Spitalul Municipal Mangalia angajeaza asistent farmacie principal

0
34

Spitalul Municipal Mangalia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent farmacie principal, studii postliceale (PL) – Farmacia spitalului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

a) diplomă de şcoală postliccală sanitară sau echivalent sau diplomă de școală postliceală prin echivalare;
b) examen pentru obţinerea gradului principal;
c) 5 ani vechime ca asistent medical;
d) membru al O.A.M.M.R. cu certificat vizat la zi.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 17 mai 2017, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 25 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • 29 mai 2017: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal Mangalia din Str. Rozelor nr. 2, Biroul Resurse Umane şi la telefon: 0241/752.260.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.