/UE
Articolul 12 b – alineatul 5 a (nou)

(5a)  În cazul în care, ca urmare a caracteristicilor specifice ale anumitor sectoare ale activității economice, acest lucru este considerat oportun în interesul unei evaluări corecte a impactului asupra mediului, Comisia, împreună cu statele membre și sectorul în cauză, elaborează îndrumări și criterii specifice sectorului, care trebuie respectate astfel încât să simplifice și să faciliteze standardizarea evaluării impactului asupra mediului.

Amendamentul 77
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

(1)  Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la [DATA ]. Comisiei îi sunt comunicate de îndată de către statele membre textul actelor respective, precum și un document care explică relația dintre aceste acte și prezenta directivă. (1)  Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la …+ . Comisiei îi sunt comunicate de îndată de către statele membre textul actelor respective, precum și un document care explică relația dintre aceste acte și prezenta directivă.
+ JO: a se introduce data: 24 luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

Amendamentul 110
Propunere de directivă
Articolul 3

Proiectele în cazul cărora cererea de aprobare de dezvoltare a fost depusă înainte de data menționată la articolul 2 alineatul (1) primul paragraf și în cazul cărora evaluarea impactului asupra mediului nu a fost finalizată înainte de data respectivă trebuie să respecte obligațiile menționate la articolele 3-11 din Directiva 2011/92/UE, astfel cum a fost modificată prin prezenta directivă. Proiectele în cazul cărora cererea de aprobare de dezvoltare a fost depusă înainte de data menționată la articolul 2 alineatul (1) primul paragraf și în cazul cărora evaluarea impactului asupra mediului nu a fost finalizată înainte de data respectivă trebuie să respecte obligațiile menționate la articolele 3-11 din Directiva 2011/92/UE, astfel cum a fost modificată prin prezenta directivă, în măsura în care inițiatorul proiectului solicită efectuarea evaluării impactului asupra mediului pentru proiectul său în conformitate cu noile dispoziții .

Amendamentele 79, 112 şi 126
Propunere de directivă
Anexă – punctul -1 (nou)
Directiva 2011/92/UE
Anexa I

-1.  Anexa I se modifică după cum urmează:
(a) titlul se înlocuiește cu următorul text:
‘PROIECTE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1) (PROIECTE CARE FAC OBIECTUL UNEI EVALUĂRI OBLIGATORII A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI) „;
(b) se introduce următorul punct:
‘4a.  Exploatații miniere de suprafață și industrii extractive similare în aer liber.„;
(c) la punctul 7, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
„ (a) Construirea de linii pentru traficul feroviar de lungă distanță de aeroporturi […];”;
(d) se introduc următoarele puncte:
’14a.  Explorarea, limitată la etapa ce implică utilizarea fracturării hidraulice, și extracția țițeiului și/sau a gazelor naturale capturate în straturi de șist care conțin gaz sau în alte formațiuni de roci sedimentare cu o permeabilitate și porozitate egale sau mai mici, indiferent de cantitatea extrasă.„;
14b. Explorarea, limitată la etapa ce implică utilizarea fracturării hidraulice, și extracția gazelor naturale din zăcămintele de cărbune, indiferent de cantitatea extrasă.„;
(e) punctul 19 se înlocuiește cu următorul text:
„ 19. Cariere și exploatații miniere de suprafață, în cazul în care suprafața șantierului depășește 25 de hectare , instalații de extracție a aurului care utilizează procese care implică bazine cu cianură sau, pentru turbării, 150 de hectare .”;
(f) se adaugă următorul punct:
’24a.  Parcuri tematice și terenuri de golf planificate pentru zonele cu deficit de apă sau care sunt expuse unui risc ridicat de deșertificare sau de secetă.„

Amendamentul 80
Propunere de directivă
Anexă – punctul -1 a (nou)
Directiva 2011/92/UE
Anexa II

