Primăria Municipiului Mangalia organizează, marți, 17 iulie 2018, ora 11:00, la Clubul Nautic Callatis, evenimentul prilejuit de lansarea proiectului ”Management Performant la nivelul Primăriei Mangalia”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente. Prioritatea de investiții este 2.1 ”Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, numai în derularea activităților aferente prezentului proiect.

Valoarea totală a proiectului este de 311,707,24 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European este de 264,951,15 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 305,473,10 lei și co-finanţarea eligibilă a Beneficiarului este de 6,234,14 lei. Data începerii proiectului este 01.03.2018, iar perioada de implementare a proiectului este de 16 luni, respectiv martie 2018-iunie 2019.

Scopul proiectului îl reprezintă implementarea sistemelor de management al calității și performanței, prin care Primăria Mangalia va fi capabilă să furnizeze servicii de calitate, recunoscute la nivel internațional. Se vor putea introduce astfel principiile managementului calității totale, prin trecerea de la faza prezentă de Planificare-Implementare a activității, spre ciclul complet PlanificareImplementare-Monitorizare–Îmbunătățire (Plan-Do-Check-Act). La nivelul personalului de conducere, se va asigura un management decizional de performanță, prin îmbunătățirea procesului de coordonare și
comunicare a fluxurilor activității în general, prin gestionarea eficientă a informațiilor și a resurselor.

Prin implementarea proiectului, se au în vedere, atât rezultatele obținute pe termen mediu și scurt, cât și rezultatele și efectele care apar pe termen lung. La nivelul activităților de bază ale proiectului, sustenabilitatea se va realiza pe 2 paliere: 1. Sustenabilitatea serviciilor de management al calității CAF și ISO 9001:2015 – standardele implementate vor sta la baza derulării activității în UAT Mangalia, după derularea proiectului; 2. Sustenabilitatea serviciilor de formare pentru personalul din UAT Mangalia – implicarea într-un program de formare continuă duce la creșterea performanței angajaților din Primărie, atât în desfășurarea activității, cât mai ales în relația cu cetățenii ca beneficiari ai serviciilor UAT-ului.

Prezentarea va fi susținută de către managerul de proiect Simona Ciocănel.
Beneficiarul proiectului este Municipiul Mangalia. Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.