Ședința ordinară a Consiliului Local Mangalia

PROIECTUL ORDINII DE ZI
A ȘEDINȚEI ORDINAREDIN DATA DE 21.03.2024

 1. Aprobarea proceselor – verbale ale ședinței extraordinare, convocată de îndată din data de 27.10.2023, al ședinței ordinare din data de 15.11.2023, al ședinței extraordinare din data de 04.12.2023, al ședinței extraordinare, convocată de îndată din data de 08.12.2023, al ședinței extraordinare, convocată de îndată din data de 12.12.2023, al ședinței extraordinare, convocată de îndată din data de 19.12.2023, al ședinței ordinare din data de 21.12.2023, al ședinței ordinare din data de 25.01.2024, al ședinței extraordinare din data de 31.01.2024, al ședinței extraordinare din data de 12.02.2024 și al ședinței extraordinare, convocată de îndată din data de 15.02.2024.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Mangalia;
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea taxei speciale de dezvoltare și promovare a turismului pe teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia pentru anul 2024 aprobat prin H.C.L. nr. 331/21.12.2023;
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea taxei speciale pentru eliberarea/ vizarea autorizației/ avizului program de funcționare pentru activitățile de comercializare a produselor și serviciilor de piață în Municipiul Mangalia pentru anul 2024, aprobată prin H.C.L. nr. 330/21.12.2023;
 5. Proiect de hotărâre privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local Mangalia în Adunarea Generală a Organizației de Management al Destinației Mangalia;
 6. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din statul de funcții al SPITALULUI MUNICIPAL MANGALIA, valabil la data de 01.01.2024;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 916 mp situat în Municipiul Mangalia, str.Portului, tronson 1, tronson 2, lot 1/1/1, jud. Constanța;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru anul financiar 2023;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru anul financiar 2024;
 10. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.;
 11. Proiect de hotărâre privind numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A., pentru încă un mandat de 5 luni;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu puterile instalate și modulele termice aflate în cadrul serviciului public de distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, în Municipiul Mangalia;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL MANGALIA S.R.L. pentru anul financiar 2024;
 14. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de numire de către Consiliul Local Mangalia a administratorului provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL MANGALIA S.R.L.;
 15. Proiect de hotărâre privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Mangalia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL MANGALIA S.R.L.;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții: ”CONSTRUIREA DE LOCUINȚE nZEB PLUS PENTRU TINERI ÎN MUNICIPIUL MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA”;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții: ”CONSTRUIREA DE LOCUINȚE nZEB PLUS PENTRU TINERI ÎN MUNICIPIUL MANGALIA, JUEDEȚUL CONSTANȚA – LOT 2”;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții: ”CONSTRUIREA DE LOCUINȚE nZEB PLUS PENTRU TINERI ÎN MUNICIPIUL MANGALIA, JUEDEȚUL CONSTANȚA – LOT 3”;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții: ”CONSTRUIREA DE LOCUINȚE nZEB PLUS PENTRU TINERI ÎN MUNICIPIUL MANGALIA, JUEDEȚUL CONSTANȚA – LOT 4”;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (faza P.T. + D.D.E.) și a indicatorilor tehnico- economici privind obiectivul de investiții: ”ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI AMENAJARE CURTE INTERIOARĂ” pentru proiectul ”CONSTRUIRE CREȘĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.2 din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr.172/22.08.2023 privind aprobarea depunerii proiectului: ”DIGITALIZAREA SPITALULUI MUNICIPAL MANGALIA”;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației tehnice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – economici a proiectului:„MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL MANGALIA”;
 23. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea ”STUDIULUI DE OPORTUNITATE pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Mangalia;
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de delegare a gestiunii activităților de sortare, tratare mecano-biologică, compostare și depozitare a deșeurilor municipale din U.A.T. Municipiul Mangalia, județul Constanța, fără punerea la dispoziție a infrastructurii, nr.89613/22.12.2023, încheiat cu Iridex Group Salubrizare S.R.L.;
 25. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Mangalia, pentru activitatea desfășurată în anul 2022 și 2023;
 26. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar – contabile a U.A.T. Municipiul Mangalia, în urma reglementării unor situații juridice locative;
 27. Proiect de hotărâre privindstabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență, altele decât cele stabilite de art.85 din Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune;
 28. Proiect de hotărâre privind modificarea procedurii de acordare a pachetului alimentar lunar pentru sprijinirea unor categorii de persoane ce se află în situații de dificultate sau vulnerabilitate economică și socială cu domiciliul stabil în Municipiul Mangalia, aprobată prin H.C.L. nr.114/29.06.2023;
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local stabilit pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de venit minim de incluziune pentru anul 2024;
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local stabilit pentru persoanele obligate să presteze muncă în folosul comunității de către instanțele de judecată și Serviciile de Probațiune și de persoanele care au copii în plasament pentru anul 2024;
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de acțiuni comunitare pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale, pentru anul 2024;