-1a. anexa II se modifică după cum urmează:
(a) titlul se înlocuiește cu următorul text:
‘PROIECTE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (2) (PROIECTE CARE FAC OBIECTUL EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI LA DECIZIA STATELOR MEMBRE) „;
(b) la punctul (1) se introduce următoarea literă:
„(fa) activități de pescuit de specii sălbatice de pește;”;
(c) la alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:
„ (c) Cercetarea și explorarea mineralelor și extracția mineralelor prin dragare marină sau fluvială;”;
(d) litera (d) de la punctul 10 se elimină;
(e) la punctul (13) se introduce următoarea literă:
„(aa) Orice demolare a proiectelor menționate în anexa I sau în prezenta anexă, care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului;”.

Amendamentul 81
Propunere de directivă
Anexă – punctul 1
Directiva 2011/92/UE
Anexa II.A

ANEXA II.A – INFORMAȚII MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (3) ANEXA II.A – INFORMAȚII MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (3) (REZUMATUL INFORMAȚIILOR FURNIZATE DE INIȚIATOR CU PRIVIRE LA PROIECTELE ENUMERATE ÎN ANEXA II)
1.  O descriere a proiectului, care să cuprindă, în special : 1.  O descriere a proiectului, care să cuprindă:
(a) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, inclusiv, dacă este cazul, a părții sale subterane , în cursul fazelor de construcție și funcționare; (a) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, inclusiv, dacă este cazul, a părții sale din subsol și subterane , în cursul fazelor de construcție, funcționare și demolare ;
(b) o descriere a amplasării proiectului, acordându-se o atenție specială sensibilității ecologice a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate. (b) o descriere a amplasării proiectului, acordându-se o atenție specială sensibilității ecologice a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate.
2.  O descriere a aspectelor de mediu susceptibile de a fi afectate în mod semnificativ de proiectul propus. 2.  O descriere a aspectelor de mediu susceptibile de a fi afectate în mod semnificativ de proiectul propus.
3.  O descriere a efectelor semnificative probabile asupra mediului ale proiectul propus și care rezultă din: 3.  O descriere a efectelor semnificative probabile asupra mediului ale proiectul propus, inclusiv a riscurilor pentru sănătatea populației implicate și a efectelor asupra peisajului și a patrimoniului cultural , care rezultă din:
(a) reziduurile și emisiile preconizate, precum și eliminarea deșeurilor; (a) reziduurile și emisiile preconizate, precum și eliminarea deșeurilor, dacă este cazul ;
(b) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității, inclusiv schimbările hidromorfologice. (b) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității ( inclusiv schimbările hidromorfologice) .
4.  O descriere a măsurilor avute în vedere pentru evitarea, prevenirea sau reducerea oricăror efecte negative semnificative asupra mediului. 4.  O descriere a măsurilor avute în vedere pentru evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor negative semnificative asupra mediului, în special în cazul în care sunt considerate ireversibile .

Amendamentul 124
Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 2 – litera c – subpunctul ii

(ii) zone costiere; (ii) zone costiere și mediul marin ;

Amendamentele 83 şi 129/REV
Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV

