UM 01556 Mangalia organizeaza concurs pentru postul de lacatus mecanic, personal civil

0
44

Unitatea Militară 01556 Mangalia, Județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de personal civil contractual, vacant, de muncitor calificat IV (lăcătuş mecanic), la atelierul de întreţinere, manipulare, reparaţii, conservare, dezmembrare, casare muniţii şi pregătire mine din U.M. 02131, Victoria.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. Pregătirea profesională:
 • Studii de specialitate: absolvirea unei instituții de învățământ 10 clase de specialitate, cu certificat de absolvire sau școală de arte și meserii în domeniu ori școală profesională de specialitate.
 • Performări/specializări: atestat sau certificat de competență în domeniu lăcătuș mecanic.
 • Cunoștințe de operare/programare pe P.C. și nivelul de cunoaștere: Nu este cazul.
 • Limbi străine și nivelul de cunoaștere: Nu.
 • Alte cunoștințe: sudură electrică și autogen.
 • Autorizări speciale pentru executarea atribuțiilor: Nu.
 1. Experiență
 • Vechime în muncă: nu este necesară.
 • Vechime în specialitatea necesară: nu este necesară.
 1. Starea de sănătate necesară ocupării postului: Apt pentru muncă.
 2. Alte cerințe:
 • Spirit de inițiativă, rezistență la stres, capacitate de adaptare la specificul instituției; disponibilitate pentru lucru în program prelungit.
 • Nivelul de acces la informații clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în situația în care va fi declarat „admis”.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 martie 2017, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 22 martie 2017, ora 12.00: proba practică;
 • 28 martie 2017, ora 12.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M.01556 Mangalia, str. Portului, nr. 13, Mangalia telefon: 0241/750.661, interior 105.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.