Serviciul Public de Asistenţă Socială organizează în data de 27.11.2014, ora 11:00, la sediul din str. Delfinului nr. 1, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie:

1. Referent superior – Compartiment Locuinţe, Fond Locativ – 2 posturi

2. Îngrijitoare –  Creşa nr. 3 – 1 post                

1. Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere adresată directorului instituţiei;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă, conform cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, după caz;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) certificat medical care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
g) copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul);
h) curriculum vitae

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b, c, d, h vor fi prezentate şi în original, în vederea conformităţii copiilor cu acestea.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor:

I. Referent superior – Compartiment Locuinţe, Fond Locativ

a) Absolvent studii medii, cu diplomă de bacalaureat.

II. Ingrijitoare

a) minim studii generale;
b) cursuri de calificare;
c) recomandare de la ultimul loc de muncă.

Concursul constă în:

–  proba scrisă, urmată de interviu pentru posturile de referent superior;
–  interviu (proba eliminatorie) urmat de perioada de probă de 30 zile, pentru postul de îngrijitoare.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială, Compartimentul Resurse Umane până la data de 31.10.2014, ora 14:00.

Informaţii suplimentare se obţin la sediul instituţiei la Compartimentul Resurse Umane şi la nr. de telefon 0741258303.

Director Executiv
Ciocănel Simona

 Compartiment Resurse Umane
Consilier Filip Elena Larina

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie de referent superior
la Compartiment Locuinţe, Fond Locativ

  1. Legea nr. 114/1996 a locuinţei, republicată
  2. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, republicată
  3. Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată
  4. Hotărârea Guvernului nr. 816/2005 privind normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 152/1998, republicată

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere textele de acte normative în vigoare, inclusiv  republicările, modificările şi completările acestora.

job

1 COMENTARIU

  1. Este normal ca la cresa numarul 7 din mangalia ca pretul sa se dubleze ? pana in luna ianuarie 2015 plateam 6 lei pe zi si din luna februarie 2015 platim 12 lei pe zi ! este normal ca sa se dubleze pretul ??? Nimeni n-a anuntat aceasta modificare

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.