ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru trimestrul II al anului 2018;

Initiator – Primar

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2018;

Initiator – Primar

3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al S.C. GOLDTERM MAMNGALIA S.A.;

Initiator – Primar

4. Proiect de hotarare privind mandatarea primarului Municipiului Mangalia sa desemneze, prin dispozitie, persoanele semnatare sa analizeze biletul la ordin in vederea garantarii furnizarii energiei termice;

Initiator – Primar

5. Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de inventar si a listelor bunurilor propuse pentru scoaterea din functiune (inclusiv prin dezmembrare), valorificare si/sau casare, dupa caz, apartinand domeniului public/privat al municipiului Mangalia si aflate in folosinta gratuita la S.C. Administrarea Parcului Industrial S.R.L, aferente anului 2017;

Initiator – Primar

6. Proiect de hotarare privind incadrarea in categoria functionala de strazi a unor bunuri imobile aflate pe raza unitatii administrativ-teritoriale a municipiului Mangalia;

Initiator – Primar

7. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Mangalia, precum si actualizarea si completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al UAT Mangalia;

Initiator – Primar

8. Proiect de hotarare privind actualizarea si completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al UAT Mangalia;

Initiator – Primar

9. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 2.650mp situat in Municipiul Mangalia, Saturn, Greenport, Nr. 15B, Jud. Constanta, catre S.C. Bia Mary S.R.L.;

Initiator – Primar

10. Proiect de hotarare privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului in suprafata de 19mp situat in Municipiul Mangalia, Ernest Juvara, Nr. 32, jud. Constanta – beneficiar Lungu Georgeta;

Initiator – Primar

11. Proiect de hotarare privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului in suprafata de 19mp situat in Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr. 43, jud. Constanta – beneficiar Dumitru Georgeta;

Initiator – Primar

 12.Proiect de hotarare privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului in suprafata de 18mp situat in Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, nr. 38, Jud. Constanta de catre Covaci Ileana;

Initiator – Primar

13. Protect de hotarare privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului in suprafata de 19mp situat in Municipiul Mangalia, Ernest Juvara, nr.22, Jud. Constanta, de catre Titi Angela-Nicole si Titi Tudor-Cristian;

Initiator – Primar

14. Protect de hotarare privind prelungirea contractului de concesiune 126 din 16.05.2002, beneficiar S.C. BIA MARY S.R.L.;

Initiator – Primar

15. Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii suprafetei ce face obiectul H.C.L. nr.22/27.08.2012 modificata prin C.L. nr. 142/25.01.2013, beneficiar Protoieria Callatis;

Initiator – Primar

16. Proiect de hotarare privind emiterea acordului de alipire a terenurilor detinute prin contractele de concesiune 12720/1999, modificat prin actul aditional nr. 3/31.07.2018 §i nr. 154/2007 modificat prin actul aditional nr. 2/31.07.2018;

Initintor – Primar

17. Proiect de hotarare privind inchiderea ”Pietei agroalimentare Nord” situata in Municipiul Mangalia, Str. Rozelor, nr. 21, Jud. Constanta, in vederea demararii demersurilor pentru infiintarea Clubului Seniorilor;

Initiator – Primar

18. Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru locuintele construite prin programele A.N.L.;

Initiator – Primar

19. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul I anul 2018;

Initiator –  Primar

20. Proiect de hotarare privind transformarea  unor posturi din statul de functii  al Spitalului Municipal Mangalia;

Initlator – Primar

21.Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Mangalia în cadrul Consiliilor de Administraţie, Comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii şi Comisiilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar ale unităţilor de învăţământ preuniversitar aflate în Municipiul Mangalia, pentru anul şcolar 2018-2019;

Iniţiator – Primar

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor ajutoare financiare pentru preşcolarii şi elevii domiciliaţi în zonele Herghelie, IAS Fruviileg şi Zootehnie şi Barieră din Municipiul Mangalia;

Initiator – Primar

23. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Mangalia prin Consiliul Local al Municipiului Mangalia ca membru fondator în cadrul “Asociaţiei de Management al Destinaţiei Turistice Mangalia”;

Iniţiator – Primar

24. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei H.C.L. nr. 52 din 04.05.2018 privind completarea şi modificarea H.C.L. nr. 173 din 20.12.2017 privind aprobarea programului de evenimente propuse pentru anul 2018 şi completată prin H.C.L. nr. 12 din 28.02.2018;

Iniţiator – Primar

25. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei H.C.L nr. 52/ 04.05.2018 privind completarea şi modificarea H.C.L. nr. 173 din 20.12.2017 privind aprobarea programului de evenimente propuse pentru anul 2018 şi completată prin H.C.L. 12 din 28.02.2018;

Iniţiator – Primar

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de evenimente pentru anul 2018 organizate de către Primăria Municipiului Mangalia şi de către Direcţia Cultură şi Sport Mangalia;

Iniţiator – Primar

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului “Reabilitare canalizare pluvială”;

Iniţiator – Primar

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi Regulamentul local de urbanism aferent PUZ “Locuinţă – casă de vacanţă P+2, anexă, spaţiu comercial şi împrejmuire teren”, beneficiar Ioniţă (fostă Florea) Nicoleta;

Iniţiator – Primar

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi Regulamentul local de urbanism aferent – zona delimitată de Str. 1 Decembrie 1918, Str. Mihail Kogălniceanu, Str. Negru Vodă şi alee de acces Baza Sportivă “Pescăruş”, beneficiari Ţaţa Nicolae, Ţaţa Adriana şi Marinescu Răzvan;

Iniţiator – Primar

30. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mangalia;

Iniţiator – Primar

31.  Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la vânzarea terenului în suprafaţă de 5.594mp, teren aferent Complex Lidia, situat în Municipiul Mangalia, Staţiunea Venus, jud. Constanţa, aflat în proprietatea S.C. Turism, Hoteluri, Restaurante marea Neagră S.A.;

Iniţiator – Primar

32. Diverse

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.