Ședința ordinară a Consiliului Local Mangalia

PROIECTUL ORDINII DE ZI
A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 21.12.2023
 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024;
 2. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru eliberarea/ vizarea autorizației/ avizului program funcționare pentru activitățile de comercializare a produselor și serviciilor de piață în Municipiul Mangalia pentru anul 2024;
 3. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de dezvoltare și promovare a turismului pe teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia pentru anul 2024;
 4. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de stațiune în Muncipiul Mangalia pentru anul 2024;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Mangalia;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de evenimente pentru anul 2024;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată, prin achiziție publică de servicii, a activităților de sortare, tratare mecano – biologică, compostare și depozitare a deșeurilor municipale din U.A.T. Municipiul Mangalia, județul Constanța, fără punerea la dispoziție a infrastructurii;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor, taxelor și tarifelor pentru serviciile oferite din activitățile specifice Direcției Cutură și Sport Mangalia;
 9. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei de ordine publică la nivelul Municipiului Mangalia constituită prin H.C.L. nr.73 in 26.10.2012, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului ”RACORD GAZE NATURALE MEDIE PRESIUNE ȘI POST DE REGLARE – MĂSURARE – ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A IMOBILULUI SITUAT PE ȘOS. CONSTANȚEI, NR.5 – CASA DE CULTURĂ MANGALIA;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației tehnice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE – LICEUL TEORETIC, MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA” – finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența, Componenta 5 – Valul Renovării Operațiunea Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Titlu apel: PNRR/2022/C5/2/b2.1/1, runda 1;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației tehnice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE – GRĂDINIȚA NR.3, MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA” – finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența, Componenta 5 – Valul Renovării Operațiunea Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Titlu apel: PNRR/2022/C5/2/b2.1/1, runda 1;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea semnării actului adițional la Protocolul de Colaborare între U.A.T. Municipiul Mangalia și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Turiere (C.N.A.I.R.) ÎN VEDEREA ELABORĂRII Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „VARIANTA OCOLITOARE A MUNICIPIULUI MANGALIA”;
 14. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de locuințe serviciu și aprobarea Regulamentului de repartizare și închiriere a acestora;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative pentru tineri destinate închirierii, situată în Municipiul Mangalia, str. Dimitrie Cantemir nr.5, bl.OD5, et.1, ap.8, jud. Constanța, având număr cadastral 110509-C2-U2-U8, către domnul BĂNCEANU MIHAIL;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere pentru locuința pentru tineri, destinată închirierii, situată în municipiul Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr. 7, bl. OD6, ap.6, jud. Constanța pentru doamna IVAN ELENA ALINA;
 17. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței sociale situată în municipiul Mangalia, str. M.I. Dobrogianu nr.63, bl.C1, et.2, ap.15 doamnei BREHUESCU MARIA conform listei de priorități aprobată prin H.C.L. nr. 118/29.06.2023;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.) – Construire imobil cu spații pentru locuințe de vacanță, alimentație publică, servicii și comerț cu regim de înalțime D+P+MEZANIN+1E+11E TEHNIC, adresa: Mun. Mangalia, Stațiunea Neptun, Str. Trandafirilor, nr.6M, Jud. Constanța, Beneficiar: S.C. LAGO NEPTUN S.R.L.;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii terenurilor situate în Mun. Mangalia, Stațiunea Neptun, Str. Faleză Neptun, nr.3A, Lot 1 și Lot 2, Jud. Constanța;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarea imobilului teren în suprafață de 794mp, situat în Mun. Mangalia, Str. Maramureșului, nr.28, Jud. Constanța, precum și aprobarea ieșirii din indiviziune prin încheierea unui act de partaj voluntar;
 21. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 200mp, situat în Mun. Mangalia, Jupiter, Str. Gala Galaction, nr.33A, Jud. Constanța, având număr cadastral 112381, beneficiari COMAN ELENA și COMAN VASILE;
 22. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 16mp, situat în Mun. Mangalia, Str. Muncitorului, nr.4, Bl.M4, sc.C, ap.31 – extindere, Jud. Constanța, având număr cadastral 113237, beneficiari fiind I.I. CROITORU DANIELA prin IOSIF DANIELA (fostă CROITORU);
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a terenului în suprafață de 1037mp, situat în Municipiul Mangalia, stațiunea Neptun, Str. Școlii, nr.16, Jud. Constanța, către DUMITRU MARIAN și DUMITRU MIA;
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 489mp situat în Mun. Mangalia, Str. Ionel Teodoreanu, nr.4, Jud. Constanța, I.E. 113166;
 25. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului privind realizarea ramificației din racordul proprietatea Municipiului Mangalia din strada M. Viteazu nr.10S pentru imobilul situat în Municipiul Mangalia, str. M. Viteazu, nr. 10H, solicitate de Secu Ion prin Megaconstruct S.A.;
 26. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului prealabil privind subînchirierea spațiului atribuit în folosință societății MARINETEK NSD S.R.L. prin contractul de închiriere nr.47269/04.07.2022;
