1. Denumirea organului fiscal emitent:  Direcția Management Fiscal și Control Venituri – Biroul Executare Silită Creanțe, din cadrul Primăriei Municipiului Mangalia. 

2. Creditor: Municipiul Mangalia, şos. Constanţei, nr.13, jud. Constanţa, CIF 4515255.

3. Data emiterii: 25.01.2023

4. Numărul dosarului de executare sili: 5114/ 04.11.2013.

5. Datele de identificare ale debitorului pentru care se realizează anunțul privind vânzarea bunurilor:  S.C. Preponderent  S.R.L.

Sediul: loc. Năvodari, oraș Năvodari, str. Constanței, nr. 1, jud. Constanța     

C.U.I. 13131628.

6. Bunul imobil care se oferă spre vânzare și descrierea sumară a acestuia:

 • Teren intravilan, categoria de folosință pădure, situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Zona Popasul Căprioarelor, Parcela Pd 288/8-5-1, jud. Constanța, în suprafață de 37639 mp, identificat cu nr. cadastral 2421, CF 101519 Mangalia, deţinut în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1730 din 05.07.2005 autentificat de BNP David Daniela, înregistrat în Registrul Agricol 2020/2024, Tipul 4, Vol 1, Poziția nr. 27.

7. Prețul de evaluare pentru bunul imobil oferit spre vânzare este de 3499401 lei, la care se adaugă TVA.

8. Preţul de pornire a licitaţiei bunului imobil oferit spre vânzare este de  3499401 lei, la care se adaugă TVA.

9. Bunul imobil mai sus menţionat este grevat de următoarele sarcini :

 • Proces-verbal de sechestru nr. 12509/05.03.2014 emis de Primăria Municipiului Mangalia -Biroul Executare Silită Creanțe;
 • Proces-verbal de sechestru nr. 39848/01.08.2017 emis de Primăria Municipiului Mangalia -Biroul Executare Silită Creanțe;
 • Proces-verbal de sechestru nr. 52107/30.07.2018 emis de Primăria Municipiului Mangalia -Biroul Executare Silită Creanțe;
 • Proces-verbal de sechestru nr. 67889/03.10.2019 emis de Primăria Municipiului Mangalia -Biroul Executare Silită Creanțe;
 • Proces-verbal de sechestru nr. 77442/20.10.2021 emis de Primăria Municipiului Mangalia -Biroul Executare Silită Creanțe;
 • Proces-verbal de sechestru nr. 48933/11.07.2022 emis de Primăria Municipiului Mangalia -Biroul Executare Silită Creanțe;
 • Proces-verbal de sechestru nr. 86737/03.11.2022 emis de Primăria Municipiului Mangalia -Biroul Executare Silită Creanțe;

10.  Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, conform legislației în vigoare.

11. Alte informații de interes pentru cumpărător:

       a) în cazul în care sunt mai mulți participați, pasul de licitare va fi de 5% din prețul de începere a licitației.

       b) în cazul în care, după aplicarea procedurii prin strigare, există mai mulți participanți la licitație care oferă același preț, adjudecatarul se va stabili strict după următoarele criterii și în această ordine:

 • are asupra bunului urmărit garanții reale înscrise în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare sau în cartea funciară;
 • a avut oferta scrisă cea mai mare;
 • alte criterii, stabilite de comisie și comunicate participanților înainte de începerea licitației.

12. Data, ora și locul vânzării: 23.02.2023 ora 11.00, sediul Primăriei Municipiului Mangalia, din mun. Mangalia, şos. Constanţei, nr.13, jud. Constanţa, Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Mangalia.

13. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun imobil să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, respectiv Direcția Management Fiscal și Control Venituri – Biroul Executare Silită Creanțe, cu sediul în cadrul Primăriei Municipiului Mangalia, şos. Constanţei, nr.13, jud. Constanţa, înainte de data stabilită pentru vânzare.

14. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte până în ziua precedentă termenului de vânzare, respectiv până la data de 22.02.2023 inclusiv, în cadrul programului normal de lucru, respectiv L-MI (8.00 – 16.00), J (8.00 – 18.00), V (8.00 – 14.00), următoarele documente:

a) cerere de participare la licitație completată și semnată

b) oferta de cumpărare – se completează, se semnează și se depune în plic închis separat de celelalte documente;

Modelul de formular de participare la licitație și cel de ofertă de cumpărare se ridică cu cel puțin o zi înainte de data licitației, de la Biroul Executare Silită Creanțe din cadrul Direcției Management fiscal și Control Venituri, Primăria Municipiului Mangalia sau prin e-mail în urma solicitării scrise la adresa de e-mail taxe@primaria.mangalia.ro.

c) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire la licitație, respectiv 349940,10 lei.
Taxa de participare se plăteşte în lei în contul IBAN RO72TREZ2335006XXX000030 deschis la Trezoreria Municipiului Mangalia (CIF 4515255).

 În termen de 5 zile de la data întocmirii procesului-verbal de adjudecare, organul fiscal restituie taxa de participare participanților care au depus oferte de cumpărare și care nu au fost declarați adjudecatari, iar în cazul adjudecării, taxa se reține în contul prețului.Taxa de participare nu se restituie ofertanților care nu s-au prezentat la licitație, ofertanților care au refuzat să semneze la încheierea procesului-verbal de adjudecare, precum și adjudecatarului care nu a plătit prețul. Taxa de participare care nu se restituie se face venit la bugetul local. Scrisoarea de garanție se valorifică în mod corespunzător celor menționate.

Recomandăm ca plata taxei de participare la licitație să fie efectuată în timp util, astfel încât la data ținerii licitației, contul indicat pentru virarea acesteia să fie creditat cu suma reprezentând taxa de participare.

d) împuternicireapersoanei care îl reprezintă pe ofertant (doar procură specială autentică);

e) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;

f) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

g)  pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

h) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport.

15. Cererea de participare la licitație împreună cu celelalte documente solicitate mai sus precum și oferta de cumpărare se îndosariază și se depun la Registratura Primăriei Municipiului Mangalia, din Mangalia, şos. Constanţei, nr.13, jud. Constanţa, direct sau prin poștă. Atât pe plicul cu ofertă cât și pe coperta dosarului ce cuprinde plicul cu oferta, cererea de participare și celelalte documente se vor înscrie obligatoriu numele/denumirea și adresa/sediul social al ofertantului. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex, telefax, e-mail. Data limită pentru depunerea ofertelor este ziua anterioară licitației, respectiv 22.02.2023, inclusiv, în cadrul programului normal de lucru, respectiv L-MI (8.00 – 16.00), J (8.00 – 18.00), V  (8.00 – 14.00).

16. Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justifice calitatea prin procură specială autentică. Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoană interpusă.

17.  Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la data și la ora stabilită pentru ședința de deschidere a ofertelor și pentru vânzare la locul fixat în acest scop.

18. Ședința de deschidere a ofertelor se va ține la data de 23.02.2023 ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, din mun. Mangalia, şos. Constanţei, nr.13, jud. Constanţa, Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Mangalia.

19. Pentru orice alte informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, din Mangalia, șos. Constanței, nr. 13, jud. Constanța, program L-MI  (8.00 – 16.00), J (8.00 – 18.00), V  (8.00 – 14.00),  tel 0753060603 .

20. Persoanele interesate pot face contestație împotriva oricărui act de executare efectuat de către organele de executare silită cu încălcarea prevederilor legale, la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 și art.261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

21. Potrivit dispozițiilor art.9 alin.(2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privin Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

22. Temei legal:  art. 250 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

23.  Data afişării publicaţiei de vânzare:  27.01.2023

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.