Primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu, a convocat consilierii locali la o şedinţă ordinară, luni, 29 martie, ora 14:00. Pe ordinea de zi, sunt înscrise mai multe proiecte de hotărâre cu caracter administrativ şi social. Unul dintre proiectele supuse adoptării vizează aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ, situate în localitate, pentru anul școlar 2021-2022.

Alt proiect se referă la aprobarea numărului și a cuantumului burselor acordate elevilor, în anul școlar 2020-2021. În aceeași ședință, se va supune aprobării acordarea unor ajutoare financiare pentru preșcolarii și elevii domiciliați în zonele Barieră, Herghelie, IAS, Fruviileg, Zootehnie.

Totodată, consilierii locali vor mai dezbate proiectul privind înființarea unei tabere de vară, în stațiunea Neptun. De asemenea, pe ordinea de zi, este înscris proiectul de hotărâre care vizează taxa specială de stațiune, cu modificările și completările ulterioare, dar și cel care vizează lucrări de modernizare a Pavilionului C și Anatomie Patologică din cadrul spitalului. Cu același prilej, vor fi supuse adoptării proiectele de sistematizare privind amenajarea parcărilor din oraș, extinderea iluminatului public stradal, pe arterele principale, dar și documentațiile tehnice pentru alimentarea cu apă, canalizare și apă pluvială, aferente construirii a 18 case, tip ANL, prin credit ipotecar, cu regim de înălțime P+M, respectiv a blocului destinat medicilor care vin să profeseze la Mangalia.

PROIECTUL ORDINII DE ZI
A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 29.03.2021

 1. Aprobarea procesului-verbal alședinței extraordinare convocată de îndată din data de 26.02.2021;
 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local și al bugetelor din venituri proprii, fonduri nerambursabile aferent anului 2020;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al deficitului secțiunii de dezvoltare aferent anului 2020;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru anul financiar 2021;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL MANGALIA S.R.L. pentru anul financiar 2021;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Mangalia, valabile la data de 15.02.2021;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular, pe teritoriului administrativ al Municipiului Mangalia, în anul școlar 2021 – 2022;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2020 – 2021;
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.295 din 23.12.2020 privind acordarea unor ajutoare financiare pentru preșcolarii și elevii domiciliați în Municipiul Mangalia, zonele Barieră, Herghelie, IAS Fruviileg, Zootehnie;
 10. Proiect de hotărâre privind acordarea alocației valorice a normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliția Locală Mangalia;

 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.310/18.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia;

