microbuze eleviPrimăria Municipiului Mangalia organizează concurs la sediul din Şos.Constanţei, nr.13, în data de 18.04.2016, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 20.04.2016, ora 10:00 – interviul pentru ocuparea funcţiilor contractuale de şofer treaptă profesională I pentru microbuz şcolar (2 funcţii), conform H.G. nr.286/2011 şi H.G.nr.1027/2014 din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Condiţii generale pentru ocuparea funcţiei de şofer treaptă profesională I :

– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
–  are capacitate deplină de exerciţiu;
–  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei de şofer treaptă profesională I:

– studii generale sau studii medii;
– atestat profesional transport persoane;
– permis de conducere categoria D;
– vechimea minimă de 2 ani în conducerea autovehiculelor categoria D;
– fişa medicală;
– aviz psihologic eliberat de la un cabinet autorizat de Ministerul Transporturilor;
– cazier auto.

Dosarele de concurs se vor depune la Biroul Resurse Umane – Salarizare, începând cu data de 24.03.2016, până în data de 06.04.2016 ora16:00 şi vor conţine în mod obligatoriu:

– curriculum vitae;
– cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
– cazierul judiciar;
– declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
– dosar cu şină.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.     

 Bibliografie sofer – Click AICI…