Contact

Orange:     

0741.529.914 

redactie@mangalia.tv

=====================

Asociatia   Mangalia Media

infiintata in 14.03.2012

CIF 30074140

Str. Walter Maracineanu nr.9 Mangalia 905500

IBAN   RO95BRDE140SV09511681400    BRD Mangalia

=====================================================================

Cum functionam:

Asociatia Mangalia Media este persoana juridica de drept privat cu scop nepatrimonial, independenta, organizata potrivit legii nr. 246/2005. Functionam ca asociatie de informare publica, transmitand nediscriminat stiri scurte sau integrale din toate categoriile. Functionam 24/24 in functie de posibilitatile si mijloacele proprii sau cu ajutorul voluntarilor. Finantarea se face cu ajutorul sponsorizarilor ocazionale sau prin prestari de servicii publicitare conform legii.

Activitatea noastra este un serviciu de informare publica non-profit. In limita posibilitatilor bugetului si a disponibilitatii echipei de voluntari acordam 3 minute pentru fiecare material video fara a taxa acest serviciu fiind incadrat ca “serviciu public gratuit”. Tot ceea ce depaseste 3 minute se taxeaza ca prestari servicii, conform tarifelor afisate sau se pot incheia contracte de sponsorizare / parteneriat media.

—————————————————–

Serviciul public gratuit include:

– comunicate de presa ale institutiilor de stat

– comunicate de presa ale institutiilor de stat sau private care afecteaza un grup de persoane

– comunicate de presa ale asociatiilor si fundatiilor

– anunturi caritabile

– comunicate de presa care anunta evenimente culturale, artistice, caritabile,

– evenimente publice pentru care se aloca o stire ce nu depaseste un interval de 3 minute

– evenimente publice de importanta locala sau nationala ( zile festive nationale sau locale, sedinte de consiliu, adunari publice )

——————————————————————————–

Prestari servicii publicitare in scopul autofinantarii:

– filmari evenimente de orice tip ce depasesc 3 minute sau nu se incadreaza la categoria serviciu public gratuit.

– articole ce necesita buget pentru solutii tehnice sau deplasari

– design pagini web

– consultanta media

– promovare

————————————–

Parteneriat Media:

– se poate incheia un parteneriat media avand la baza realizarea unui eveniment in comun.

– partile vor deveni parteneri prin incheierea unui contract si isi vor specifica prin clauze clare activitatile in cadrul evenimentului.  

– asociatia   Mangalia  Media va pune la dispozitie prestari  servicii de promovare a evenimentului in toate formele disponibile pe un buget alocat de comun acord la realizarea evenimentului in urma stabilirii sponsorilor.

————————————————————————————————————–

* orice tip de eveniment la care suntem solicitati trebuie anuntat cu cel putin 7 zile in avans, cu o solicitare scrisa in care sa contina detaliile de identificare a beneficiarului.

—————————————————————————————————————

Constitutia Romaniei

ARTICOLUL 30 – Libertatea de exprimare
(1) Libertatea de exprimare a gandurilor, a opiniilor sau a credintelor si libertatea creatiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare in public, sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisa.
(3) Libertatea presei implica si libertatea de a infiinta publicatii.
(4) Nici o publicatie nu poate fi suprimata.
(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare in masa obligatia de a face publica sursa finantarii.
(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine.
(7) Sunt interzise de lege defaimarea tarii si a natiunii, indemnul la razboi de agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenta publica, precum si manifestarile obscene, contrare bunelor moravuri.
(8) Raspunderea civila pentru informatia sau pentru creatia adusa la cunostinta publica revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestarii artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, in conditiile legii. Delictele de presa se stabilesc prin lege.

ARTICOLUL 31 – Dreptul la informatie
(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit.
(2) Autoritatile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal.
(3) Dreptul la informatie nu trebuie sa prejudicieze masurile de protectie a tinerilor sau securitatea nationala.
(4) Mijloacele de informare in masa, publice si private, sunt obligate sa asigure informarea corecta a opiniei publice.
(5) Serviciile publice de radio si de televiziune sunt autonome. Ele trebuie sa garanteze grupurilor sociale si politice importante exercitarea dreptului la antena. Organizarea acestor servicii si controlul parlamentar asupra activitatii lor se reglementeaza prin lege organica.