ANEXA IV – INFORMAȚII MENȚIONATE LA ARTICOLUL 5 ALINEATUL (1) ANEXA IV– INFORMAȚII MENȚIONATE LA ARTICOLUL 5 ALINEATUL (1) (INFORMAȚII CARE TREBUIE FURNIZATE DE INIȚIATORUL PROIECTULUI ÎN RAPORTUL DE MEDIU)
1.  Descrierea proiectului, care să cuprindă, în special: 1.  Descrierea proiectului, care să cuprindă, în special:
(-a) o descriere a locului unde este amplasat proiectului;
(a) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, inclusiv, dacă este cazul, a părții sale subterane, precum și cerințele privind utilizarea apei și a terenurilor în cursul fazelor de construcție și funcționare; (a) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, inclusiv, dacă este cazul, a părții sale subterane, precum și cerințele privind utilizarea apei și a terenurilor în cursul fazelor de construcție, funcționare și, dacă este cazul, demolare ;
(aa) o descriere a costurilor pentru energie, a costurilor pentru reciclarea deșeurilor provenite din demolări și a consumului de resurse naturale suplimentare atunci când este realizat un proiect de demolare;
(b) o descriere a principalelor caracteristici ale proceselor de producție, de exemplu natura și cantitatea materialelor, resursele energetice și naturale utilizate (inclusiv apa, terenurile, solul și biodiversitatea); (b) o descriere a principalelor caracteristici ale proceselor de producție, de exemplu natura și cantitatea materialelor, resursele energetice și naturale utilizate (inclusiv apa, terenurile, solul și biodiversitatea);
(c) o estimare, în funcție de tip și cantitate, a reziduurilor și emisiilor preconizate (poluarea apei, aerului, solului și subsolului, zgomot, vibrații, lumină, căldură, radiații etc.), rezultate din funcționarea proiectului propus. (c) o estimare, în funcție de tip și cantitate, a reziduurilor și emisiilor preconizate (poluarea apei, aerului, solului și subsolului, zgomot, vibrații, lumină, căldură, radiații etc.), rezultate din funcționarea proiectului propus.
2.  O descriere a aspectelor tehnice, de amplasare și a altor aspecte (de exemplu, în termeni de concepere, capacitate tehnică, dimensiune și anvergură a proiectului) ale alternativelor avute în vedere, inclusiv identificarea celei care are cel mai redus impact asupra mediului , precum și indicarea principalelor motive care stau la baza alegerii făcute, ținând seama de efectele asupra mediului . 2.  O descriere a aspectelor tehnice, de amplasare și a altor aspecte (de exemplu, în termeni de concepere, capacitate tehnică, dimensiune și anvergură a proiectului) ale alternativelor rezonabile avute în vedere de către inițiatorul proiectului, care sunt relevante pentru proiectul propus și caracteristicile sale specifice , precum și indicarea principalelor motive care stau la baza alegerii făcute.
3.  O descriere a aspectelor relevante ale stării existente a mediului și evoluția sa probabilă în cazul în care proiectul nu este implementat (scenariu de bază) . Această descriere ar trebui să se refere la orice probleme de mediu existente, relevante pentru proiect, printre care în special cele legate de eventuale zone de importanță ecologică deosebită și de utilizarea resurselor naturale. 3.  O descriere a aspectelor relevante ale stării curente a mediului (scenariu de bază) și evoluția sa probabilă în cazul în care proiectul nu este implementat, unde schimbările naturale sau sociale comparativ cu scenariul de bază se pot prevedea în mod rezonabil . Această descriere ar trebui să se refere la orice probleme de mediu existente, relevante pentru proiect, printre care în special cele legate de eventuale zone de importanță ecologică deosebită și de utilizarea resurselor naturale.