 27. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mangalia, precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Municipiul Mangalia;
 28. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2024, pentru clădirea situată în municipiul Mangalia, str. Frumoasei nr.5, județ Constanța, aparținând lui ILIE IOANA (decedată), ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 29. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Albatros nr.14, județ Constanța, aparținând IUZEIR MEHMED ALBERTO, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 30. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str. Tepeș Vodă nr.12A jud. Constanța, aparținând lui OLARIU VALERIU, OLARIU CODRUȚ, OLARIU MARIA, OLARIU NICU, OLARIU HORIA, BARBU MARINELA, TEMPEA MIRCEA, TEMPEA OVIDIU BICAZ TEOFIL, RADU ANA DOCHIA, RADU MARIA, RADU CORNELIA CONSTANȚA, RADU NICOLAE, FULEA DRAGOȘ, OANCEA ELENA LETIȚIA, BAUMGARTEN MARINA DOCHIANA, ARCHIZIAN VIORICA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 31. Proiect de hotărâre majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024, pentru terenul situat în municipiul Mangalia, str. Ernest Juvara, nr. 29-31, județul Constanța, aparținând S.C. TRANSBUILDING S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 32. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024, pentru terenul situat în municipiul Mangalia, str.Victor Babeș nr.3, județul Constanța, aparținând S.C. TRANSBUILDING S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 33. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2024, pentru clădirea situată în municipiul Mangalia, str. Frumoasei nr.5, județ Constanța, aparținând lui UNGUREANU GABRIEL și UNGUREANU NICOLETA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 34. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024, pentru terenul situat în municipiul Mangalia, Saturn, str. Corneliu Coposu nr8, județul Constanța, aparținând S.C. CHES GRUP S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 35. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2024, pentru clădirea situată în municipiul Mangalia, Saturn, str. Faleză Saturn, județ Constanța –sala de jocuri, aparținând S.C MONICA SATURN S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 36. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024, pentru terenul situat în municipiul Mangalia, Saturn, str.Faleza Saturn nr.1, județul Constanța, aparținând lui PĂUN CONSTANTIN, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 37. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024, pentru terenul situat în municipiul Mangalia, Saturn, str.Greenport nr.5A, județul Constanța, aparținând S.C. PEDROS PLUS S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 38. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2024, pentru clădirea situată în municipiul Mangalia, Saturn, str. Greenport nr.7-Bowling, județ Constanța, aparținând S.C UNIVERTIS S.A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 39. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Saturn, str. Greenport nr.7 județ Constanța, aparținând SC UNIVERTIS SA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 40. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024, pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Venus, str. Nicolae Iorga nr. 22A, județul Constanța, aparținând S.C CASA BLANCA INTERMED SRL., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 41. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024, pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Venus, str. Nicolae Iorga nr. 8A, județul Constanța, aparținând S.C PALACE HOTEL & RESORT S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 42. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2024, pentru clădirea situată în municipiul Mangalia, Jupiter, str.Brindisi nr.14, județ Constanța, aparținând S.C CURACAO S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 43. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2024, pentru clădirea situată situată în municipiul Mangalia, Neptun, str. Trandafirilor, nr. 8C județ Constanța, aparținând S.C COSMIDA ONE S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 44. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Neptun, Alee Steaguri nr.2-2A, jud. Constanța, aparținând STROEA CODRIN și STROEA IULIANA SOFIA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 45. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Olimp, Str. Trandafirilor, nr.28, jud. Constanța, aparținând S.C. PERLA MAJESTIC S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 46. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2024 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Venus, Str. Nicolae Iorga, nr.6, jud. Constanța, aparținând S.C. CONST MEDIA SERVICES S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 47. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Venus, Str. Nicolae Iorga, nr.54, jud. Constanța, aparținând S.C. CONST MEDIA SERVICES S.R.L., GPP CONSULTANȚĂ ȘI PROIECTARE BUSINESS S.R.L. și AMRAOIL SERV S.R.L.ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 48. Diverse;

ORDINE DE ZI
SUPLIMENTARĂ

 1. Depunerea jurământului de către doamna consilier local DINU MIHAELA;
 2. Proiect privind aprobarea actualizării documentației tehnice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico economici a proiectului ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE ȘCOALA SF. APOSTOL ANDREI, MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența, Componenta 5 Valul Renovării Operațiunea Renovarea energetică
  moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Titlu apel: PNRR/2022/C5/2/b2.1/1, runda 1;
 3. Proiect privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ din Municipiul Mangalia, în anul școlar 2024 – 2025;

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.