UM 01556 Mangalia organizeaza concurs pentru postul de zugrav

0
43

Unitatea Militară 01556 Mangalia, Județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de personal civil contractual, vacant de muncitor calificat IV (zugrav), la formaţiunea cazarmare din cazarma 1275 Mangalia.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. Pregătirea profesională:
 • Studii de specialitate: absolvirea unei instituții de învățământ profesional de specialitate sau a unui curs de zugrav cu diplomă de absolvire.
 • Performări/specializări: atestat sau certificat de competență în domeniu.
 • Cunoștințe de operare/programare pe P.C. și nivelul de cunoaștere: Nu este cazul.
 • Limbi străine și nivelul de cunoaștere: Nu.
 • Alte cunoștințe: Nu.
 • Autorizări speciale pentru executarea atribuțiilor: Nu.
 1. Experiență:
 • Vechime în muncă: nu este necesară.
 • Vechime în specialitatea necesară: nu este necesară.
 1. Starea de sănătate necesară ocupării postului: Apt pentru muncă.
 2. Alte cerințe:
 • Spirit de inițiativă, rezistență la stres, capacitate de adaptare la specificul instituției; disponibilitate pentru lucru în program prelungit.
 • Nivelul de acces la informații clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în situația în care va fi declarat „admis”.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 martie 2017, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 22 martie 2017, ora 12.00: proba practică;
 • 28 martie 2017, ora 12.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M.01556 Mangalia, str. Portului, nr. 13, Mangalia telefon: 0241/750.661, interior 105.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.