4.  O descriere a aspectelor de mediu susceptibile de a fi afectate în mod semnificativ de proiectul propus, inclusiv, în special, populația, sănătatea umană, fauna, flora, biodiversitatea , terenurile (ocuparea terenurilor), solul (materia organică, eroziunea, tasarea, impermeabilizarea), apa (cantitatea și calitatea), aerul, factorii climatici, schimbările climatice (emisii de gaze cu efect de seră, provenind inclusiv din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură, potențialul de atenuare, impacturile relevante pentru adaptare, dacă proiectul ține seama de riscurile asociate schimbărilor climatice), bunurile materiale, patrimoniul cultural, inclusiv cel arhitectural și cel arheologic, peisajul; această descriere ar trebui să includă atât interrelația dintre factorii de mai sus, cât și nivelul de expunere, vulnerabilitate și reziliență al factorilor de mai sus la riscurile de dezastre naturale și antropice. 4.  O descriere a factorilor de mediu susceptibili de a fi afectați în mod semnificativ de proiectul propus, inclusiv, în special, populația, sănătatea umană, fauna, flora, biodiversitatea prin fauna şi flora sa , terenurile (ocuparea terenurilor), solul (materia organică, eroziunea, tasarea, impermeabilizarea), apa (cantitatea și calitatea), aerul, factorii climatici, clima (emisii de gaze cu efect de seră, provenind inclusiv din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură, potențialul de atenuare, impacturile relevante pentru adaptare, dacă proiectul ține seama de riscurile asociate schimbărilor climatice), bunurile materiale , patrimoniul cultural, inclusiv cel arhitectural și cel arheologic, peisajul; această descriere ar trebui să includă atât interrelația dintre factorii de mai sus, cât și nivelul de expunere, vulnerabilitate și reziliență al factorilor de mai sus la riscurile de dezastre naturale și antropice.
5.  O descriere a efectelor semnificative pe care proiectul propus le poate avea asupra mediului și care rezultă, inter alia, din: 5.  O descriere a efectelor semnificative pe care proiectul propus le poate avea asupra mediului și care rezultă, inter alia, din:
(a) existența proiectului; (a) existența proiectului;
(b) utilizarea resurselor naturale, în special a terenurilor, a solului, a apei, a biodiversității și a serviciilor ecosistemice pe care aceasta le furnizează, având în vedere, pe cât posibil, disponibilitatea acestor resurse și condițiile climatice în schimbare ; (b) utilizarea resurselor naturale, în special a terenurilor, a solului, a apei, a biodiversității, inclusiv a faunei și a florei ;
(c) emisia de poluanți, zgomot, vibrații, lumină, căldură și radiații, crearea de efecte nocive și eliminarea deșeurilor; (c) emisia de poluanți, zgomot, vibrații, lumină, căldură și radiații, crearea de efecte nocive și eliminarea deșeurilor;
(d) riscurile pentru sănătatea umană, pentru patrimoniul cultural sau pentru mediu (de exemplu, din cauza unor accidente sau dezastre); (d) riscurile pentru sănătatea umană, pentru patrimoniul cultural sau pentru mediu (de exemplu, din cauza unor accidente sau dezastre) care pot fi considerate în mod rezonabil ca fiind caracteristice naturii sale ;
(e) cumularea efectelor cu cele ale altor proiecte și activități; (e) cumularea efectelor cu cele ale altor proiecte și activități existente și/sau aprobate, în măsura în care sunt situate în zona geografică susceptibilă de a fi afectată și nu au fost construite încă sau nu sunt încă funcționale și fără obligația de a lua în considerare alte informații cu excepția celor existente sau a informațiilor puse la dispoziția publicului ;
(f) emisiile de gaze cu efect de seră, provenind inclusiv din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură; (f) emisiile de gaze cu efect de seră, provenind inclusiv din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură;
(g) tehnologiile și substanțele folosite; (g) tehnologiile și substanțele folosite;
(h) schimbări hidromorfologice. (h) schimbări hidromorfologice.
Descrierea efectelor negative semnificative probabile ar trebui să cuprindă efectele directe și eventualele efecte indirecte, secundare, cumulative, transfrontaliere, pe termen scurt, mediu și lung, permanente și temporare, pozitive și negative ale proiectului. Descrierea ar trebui să țină seama de obiectivele în materie de protecție a mediului, stabilite la nivelul UE sau al statelor membre, care sunt relevante pentru proiect. Descrierea efectelor negative semnificative probabile ar trebui să cuprindă efectele directe și eventualele efecte indirecte, secundare, cumulative, transfrontaliere, pe termen scurt, mediu și lung, permanente și temporare, pozitive și negative ale proiectului. Descrierea ar trebui să țină seama de obiectivele în materie de protecție a mediului, stabilite la nivelul UE sau al statelor membre, care sunt relevante pentru proiect.