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării cuantumului chiriei pentru anul 2024 la unitățile locative pentru tineri destinate închirierii, situate în municipiul Mangalia, str. Ion Budai Deleanu, nr.15, nr.17 și nr.19 și str. Dimitrie Cantemir nr.3, nr.5, nr.7, nr.9 și nr.11
 33. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.341/21.12.2023 privind constituirea fondului de locuințe de serviciu și aprobarea Regulamentului de repartizare și închiriere a acestora;
 34. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor în regim de închiriere libere situate în Municipiul Mangalia, conform Listei de priorități aprobată prin H.C.L. nr.11/25.01.2024;
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei solicitanților care au acces la locuințe, a Listei solicitanților care nu au acces la locuințe și a Listei de priorități pentru locuințele destinate închirierii, pentru tineri, în Municipiul Mangalia;
 36. Proiect de hotărâre privind retragerea repartiției pentru locuința socială situată în Municipiul Mangalia, Str. M.I. Dobrogianu, nr.63, bl.C1, et.2, ap.15, jud. Constanța, acordată doamnei Brehuescu Maria și repartizarea acesteia către următorul beneficiar înscris pe Lista de priorități aprobată prin H.C.L. nr.118/29.06.2023;
 37. Proiect de hotărâre privind retragerea repartițiilor pentru locuințele sociale situate în municipiul Mangalia, Str. M.I.Dobrogianu, nr.63, bl.C1, ap.18 și Str. M.I.Dobrogianu, nr.65A, bl. A04, ap.13 și repartizarea unor spații locative cu destinația de locuințe sociale următorilor beneficiari de pe Lista de priorități aprobată prin H.C.L. nr.118/29.06.2023;
 38. Proiect de hotărâre privind schimbarea locuinței deținută cu chirie de domnul ISMAIL ELVIS, situată în Municipiul Mangalia, Str. M.I.Dobrogianu, nr.77, bl.GOLD, et.2, ap.208, jud.Constanța, cu o locuință vacantă;
 39. Proiect de hotărâre privind schimbarea locuinței deținută cu chirie de doamna CURTI DENNISE, situată în Municipiul Mangalia, Str. Neagoe Basarab, nr.1, parter, ap.2, jud.Constanța, cu o locuință vacantă;
 40. Proiect de hotărâre privind schimbarea regimului juridic al unei locuințe de închiriere din fondul locativ al U.A.T. Municipiul Mangalia, situată în Municipiul Mangalia, Str. M.I. Dobrogianu, bl. Gold, camera 407, jud.Constanța, în locuință de necesitate pentru persoanele/ familiile victime ale violenței domestice, cu domiciliul stabil în Municipiul Mangalia;
 41. Proiect de hotărâre privind modificarea art.6 din H.C.L. nr.12/25.01.2024 privind aprobarea vânzării unității locative pentru tineri destinat închirierii, situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.3, Bl.OD4, etaj 3, ap.16, Jud. Constanța, având număr cadastral 110508-C1-U16, către domnul STĂNESCU DOREL;
 42. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării valabilității documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) aprobată prin H.C.L. nr.200/24.07.2020;
 43. Proiect de hotărâre privind revocarea parțială a H.C.L. nr.245/07.11.2019 privind modificarea parțială și completarea H.C.L. nr.160/25.07.2019 privind aprobarea documentației „Reactualizare Plan Urbanistic General Al Municipiului Mangalia, Județul Constanța”;
 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) aferent proiectului „Construire imobil cu locuințe, Str. Rozelor, nr.27A, Mun. Mangalia, Jud. Constanța”, Beneficiar S.C. BEST SPACE S.R.L. și S.C. SKY BUILDING CONCEPT S.R.L.;
 45. Proiect de hotărâre privind actualizarea Inventarului locurilor de parcare din Municipiul Mangalia;
 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unui spațiu situat în Municipiul Mangalia, Str. Mircea cel Bătrân, nr.3, județul Constanța, etajul 2 al Policlinicii Mangalia, în vederea desfășurării de activități medicale de către DENEB VITAL S.R.L.;
 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de comodat nr.3903/26.11.2013, modificat prin acte adiționale ulterioare, pentru spațiul situat în Mun. Mangalia, Str. Delfinului, nr.1, comodatar O.C.P.I. CONSTANȚA, și majorarea suprafeței cu 1 mp ocupat de obiectivul pilastru antenă satelitară;
 48. Proiect de hotărâre privindaprobarea dării în folosinţă gratuită (contract de comodat) Protoieriei Callatis din Municipiul Mangalia, jud. Constanța, a terenului în suprafață de 1000mp, situat în Municipiul Mangalia, str.George Călinescu, nr. 2+4+6, lot 2, jud. Constanța;
 49. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru reconstrucția și amplasarea în Municipiul Mangalia, a unui monument de for public, pentru cinstirea eroilor neamului românesc căzuți la datorie în Primul Război Mondial;
 50. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru amplasarea în Municipiul Mangalia, a unui monument de for public, la solicitarea Uniunii Democrate Turce din România (U.D.T.R.) – Sucursala Mangalia, reprezentând pe Mustafa Kemal Ataturk, fondatorul Republicii Turcia;
 51. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a imobilului (compus din construcție – C1 și teren aferent) situat în Municipiul Mangalia, str. Mihai Viteazu, nr.10N, jud. Constanța, aparținând domeniului privat al Municipiului Mangalia;
 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 500 mp situat în Municipiul Mangalia, str. Emil Cioran, nr.21, jud. Constanța, domnului GHEORGHE TUDOR-RADU;
 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 416 mp situat în Municipiul Mangalia, str. Oituz, nr.16A, jud. Constanța;
 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 176 mp situat în Municipiul Mangalia, localitatea Olimp, str. Scriitorilor, nr.1A – extindere, jud. Constanța;
 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 489 mp situat în Municipiul Mangalia, str. Ionel Teodoreanu, nr. 4, jud. Constanța;
 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 125 mp situat în Municipiul Mangalia, str. Prof. Ilarion Terente, nr.2A – extindere, jud. Constanța;
 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1002 mp situat în Municipiul Mangalia, str.Portului, nr.88, jud. Constanța;
 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 15.948 mp situat în Municipiul Mangalia, str.Negru Vodă, nr.10A, jud. Constanța;
 59. Diverse;

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.