===========================================================================================

Legea 544 /  2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
ART. 1
Accesul liber si neîngrădit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritătile publice, în conformitate cu Constitutia României si cu
documentele internationale ratificate de Parlamentul României.
ART. 2
În sensul prezentei legi:
a) prin autoritate sau institutie publică se întelege orice autoritate ori institutie publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, companie natională, precum si orice societate comercială aflată sub autoritatea unei
autorităti publice centrale ori locale si la care statul român sau, după caz, o unitate  administrativ-teritorială este actionar unic ori majoritar;
b) prin informatie de interes public se întelege orice informatie care priveste activitătile sau rezultă din activitătile unei autorităti publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei;
c) prin informatie cu privire la datele personale se întelege orice informatie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.
CAP. 2
Organizarea si asigurarea accesului la informatiile de interes public
SECłIUNEA 1
Dispozitii comune privind accesul la informatiile de interes public
ART. 3
Asigurarea de către autoritătile si institutiile publice a accesului la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate în acest scop.
ART. 4
(1) Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informatiile de interes public autoritătile si institutiile publice au obligatia de a organiza compartimente specializate de informare si relatii publice sau de a desemna persoane cu atributii în acest domeniu.
(2) Atributiile, organizarea si functionarea compartimentelor de relatii publice se stabilesc, pe baza dispozitiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare si functionare a autoritătii sau institutiei publice respective.
ART. 5
(1) Fiecare autoritate sau institutie publică are obligatia să comunice din oficiu următoarele informatii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea si functionarea autoritătii sau institutiei publice;
b) structura organizatorică, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritătii sau institutiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritătii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritătii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitătile de contestare a deciziei autoritătii sau a institutiei publice în situatia în care persoana se consideră vătămată în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
(2) Autoritătile si institutiile publice au obligatia să publice si să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile prevăzute la alin. (1).
(3) Autoritătile publice sunt obligate să dea din oficiu publicitătii un raport periodic de activitate, cel putin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a.
(4) Accesul la informatiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin:
a) afisare la sediul autoritătii sau al institutiei publice ori prin publicare în Monitorul
Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicatii proprii, precum si în pagina de Internet proprie;
b) consultarea lor la sediul autoritătii sau al institutiei publice, în spatii special destinate acestui scop.
(5) Autoritătile si institutiile publice au obligatia să pună la dispozitia persoanelor interesate contractele de privatizare încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi, prin consultarea la sediul acestora. Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul contractelor de privatizare care se încadrează în sfera de aplicare a dispozitiilor art. 12 alin. (1).
ART. 6
(1) Orice persoană are dreptul să solicite si să obtină de la autoritătile si institutiile publice, în conditiile prezentei legi, informatiile de interes public.
(2) Autoritătile si institutiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate în scris sau verbal.
(3) Solicitarea în scris a informatiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a) autoritatea sau institutia publică la care se adresează cererea;
b) informatia solicitată, astfel încât să permită autoritătii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;
c) numele, prenumele si semnătura solicitantului, precum si adresa la care se solicită primirea răspunsului.
ART. 7
(1) Autoritătile si institutiile publice au obligatia să răspundă în scris la solicitarea informatiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor
documentare si de urgenta solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depăseste 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu conditia înstiintării acestuia în scris
despre acest fapt în termen de 10 zile.
(2) Refuzul comunicării informatiilor solicitate se motivează si se comunică în termen de 5 zile de la primirea petitiilor.
(3) Solicitarea si obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite conditiile tehnice necesare, si în format electronic.
ART. 8
(1) Pentru informatiile solicitate verbal functionarii din cadrul compartimentelor de informare si relatii publice au obligatia să precizeze conditiile si formele în care are loc accesul la informatiile de interes public si pot furniza pe loc informatiile solicitate.
(2) În cazul în care informatiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informatia de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute la art. 7.
(3) Informatiile de interes public solicitate verbal se comunică în cadrul unui program minim stabilit de conducerea autoritătii sau institutiei publice, care va fi afisat la sediul acesteia si care se va desfăsura în mod obligatoriu în timpul functionării institutiei,
incluzând si o zi pe săptămână, după programul de functionare.
(4) Activitătile de registratură privind petitiile nu se pot include în acest program si se desfăsoară separat.
(5) Informatiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore.
ART. 9
(1) În cazul în care solicitarea de informatii implică realizarea de copii de pe documentele detinute de autoritatea sau institutia publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în conditiile legii.
(2) Dacă în urma informatiilor primite petentul solicită informatii noi privind documentele aflate în posesia autoritătii sau a institutiei publice, această solicitare va fi tratată ca o nouă petitie, răspunsul fiind trimis în termenele prevăzute la art. 7 si 8.
ART. 10
Nu este supusă prevederilor art. 7 – 9 activitatea autoritătilor si institutiilor publice de răspunsuri la petitii si de audiente, desfăsurată potrivit specificului competentelor acestora, dacă aceasta priveste alte aprobări, autorizări, prestări de servicii si orice alte solicitări în afara informatiilor de interes public.