6.  Descrierea metodelor previzionale utilizate pentru evaluarea efectelor asupra mediului menționate la punctul 5, precum și o prezentare a principalelor incertitudini implicate și a influenței acestora asupra estimării efectelor și asupra alegerii alternativei preferate. 6.  Descrierea metodelor previzionale utilizate pentru evaluarea efectelor asupra mediului menționate la punctul 5, precum și o prezentare a principalelor incertitudini implicate și a influenței acestora asupra estimării efectelor și asupra alegerii alternativei preferate.
7.  O descriere a măsurilor avute în vedere pentru prevenirea, reducerea și, dacă este posibil, compensarea oricăror efecte negative semnificative asupra mediului menționate la punctul 5 și, dacă este cazul, o descriere a oricăror măsuri de monitorizare propuse, inclusiv pregătirea unei analize postproiect a efectelor negative asupra mediului. Această descriere tr ebuie să explice în ce măsură sunt reduse sau compensate efectele negative semnificative și trebuie să se refere atât la etapa de construcție, cât și la cea de funcționare. 7.  O descriere a măsurilor avute în vedere, în mod prioritar, pentru prevenirea, reducerea și, în ultimă instanță , pentru compensarea oricăror efecte negative semnificative asupra mediului menționate la punctul 5 și, dacă este cazul, o descriere a oricăror măsuri de monitorizare propuse, inclusiv pregătirea unei analize postproiect a efectelor negative asupra mediului. Această descriere ar trebui să explice în ce măsură sunt prevenite, reduse sau compensate efectele negative semnificative și ar trebui să se refere atât la etapa de construcție, cât și la cea de funcționare.
8.  O evaluare a riscurilor de dezastre naturale și antropice, precum și a riscurilor de accidente la care proiectul ar putea fi vulnerabil și, dacă este cazul, o descriere a măsurilor avute în vedere pentru prevenirea acestor riscuri, precum și măsuri privind gradul de pregătire și de reacție în situații de urgență (de exemplu, măsuri prevăzute de Directiva 96/82/CE, astfel cum a fost modificată ). 8.  O evaluare a riscurilor de dezastre naturale și antropice probabile , precum și a riscurilor de accidente la care proiectul ar putea fi vulnerabil și, dacă este cazul, o descriere a măsurilor avute în vedere pentru prevenirea acestor riscuri, precum și măsuri privind gradul de pregătire și de reacție în situații de urgență (de exemplu, măsuri prevăzute de Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase sau de cerințele introduse de alte acte legislative sau convenții internaționale ale Uniunii ).
9.  Un rezumat netehnic al informațiilor furnizate în baza rubricilor menționate anterior. 9.  Un rezumat netehnic al informațiilor furnizate în baza rubricilor menționate anterior.
10.  O mențiune a eventualelor dificultăți (deficiențe tehnice sau lipsa cunoștințelor practice) întâlnite de către inițiatorul proiectului în compilarea informațiilor necesare și a surselor utilizate pentru descrierile și evaluările realizate, precum și o prezentare a principalelor incertitudini implicate și a influenței lor asupra estimării efectelor și asupra alegerii alternativei preferate. 10.  O mențiune a eventualelor dificultăți (deficiențe tehnice sau lipsa cunoștințelor practice) întâlnite de către inițiatorul proiectului în compilarea informațiilor necesare și a surselor utilizate pentru descrierile și evaluările realizate, precum și o prezentare a principalelor incertitudini implicate și a influenței lor asupra estimării efectelor și asupra alegerii alternativei preferate.

 

3 COMENTARII

  1. Bla , bla , bla , noi romanii suntem pusi mai mereu in fata faptului implinit . Cand ajung sa construiasca sondele , de abia atunci aflam ca acolo se vor extrage gaze , pana atunci ……. . Deocamndata sunt doar amendamente – propuneri , pana la decizia finala cred ca nu vor mai fi gaze , deciziile sunt deja luate [cred] !

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.