Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs prin recrutare în data de 20.06.2017, ora 10.00 – proba scrisă şi în data de 22.06.2017, ora 10.00 – interviul, la sediul instituţiei din Şos. Constanţei nr. 13, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

 • consilier juridic clasa I gradul profesional debutant – Biroul Executare Silită Creanţe, Direcţia Management Fiscal şi Control Venituri;
 • consilier juridic clasa I gradul profesional superior – Compartimentul Juridic, Direcţia Management Fiscal şi Control Venituri;
 • consilier juridic clasa I gradul profesional principal – Compartimentul Juridic, Direcţia Economică;
 • consilier juridic clasa I gradul profesional asistent – Compartimentul Juridic, Direcţia Economică;
 • consilier juridic clasa I gradul profesional principal – Compartimentul Juridic, Direcţia Turism şi Mediul de Afaceri;
 • consilier juridic clasa I gradul profesional debutant – Compartimentul Juridic, Direcţia Turism şi Mediul de Afaceri;
 • consilier juridic clasa I gradul profesional superior – Compartimentul Juridic, Direcţia Urbanism şi Amenajare a Teritoriului.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
 • vechimea minimă în specialitatea studiilor pentru funcţia publică de consilier juridic clasa I gradul profesional asistent – 1 an;
 • vechimea minimă în specialitatea studiilor pentru funcţia publică de consilier juridic clasa I gradul profesional principal – 5 ani;
 • vechimea minimă în specialitatea studiilor pentru funcţia publică de consilier juridic clasa I gradul profesional superior – 9 ani.

Dosarele de concurs se vor depune până în data de 31.05.2016, ora 16:00 la Serviciul Resurse Umane – Salarizare şi vor conţine în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere;
 • curriculum vitae (model european);
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
 • dosar cu şină.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

      BIBLIOGRAFIE:

DIRECŢIA ECONOMICĂ    

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
 • Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
 • Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
 • M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 • Legea nr.18/1991 fondului funciar, republicată
 • Hotărârea nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019.

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere textele de acte normative în vigoare,  inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

DIRECŢIA MANAGEMENT FISCAL ŞI CONTROL VENITURI   

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Titlul IX – Impozite şi taxe locale);
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
 • Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 80 /2013 privind taxele judiciare de timbru.

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere textele de acte normative în vigoare,  inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

DIRECŢIA POLIŢIA LOCALĂ

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
 • Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
 • Legea  155/2010 a Poliţiei Locale;
 • Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată.

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere textele de acte normative în vigoare,  inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

DIRECŢIA TURISM ŞI MEDIUL DE AFACERI

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
 • Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
 • Ordonanţa nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România;
 • U.G nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă.

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere textele de acte normative în vigoare,  inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

DIRECŢIA URBANISM ŞI AMENAJARE A TERITORIULUI

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
 • Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
 • Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată.

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere textele de acte normative în vigoare,  inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.