ART. 11
(1) Persoanele care efectuează studii si cercetări în folos propriu sau în interes de serviciu au acces la fondul documentaristic al autoritătii sau al institutiei publice pe baza solicitării personale, în conditiile legii.
(2) Copiile de pe documentele detinute de autoritatea sau de institutia publică se realizează în conditiile art. 9.
ART. 11^1
Orice autoritate contractantă, astfel cum este definită prin lege, are obligatia să pună la dispozitia persoanei fizice sau juridice interesate, în conditiile prevăzute la art. 7, contractele de achizitii publice.
ART. 12
(1) Se exceptează de la accesul liber al cetătenilor, prevăzut la art. 1 si, respectiv, la art. 11^1, următoarele informatii:
a) informatiile din domeniul apărării nationale, sigurantei si ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) informatiile privind deliberările autoritătilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale României, dacă fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
c) informatiile privind activitătile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum si principiului concurentei loiale, potrivit legii;
d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informatiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidentiale ori se pun în pericol viata, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în
curs de desfăsurare;
f) informatiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părtile implicate în proces;
g) informatiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protectie a tinerilor.
(2) Răspunderea pentru aplicarea măsurilor de protejare a informatiilor apartinând categoriilor prevăzute la alin. (1) revine persoanelor si autoritătilor publice care detin astfel de informatii, precum si institutiilor publice abilitate prin lege să asigure
securitatea informatiilor.
ART. 13
Informatiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o institutie publică nu pot fi incluse în categoria informatiilor clasificate si constituie informatii de interes public.
ART. 14
(1) Informatiile cu privire la datele personale ale cetăteanului pot deveni informatii de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei functii publice.
(2) Informatiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autoritătile publice decât în temeiul unei obligatii legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informatii potrivit art. 2.
SECłIUNEA a 2-a
Dispozitii speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informatiile de interes public
ART. 15
(1) Accesul mijloacelor de informare în masă la informatiile de interes public este garantat.
(2) Activitatea de culegere si de difuzare a informatiilor de interes public, desfăsurată de mijloacele de informare în masă, constituie o concretizare a dreptului cetătenilor de a avea acces la orice informatie de interes public.
ART. 16
Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informatiile de interes public autoritătile si institutiile publice au obligatia să desemneze un purtător de cuvânt, de regulă din cadrul compartimentelor de informare si relatii publice.
ART. 17
(1) Autoritătile publice au obligatia să organizeze periodic, de regulă o dată pe lună, conferinte de presă pentru aducerea la cunostintă a informatiilor de interes public.
(2) În cadrul conferintelor de presă autoritătile publice sunt obligate să răspundă cu privire la orice informatii de interes public.
ART. 18
(1) Autoritătile publice au obligatia să acorde fără discriminare acreditare ziaristilor si reprezentantilor mijloacelor de informare în masă.
(2) Acreditarea se acordă la cerere, în termen de două zile de la înregistrarea acesteia.
(3) Autoritătile publice pot refuza acordarea acreditării sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfăsurarea normală a activitătii autoritătii publice si care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist, în
conditiile si în limitele legii.
(4) Refuzul acordării acreditării si retragerea acreditării unui ziarist se comunică în scris si nu afectează dreptul organismului de presă de a obtine acreditarea pentru un alt ziarist.
ART. 19
(1) Autoritătile si institutiile publice au obligatia să informeze în timp util mijloacele de informare în masă asupra conferintelor de presă sau oricăror alte actiuni publice organizate de acestea.
(2) Autoritătile si institutiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la actiunile publice organizate de acestea.
(3) Autoritătile publice care sunt obligate prin legea proprie de organizare si functionare să desfăsoare activităti specifice în prezenta publicului sunt obligate să permită accesul presei la acele activităti, în difuzarea materialelor obtinute de ziaristi urmând să se tină seama doar de deontologia profesională.
ART. 20
Mijloacele de informare în masă nu au obligatia să publice informatiile furnizate de autoritătile sau de institutiile publice.
CAP. 3
Sanctiuni
ART. 21
(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităti ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducătorul autoritătii sau al institutiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostintă de către persoana lezată.
(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamatia se dovedeste întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atât informatiile de interes public solicitate initial, cât si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
ART. 22
(1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autoritătii ori al institutiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publică să furnizeze informatiile de interes public solicitate si să plătească daune morale si/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curtii de apel este definitivă si irevocabilă.
(5) Atât plângerea, cât si apelul se judecă în instantă în procedură de urgentă si sunt scutite de taxă de timbru.
CAP. 4
Dispozitii tranzitorii si finale
ART. 23
(1) Prezenta lege va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va elabora, la initiativa Ministerului Informatiilor Publice, normele metodologice de aplicare a acesteia.
ART. 24
(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Informatiilor Publice, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerul Finantelor Publice vor înainta Guvernului propuneri privind măsurile necesare pentru ca
informatiile de interes public să devină disponibile în mod progresiv prin intermediul unor baze de date informatizate accesibile publicului la nivel national.
(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) vor privi inclusiv dotarea autoritătilor si institutiilor publice cu echipamentele de tehnică de calcul adecvate.
ART. 25
Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice prevederi contrare.