Spitalul Municipal Mangalia organizează concurs, în perioada 16 – 18 octombrie, anul curent, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de registrator medical – Secţia Obstetrică Ginecologie. Cei interesaţi pot depune dosarele la Biroul Resurse Umane din cadrul spitalului, până la data de 6 octombrie, ora 16.00. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se vor afişa la data de 10 octombrie, ora 16.00, urmând ca proba scrisă (tip grilă) şi cea a interviului să aibă loc la data de 16 octombrie, respectiv 18 octombrie. Pentru ocuparea postului, candidaţii trebuie să deţină o diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii şi să aibă 6 luni vechime în activitate.

Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii:

 a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercitiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal Mangalia din strada Rozelor, Nr.2 şi la tel.: 024175.22.60.