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de evenimente pentru anul 2021;
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.283/23.12.2020 privind instituirea taxei speciale de stațiune în Municipiul Mangalia;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor din Municipiul Mangalia;
 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Mangalia, pentru activitatea desfășurarea în anul 2020;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local stabilit pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pentru anul 2021;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local stabilit pentru persoanele obligate să presteze muncă în folosul comunității de către instanțele de judecată și Serviciile de Probațiuni și de persoanele care au copii în plasament;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru anul 2020 și cuantumului contribuției de întreținere pentru persoanele asistate în cadrul Căminului de Bătrâni Mangalia;
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea actelor administrative cu privire la desemnarea reprezentatului în Adunarea Generală a Acționarilor în cadrul S.C. Callatis Therm S.A.;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării activităților specifice serviciului de iluminat public în Municipiul Mangalia și a prețurilor/ tarifelor aferente acestor activități;
 21. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Mangalia a sponsorizării efectuată de S.C. Oxygen Residence Neptun S.R.L., cu sediul socială în Sectorul 1, București, Șos. Nordului, nr.94E, parter, ap.1;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții ”MODERNIZARE, SUPRAETAJARE, EXTINDERE ȘI ÎNCHIDERE TERASĂ LA SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA, JUD. CONSTANȚA, PAVILION B, PAVILION C ȘI ANATOMIE PATOLOGICĂ”;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: ”SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ ȘI AMENAJARE PARCAJ AUTOTURISME”, Municipiul Mangalia;
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: ”AMENAJARE PARCAJ STRADA ROZELOR (FOST COȘ FUM DE CĂRĂMIDĂ STAȚIE DEDURIZARE APĂ)”, Municipiul Mangalia;
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico -economici aferente proiectului: ”EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ȘOSEAUA CONSTANȚEI – (DN 39) – MUNICIPIUL MANGALIA”;
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico -economici aferente proiectului: ”Construire 18 case tip 1, 2, 3 cu regim P+M și a unui bloc cu 2 scări, regim de înălțime S tehnic + P+2E+M și împrejmuire – Mangalia”, OBIECT: ”ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ ȘI PLUVIALĂ”;
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (faza studiu de prefezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiții ”ÎNFIINȚARE TABĂRĂ MICII MARINARI, STAȚIUNEA NEPTUN, MUNICIPIUL MANGALIA”;
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de proiectului: ”DESFIINȚARE TRIBUNE STADION ȘI PARȚIAL ÎMPREJMUIRE”;
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe pentru Dumitru Cristina chiriaș al locuinței de închiriere din Municipiul Mangalia, Str. M.I. Dobrogeanu, bl. AO3, ap.4, jud. Constanța, cu o locuință de închiriere liberă situată în Municipiul Mangalia, Str. Oituz, Bl. DO1, Ap.23, județul Constanța;
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe pentru Suliman Duran chiriaș al locuinței sociale din Municipiul Mangalia, Str. M.I. Dobrogeanu, Ap.1, jud. Constanța, cu o locuință socială liberă situată în Municipiul Mangalia, Str. M.I. Dobrogeanu, Bl. AO5, Ap.9, județul Constanța;
 31. Proiect de hotărâre privind reglementarea juridică a locuinței situate în municipiul Mangalia, Str. M.I. Dobrogeanu, Bl. AO1, Ap.2, jud. Constanța;
 32. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele sociale din Municipiul Mangalia;
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism aferent ”Introducerea în intravilan ca trup izolat a terenului reprezentând parcela A221/93/2/4 pentru construire service auto cu spălătorie și clădire” Mun. Mangalia, Jud. Constanța, Parcela A221/93/2/4 BENEFICIAR: S.C. Andada Total Auto Serv S.R.L. (inițiat de Niculae Ion Cristi);
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 200mp situat în Str. Mihai Viteazu, nr.17, Municipiul Mangalia, jud. Constanța;
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 19726mp situat în municipiul Mangalia, str. Faleză Olimp, Tronson 1, jud. Constanța;
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 1052mp situat în municipiul Mangalia, str. Gala Galaction, nr. 5, jud. Constanța;
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a terenului în suprafață de 20802mp, situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, Str. Gala Galaction, jud. Constanța, către Agenția Națională pentru Locuințe pe durata realizării investiției ”Locuințe prin credit ipotecar”;
 38. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.256 din 16.09.2020;
 39. Proiect de hotărâre privind actualizării redevenței pentru contractul de concesiune nr.203/20.10.2005 și a chiriei pentru contractul de închiriere nr.204/20.10.2005, beneficiar PĂNESCU DECEBAL-NICOLAE și KONIG FLORENTINA;
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a terenului în suprafață de 15mp situat în Municipiul Mangalia, Șos. Constanței, Nr.15, Bl.C1, Sc.C, Ap.2 – extindere, jud. Constanța, către doamna GAȘPAR FLORENTINA;
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a terenului în suprafață de 244mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Constantin Parhon, nr.2 – extindere, jud. Constanța, către domnii MENABIT VILDAN și MENABIT MEDET;
 42. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață d e 51mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Matei Basarab, nr.5, bloc PY3, scara C, parter, apr.35, jud. Constanța, beneficiar ABDURAMAN ERGUN;
 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Municipiul Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.5, bl.OD5, ap.14, jud. Constanța, având număr cadastral 110509-C2-U14, către doamna MIHĂILĂ ANA CRISTINA;
 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, str. Ernest Juvara, nr.40, jud. Constanța;
 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, str. Ernest Juvara, nr.74, jud. Constanța;
 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, str. Ernest Juvara, nr.42, jud. Constanța;
 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de terenului în suprafață 54mp situat în Municipiul Mangalia, Str. T.S. Săveanu, Nr.4A, jud. Constanța;
 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 59,72mp din acte (60mp din măsurători) situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Saturn, Str. Greenport, Nr.36B, jud. Constanța;
 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 296mp situat în Municipiul Mangalia, Str.Dobrogei, Nr.15, jud. Constanța;
 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 328mp din acte (329mp din măsurători) situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, Str.Hipodrom, Nr.17, jud. Constanța;
 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 500mp situat în Municipiul Mangalia, str. George Coșbuc, Nr.20, jud. Constanța, către doamna SIMIONESCU ANCA-ILEANA;
 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 607mp din acte (600mp din măsurători) situat în Municipiul Mangalia, str. Geo Bogza, Nr.26, jud. Constanța;
 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 607mp din acte (600mp din măsurători) situat în Municipiul Mangalia, str. Geo Bogza, Nr.52, jud. Constanța;
 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 607mp din acte (600mp din măsurători) situat în Municipiul Mangalia, str. Geo Bogza, Nr.50, jud. Constanța;
 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 3.157mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Saturn, Str. Faleza Saturn, nr. 7, jud. Constanța;
 56. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Mangalia în domeniul privat al Municipiului Mangalia, precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Municipiul Mangalia;
 57. Diverse

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.